2010-00975 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazine Taşınmazlarının Değerlendirilmesi İçin Planlama Yönünden Yapılması gerekenler)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.0.10.00.00/3122-0/ 0975 * 08.01.2010

Konu: İmar Planı               (YAZININ PDF HALİ: 2010-00975)

81 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca, Hazine taşınmazlarının satışı, trampası, tahsisi, kiraya verilmesi, irtifak hakkı tesis edilmesi ve benzeri işlemleri yapma yetkisi Bakanlığımıza (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) verilmiştir.

Hazine taşınmazları genellikle eğitim, sağlık, adalet gibi kamu hizmetine yönelik olarak kullanılmak ya da tarım, sanayi, ticaret gibi iktisadi faaliyete konu edilmek veya konut amacıyla kullanılmak üzere tahsis, satın alma, kiralama, irtifak hakkı tesisi gibi birbirinden farklı usullerde talep edilmektedir. İdaremizce kullanım amacı ve idare yöntemi belirlenirken göz önünde bulundurulması gereken en önemli kriter taşınmazın planlı olup olmadığı, yakın zamanda herhangi bir ölçekte plan kapsamına alınıp alınmayacağı, planlı ise imar planında hangi amaca ayrıldığıdır.

Bilindiği gibi, 03/05/2006 tarihli ve 18303 sayılı genel yazı ile; “Büyükşehirler dahil belediye ve mücavir alan sınırlan içerisinde bulunan ve 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı dışında kalan Hazineye ait taşınmazların satış ihalelerinin ikinci bir emre kadar durdurulması, bu kapsamdaki taleplerin reddedilmesi… ” gerektiği bildirilmişti.

Ayrıca, 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 5 inci maddesinde “Belediye ve mücavir alan sınırları içindeki Hazineye ait taşınmazların satış bedellerinin tahsil edilen kısmından öncelikle yerinde muhafaza edilemeyen yapıların tasfiyesinde kullanılmak şartıyla 0/010hı, ilgili belediyelerin 20/07/1966 tarihli ve 775 sayılı Kanun hükümlerine göre oluşturulan fon hesabına aktarılır. Kalan kısmından ise ilgili belediyeye %30, varsa büyükşehir belediyesine %10 oranında pay verilir. Belediye mücavir alan sınırları dışındaki köylerde bulunan Hazine taşınmazlarının satış bedellerinin tahsil edilen kısmından, %25 oranında; dörtte biri ilgili köy tüzel kişiliğine ödenmek ve kalanı diğer köylere götürülecek hizmetlerde kullanılmak üzere. il özel idarelerine pay verilir. Bu paylar tahsilini takip eden ayın yirmisine kadar ilgili idarelerin hesaplarına aktarılır. Belediyelere veya köy tüzel kişiliklerine yapılan satış ve devirlerden elde edilen gelirler ile özel ödenek kaydedilen satış gelirlerinden pay verilmez.” hükmü bulunmaktadır.

Hazine taşınmazlarının daha etkin, verimli ve kamu yararına kullanımı ile ülke ekonomisine kazandırılabilmesi amacıyla üst ölçek planların (çevre düzeni planları ve nazım imar planları gibi) kentin gelişme yönleri ile iktisadi gelişmesini hızlandıran sektörler dikkate alınarak, şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararı çerçevesinde hazırlatılması gerekmektedir.

Bu amaçla, idaremizce bu planların hazırlanmasına veya mevcut planlarda bugün için ihtiyaç duyulmayan, gelecekte de ihtiyaç duyulmayacak bir amaca ayrılan taşınmazların tespit edilerek plan tadilatlarının yapılmasına yönelik girişimlerde bulunulması önem arz etmektedir.

Bu nedenle,

a) Öncelikle ilinizde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarıyla irtibata geçilmek suretiyle, gelecek yıllarda yapılması planlanan büyük çaplı projelerinin bulunup bulunmadığının sorularak, Hazine taşınmazlarına yönelik kamu hizmeti amaçlı taleplerin tespit edilmesi,

b) Hazine taşınmazlarından imar planlarında kamu hizmetlerine ayrılanların tespit edilerek, söz konusu talebi karşılayıp karşılamadıklarının belirlenmesi, karşılamaması durumunda belediye mücavir alanında olup plansız olanlardan planlama sırasında bu amaca ayrılması uygun görülenlerin ilgili belediyeye bildirilmesi,

c) Belediye mücavir alan sınırları içinde ancak plansız alanda kalan ve yukarıda (b) bendine konu edilenlerin dışında ve kentin gelişme yönünde bulunan Hazine taşınmazlarının konut, ticaret, sanayi, konut dışı kentsel çalışma alanı, özel proje alanı, özel eğitim veya özel sağlık alanı, sanayi veya küçük sanatlar alanı, turizm tesis alanı gibi amaçlara ayrılması -ş konusunda birden fazla alternatif üreterek ve 4706 sayılı Kanunun yukarıda bahsedilen maddesi de belirtilmek suretiyle ilgili belediyeden imar planlarının yapılması talebinde bulunulması,

d) Mevcut imar planlarında kamu hizmetlerine ayrılan ve ayrıldığı amaçla tamamen veya kısmen kullanılmayan, gelecekte de bu amaçla kullanılmasına gerek olmayacak taşınmazların konut, ticaret, sanayi, özel proje alanı, özel eğitim veya özel sağlık alanı, turizm tesis alanı gibi amaçlara ayrılması konusunda birden fazla alternatif üreterek ve 4706 sayılı Kanunun yukarıda bahsedilen maddesi de belirtilmek suretiyle ilgili belediyeden imar planı tadilatı yapılması talebinde bulunulması,

e) Söz konusu çalışmaların, gerekirse diğer kamu kurum ve kuruluşlarından da teknik destek almak suretiyle en kısa sürede bitirilmesi ve bu çalışmalar sonucunda belediyelerden yapılan planlama veya değişiklik taleplerinin Milli Emlak Otomasyon Projesinde (MEOP) İmar Programında bu amaçla hazırlanan bölüme eksiksiz olarak kaydedilmesi,

hususlarında gereğini önemle rica ederim.

Mehmet ŞİMŞEK

Maliye Bakanı

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın