2015-13808 sayılı Genel Yazı (Satış İşlemlerinde İlan)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: 82405078-756.02-[3303-28886]-13808 02/06/2015

Konu: İlan    (YAZININ PDF HALİ:2015-13808)    

İlgi: 07.01.2015 tarihli ve 82405078­756.02­247 sayılı yazımız.

İlgi yazımızda özetle; Hazineye ait taşınmazların satış ihalelerine katılımı arttırmak amacıyla, Hazine taşınmazlarının satış ihalelerine ilişkin yasal ilanların yanında, satın alma talebinde bulunan dilekçe sahipleri ile ihaleye çıkarılacak Hazine taşınmazına komşu olan parsel sahiplerinden adresi tespit edilebilenlere de ihalenin yeri, günü ve saatinin iadeli taahhütlü olarak tebliğ edilmesi ve ayrıca taşınmazın bulunduğu yerin mahalle muhtarlığında da ilan edilmek üzere satışa ilişkin ilanın bir örneğinin muhtarlığa gönderilmesi hususunda gereğinin yapılması ve bu yazının ilinize bağlı İlçelere de iletilmesi talimatı verilmiştir.

Bu defa, muhtelif Valiliklerden (Defterdarlık) alınan yazılarda; ihale sürecinin rekabete açık ve kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlayacak şekilde gerçekleşmesini teminen Defterdarlıklarında oluşturulan veri tabanına kayıt edilen satın alma, kiralama ve irtifak hakkı talebinde bulunanlar ile Kanunla kurulmuş olan Ticaret ve Sanayi Odaları, Esnaf Odaları gibi konunun tarafı olabilecek kuruluşlara üyelerine duyurulmak üzere sms ve e ­ p o s t a yolu ile bilgi verilmesi uygulamasının ilgi yazı çerçevesinde değerlendirilerek Bakanlığımızca (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) uygun görülmesi halinde diğer İl Defterdarlıklarında da uygulamaya konulmasında Hazine yararı olacağının değerlendirildiği belirtilmiştir.

Buna göre; Hazine taşınmazlarının satış ihalelerine katılımı arttırmaya ilişkin ilgi yazımızda belirtilen hususların gereği ile birlikte, Valiliğiniz (Defterdarlık) bünyesinde oluşturulan veri tabanına kayıtlı olan satın alma talebinde bulunanlar ile Kanunla kurulmuş olan Ticaret ve Sanayi Odaları, Esnaf Odaları gibi konunun tarafı olabilecek kuruluşlara, üyelerine duyurulmak üzere yapılacak ihaleler hakkında sms ve e ­posta yolu ile bilgi verilmesini ve bu yazının İlinize bağlı İlçelere de iletilmesini rica ederim.

H. Abdullah KAYA Bakan a. Genel Müdür

DAĞITIM: 81 İl Valiliğine

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın