2015-12713 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (5366 sayılı Kanun’a Göre Devredilen Taşınmazların Değerlendirilmesinden Hazine’ye Ödenmesi Gereken Paylar)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: 66844966-310.20.03-[3121-0] /12713    21/05/2015 

Konu: 5366 sayılı Kanun    (YAZININ PDF HALİ: 2015-12713)    

81 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun 5/7/2005 tarihli ve 25866 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanunun yayımlandığı tarih itibariyle 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasında, “Yenileme ‘alanı içerisinde kalan Hazineye ait taşınmazlar başka bir işlemc gerek kalmaksızın projeyi yürüten il özel idaresine ve belediyeye bedelsiz devredilir…” hükmü bulunmaktadır.

Daha sonra Kanunun 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının 24/7/2008 tarihli ve 5793 sayılı Kanunun 45 inci maddesiyle değiştirilmesi sonucu anılan hüküm, “Yenileme alanında kalan Hazineye ait taşınmazlar; bir kamu hizmetine tahsisli olanlar, ön izin verilmiş veya üzerinde irtifak hakkı tesis edilmiş olanlar, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu kapsamında bulunan yerler ile sivil ve askeri hava alanları ve mania plânları kapsamında kalan yerler hariç olmak üzere, Maliye Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile projeyi yürüten il özel idaresine veya belediyeye bedelsiz olarak devredilir… şeklinde düzenlenmiştir.

Sayıştay Başkanlığınca Bakanlığımıza gönderilen “Maliye Bakanlığı 2014 yılı Denetim Raporu”nda 5366 sayılı Kanunda gerek 5793 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik öncesi Belediyeler adına Kanun amaçlarında kullanılmak üzere tapuda resen tescil edilen gerekse yapılan değişiklik sonrası Bakanlar Kurulu Kararı ile devredilen Hazine taşınmazlarının yönetimi ve gelirlerinin tahsiliyle ilgili sorunların olduğu belirtilmiştir.

Bu kapsamda temel sorunlar ise üç başlık altında toplanarak;

A) Hazine taşınmazlarının anılan Kanun kapsamında devredilmesi için sit alam veya koruma alanında kaldığına dair tescil işlemi olması ve yenileme projelerinin Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunca karara bağlanması gerektiği halde bu kapsamda olmayan taşınmazların devredildiği,

B) 5366 sayılı Kanun uyarınca tescil edilen/devredilen Hazine taşınmazlarından mevzuat hükümlerine ve devir amacına uygun kullanılmadığı milli emlak birimlerince tespit edilenlerin yeniden Hazine adına tesciline yönelik işlemlerin yapılmadığı,

C) Bu kapsamda devir yapılan idarece kira, ecrimisil v.s. adı altında gelirler elde edildiği, ancak bu gelirlerden Hazineyeaktarılması gereken payların tahsil edilmediği, Rapor edilmiştir.

Buna göre;

1) Sit alanı veya koruma alanında kaldığına dair tescil işlemi olmayan ve yenileme projelerinin Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunca karara bağlanmayan Hazine taşınmazlarının 5366 sayılı Kanun uyarınca devrinin yapılmaması,

2) 5366 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca (gerek Kanunda 24/7/2008 tarihli 5793 sayılı Kanunun 45 inci maddesi ile yapılan değişiklik öncesi resen tapu dairesinde yapılan tescil işlemleri, gerekse değişiklik sonrası Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılan devir işlemleri dahil olmak üzere) mülkiyeti Hazineye ait iken projeyi yürüten idaresi adına resen tescili ve devri yapılan tüm taşınmazların tespit edilmesi,

3) Bu kapsamda tescili/devri yapılan taşınmazlar üzerinde devir yapılan İdarece ne tür projelerin yürütüldüğü veya yürütüleceği, taşınmazın üzerine yapılan/yapılacak iş ve işlemlere ilişkin proje maliyetlerinin ne olduğu, projesinin tamamlanmasını müteakip devir yapılan idarece taşınmazın ne amaçla kullanıldığı/kullanılacağı ve ne şekilde idare edildiği/edileceği hususlarında gerekli incelemenin yapılması,

4) Projenin tamamlanmasını müteakip projeyi yürüten idarece ne kadar gelir elde edildiği veya edileceğinin öngörüldüğü, bu gelirler için ne kadar masraf yapıldığı veya yapılacağının öngörüldüğü hususlarında bilgi edinilmesi, devir alan kurumca her ne surette olursa olsun elde edilen gelirin varsa proje ve uygulama giderleri düşüldükten sonra kalan kısmı üzerinden Hazine paylarının gelirin tahsilini takip eden ayın 15 inci gününe kadar ilgili hesaplara yatırılması, idari yoldan tahsilin mümkün olmaması halinde ise dava açılmak suretiyle tahsiline yönelik işlemlere başlanılması,

5) Bu kapsamdaki taşınmazlardan tescil/devir tarihi itibari ile 5 (beş) yıl içinde mevzuat hükümlerine ve devir amacına uygun kullanılmayanların idari yoldan bunun mümkün olmaması halinde dava açılmak suretiyle yeniden Hazine adına tesciline yönelik işlemlerin ivedilikle yürütülmesi,

Yönünde gereğini ve yazımızın bir örneğinin İlinize bağlı İlçelere de iletilmesini rica ederim.

H. Abdullah KAYA Bakan a. Genel Müdür

DAĞITIM: 81 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın