2015-11815 sayılı Genel Yazı (Tarihi Sit Kentsel Etkileşim Geçiş Alanında Kalan Taşınmazlarda Kültür Bakanlığından Görüş)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: 66844966-310.20.03-[3121-123659] /11815     11/05/2015   

Konu: 2981 sayılı Kanun    (YAZININ PDF HALİ:2015-11815)    

81 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

İlgi: Kültür ve Turizm Bakanlığının 19/3/2015 tarihli ve 54252 sayılı yazısı.

İstanbul Valiliğinin (Defterdarlık) muhtelif yazılarında; Valiliklerine (Defterdarlık) iletilen kimi taleplerde 2981 sayılı Kanun kapsamında bulunan, ancak “Tarihi Sit Kentsel Sit Etkileşim Geçiş Alanı” olarak belirlenen bölge sınırları içerisinde kalan taşınmazların devrinin talep edildiği, bu tür devir taleplerinin Valiliklerince (Defterdarlık) 2981 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca reddedildiği, ancak bu kapsamdaki taşınmazlara ilişkin olarak İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünden alınan yazılarda ise taşınmazların devrinde sakınca bulunmadığı yönünde görüş bildirildiği belirtilerek konunun bir kez de Bakanlığımızca değerlendirilmesi talep edilmiştir.

Konunun Bakanlığımızca görüşlerinin alınması amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığına (Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü) iletilmesi üzerine adı geçen Bakanlıktan alınan ilgi yazıda; “Tarihi Sit Kentsel Sit Etkileşim Geçiş Alanı” olarak belirlenen bölge sınırlan içerisinde bulunan, aynı zamanda 2863 sayılı Kanun kapsamında kalan her türlü taşınmazın 2981 sayılı Kanun kapsamında devrinin uygun bulunmadığı belirtilerek bu kapsamdaki taşınmazlar için Valiliklerce (Defterdarlık) 2981 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca işlem tesis edilmesi ve bu taşınmazlara ilişkin görüş sorulmaması istenilmiştir.

Bilgi edinilmesini ve gereği ile bir örneği yazımızın ekinde gönderilen Kültür ve Turizm Bakanlığının (Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü) ilgi yazısının İlinize bağlı İlçelere de iletilmesini rica ederim.

H. Abdullah KAYA Bakan a. Genel Müdür

İlgi yazı örneği (2 sayfa)

DAĞITIM: 81 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü

SAYI: 57914681/15/166.01-54252

KONU: Devir

MALİYE BAKANLIĞINA (Milli Emlak Genel Müdürlüğü)

İLGİ: a) İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 15.10.2012 tarih ve 2065 sayılı yazısı. b) İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 06.08.2013 tarih ve 1649 sayılı yazısı. c) Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünün 23.12.2013 tarih ve 47030 sayılı yazısı.  d) 15.01.2014 tarih ve 9898 sayılı yazımız. e) 14.07.2014 tarih ve 137332 sayılı yazımız. f) Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünün 26.09.2014 tarih ve 35941 sayılı yazısı. g) 06.01.2015 tarih ve 1654 sayılı yazımız. h) Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünün 26.02.2015 tarih ve 4523 sayılı yazısı.

24.03.2010 tarih, 27531 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ve yetki devrini içeren 327 sıra nolu Milli Emlak Genel Tebliğinin “Bedelsiz devir işlemleri” başlığını taşıyan (Ğ) bölümü, 1-1/(a.b) bentleri uyarınca 2981 sayılı Kanun kapsamında bedelsiz devir taleplerinin değerlendirilmesi hususunda Valiliklerin (Defterdarlık) yetkili kılındığı, Bakanlığımız yetki ve sorumluluğunda bulunan bazı konularda tereddüte düşüldüğü, 2981 sayılı Kanunun 3 ve 6 ncı maddeleri hükmüne karşın, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüklerinden alınacak uygun görüşe istinaden, Tarihi Sit Kentsel Sit Etkileşim Geçiş Alanı sınırları içerisinde kalan taşınmazların 2981 sayılı Kanun kapsamında devrinin yapılıp yapılamayacağı hususunda Bakanlığımız nihai görüşünün bildirilmesi ilgi (h) yazı ile istenmiştir.

2981 sayılı Kanunun “İstisnalar” başlıklı 3. maddesinde;

“Madde 3- İstanbul ve Çanakkale (Özel kanun çıkarılıncaya kadar) Boğazları ile 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca belirlenmiş ve belirlenecek yerlerde, Askeri Yasak Bölgeleri ve Güvenlik Bölgelerinde, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait harekat, eğitim ve savunma amaçlı yapılarda bu Kanun hükümleri uygulanmaz.” denmektedir.

“Eski eserler ile koruma alanları ve SİT bölgelerinin yeniden değerlendirilmesi” başlıklı 6. Maddesinde ise;

“Madde 6 – Şimdiye kadar karar verilmiş eski eserler ile bunların koruma alanları ve SİT bölgelerine ilişkin kararlar, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca, Kanunun yürürlüğe girdiği tarİYlten başlamak üzere en geç 2 yıl icinde yeniden KÜ]iiir ve Turizm Bakanlığınca belirlenir ve ilan edilir.” hükmü bulunmaktadır.

Bu kapsamda; 2981 sayılı Kanunun 3 ve 6 ncı maddeleri ile İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün verdiği görüşler arasında çelişki bulunmaktadır.

2863 Sayılı Kanunun 13 ve 14 üncü Maddeleri Gereğince Yürütülen İşlemlere İlişkin Yönergenin “Başvuruları değerlendirme kriterleri” başlıklı 9. maddesinin e bendinde; “Genel Müdürlükçe gerek görülmesi halinde konu Genel Müdürlük tarafından değerlendirilir.” hükmü bulunmaktadır.

İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünce örnek teşkil etmesi ağısından Genel Müdürlüğümüze de iletilen ilgi (a Nie b) yazılara konu edilen;

İstanbul İli, Kağıthane İlçesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde, Sadabad Tarihi Sit+Kentsel Sit Etkileşim Geçiş Alanında yer alan, mülkiyeti Hazineye ait, 4203 ada, 5 ve 6 nolu parsellerin Kağıthane Belediye Başkanlığına devri 2863 sayılı Kanunun 13. maddesi kapsamında Bakanlığımızca uygun bulunmamaktadır.

İstanbul İli, Kağıthane İlçesi, Talatpaşa Mahallesi, Çelebi Caddesi, Sadabad Tarihi Sit+Kentsel Sit Etkileşim Geçiş Alanında yer alan 4292 ada, 17 ve 19 nolu parsellerin Kağıthane Belediye Başkanlığına devri 2863 sayılı Kanunun 13. maddesi kapsamında Bakanlığımızca uygun bulunmamaktadır.

Bu kapsamda; 2981 sayılı Kanun kapsamında bulunan ancak “Tarihi Sit-Kentsel Sit Etkileşim Geçiş Alanı” olarak belirlenen bölge sınırları içerisinde bulunan, aynı zamanda 2863 sayılı Kanun kapsamında kalan her türlü taşınmaz için anılan Kanunun 3. maddesi uyarınca işlem tesis edilmesinin uygun olacağı,

İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün ilgi (a ve b) yazılarında söz konusu taşınmazların devri konusundaki görüş yazılarının “Bakanlığımızca uygun bulunmadığı” şeklinde değiştirilerek ilgili yerlere dağıtımının yapılması,

2981 sayılı Kanun kapsamında kalan diğer taşınmazlarla ilgili İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünce verilen görüşlerin Kanun kapsamında yeniden değerlendirilerek ilgili yerlere dağıtımının yapılması,

Anılan Kanun kapsamında bulunan ancak “Tarihi Sit-Kentsel Sit Etkileşim Geçiş Alanı” olarak belirlenen bölge sınırları içerisinde bulunan, aynı zamanda 2863 sayılı Kanun kapsamında kalan her türlü taşınmaz için Valiliklerce (Defterdarlık) Kanunun 3. maddesi kapsamında işlem tesis edilerek bu taşınmazlara ilişkin görüş sorulmaması, hususlarında bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Murat GÜRÜL Genel Müdür Yardımcısı

DAĞITIM: Maliye Bakanlığına (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın