2010-35807 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazine Taşınmazlarının KGM’ne Tahsisi ve Terki)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.0.03.00.00.310/06 [3121-115137] * 035807 * 22.10.2010

Konu: Tahsis, tescil ve terkin işlemleri                   (YAZININ PDF HALİ: 2010-35807)                                                

…. VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

Bilindiği üzere, Bakanlığımızın 327 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği ile; karayolları güzergâhında kalıp Karayolları Genel Müdürlüğünce satın alınan, kamulaştırılan taşınmazların ya da Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin Hazine adına tescilleri ve Hazinenin mülkiyetindeki taşınmazların tapu sicilinden terkinleri hususunda Karayolları Genel Müdürlüğü yetkili kılınmış, 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte anılan Genel Müdürlüğün genel bütçe kapsamından çıkarak özel bütçeli kuruluş haline gelmesi üzerine anılan Kanunun geçici I inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca yapılacak devir işlemlerine ilişkin esas ve usulleri belirlemek üzere 328 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği yürürlüğe konulmuş ve bu Tebliğde, 327 Sıra Sayılı Milli Emlak Tebliği ile Karayolları Genel Müdürlüğüne yapılan yetki devrine ilişkin düzenlemeler yürürlükten kaldırılmıştır.

Konu hakkında Ulaştırma Bakanlığından (Karayolları Genel Müdürlüğü) alınan 8/10/2010 tarihli ve 13030 sayılı yazıda; mevcut durum itibariyle Hazineye ait taşınmazların yol kamulaştırma sınırları içerisinde kalması durumunda yola terk ve terkin işlemlerinin uygulamasının ne şekilde yapılacağının belirlenmesi gereğine işaret edilerek, İdarelerince yapılan kamulaştırma işlemlerinin aksamaması bakımından Bakanlığımızca uygun görülmesi halinde 327 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliğiyle Genel Müdürlüklerine verilen yetkilerin devamının sağlanması veya Bakanlığımız taşra birimlerinin bu konuda yetkilendirilmesi istenilmiştir.

Buna göre, 328 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği uyarınca Karayolları Genel Müdürlüğüne devri gereken, ancak devir İşlemleri henüz tamamlanmamış olan Hazineye ait taşınmazlar hariç olmak üzere;

1) Kamulaştırma sınırları içerisinde kalan ve Karayolları Genel Müdürlüğünce yol yapımı, geliştirilmesi, çevresinin korunması, düzenlenmesi veya tesislerin yapılması için ihtiyaç duyulan Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazların 6001 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca Karayolları Genel Müdürlüğüne tahsisi,

2) 327 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin “Yetki” başlıklı III. bölümünün “E. İmar, terk ve tapudan terkin işlemleri/2. Terk ve tapudan terkin işlemlerinde yetki” başlıklı alt bölümünün üçüncü fıkrasında Valiliklere (Defterdarlık) yapılan yetki devri çerçevesinde;

-Yapımı tamamlanan ve fiilen karayolu olarak kullanılan Hazineye ait taşınmazların 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 999 uncu maddesi gereğince tapu kütüklerinin beyanlar hanesine; “Bu taşınmaz, Karayolları Genel Müdürlüğünce yol olarak kullanılmak üzere tapu kütüğünden terkin edilmiş olup, ileride özel mülkiyete konu olabilecek hale geldiği takdirde, aynı şartlarla yeniden Hazine adına tescil edilir. ” şeklinde şerh konulması kaydıyla tapudan terkini, -Gereken hallerde tescil ve terkin işlemlerinin eşzamanlı olarak yapılması, -Kısmen terkini gereken taşınmazların terkin edilecek kısımlarının ifrazı, ile ilgili işlemlerin Valiliklerce (Defterdarlık) yürütülmesi uygun görülmüştür.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

H. Abdullah KAYA Bakan a. Genel Müdür

DAĞITIM: Ulaştırma Bakanlığına (Karayolları Genel Müdürlüğü)  Bayındırlık ve İskan Bakanlığına (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü) 81 İl Valiliğine 

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın