2016-04953 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kira Sözleşmelerinde Damga Vergisi)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI, MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı: 10765071-310.50-(3364-6670)-4953   19.12.2016

Konu: Kira Sözleşmelerinde Damga Vergisi Uygulaması     (YAZININ PDF HALİ:2016-04953)

ADANA VALİLİĞNE (Defterdarlık)

Muhtelif Valiliklerden (Defterdarlık) alınan yazılarda, kira sözleşmelerine damga vergisi uygulanmasında tereddütler yaşandığı ve uygulama farklılıkları bulunduğu belirtilerek konu hakkındaki görüşlerimizin bildirilmesi istenilmiştir

Konu hakkında Gelir İdaresi Başkanlığından alınan 02/02/2016 tarihli ve 77888587-155.01.01.02(68)E.9770 sayılı yazıda;

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde; bu Kanuna ekli (I) sayılı tabloda yazılı kâğıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kâğıtları imza edenler olduğu; 4 maddesinde, bir kâğıdın tabi olacağı verginin tayini için o kâğıdın mahiyetine bakılacağı ve buna göre tabloda yazılı vergisinin bulunulacağı, kâğıtların mahiyetinin tayininde, şekli kanunlarda belirtilmiş olanlarda kanunlardaki adlarına, belirtilmemiş olanlarda üzerlerindeki yazının tazammun ettiği hüküm ve manaya bakılacağı, mahiyeti tayin edilmek istenen kâğıt üzerinde başka bir kâğıda atıf yapılmışsa, atıf yapılan kâğıdın hükümlerine nazaran iktisap ettiği mahiyete göre vergi alınacağı, 6 ncı maddesinin fıkrasında, bir kâğıtta toplanan akit ve işlemler birbirine bağlı bir asıldan doğma oldukları takdirde damga vergisinin, en yüksek vergi alınmasını gerektiren akit ve işlem üzerinden alınacağı hükümlerine yer verilmiştir.

Anılan Kanuna ekli (I) sayılı tablonun “I. Akitlerle ilgili kâğıtlar” başlıklı bölümünün A/1 inci fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenamelerin; A/2 nci fıkrasında da, kira mukavelenamelerinin mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden nispi damga vergisine tabi olacağı hükme bağlanmıştır.

Buna göre;

– İdaremizce düzenlenen kira sözleşmelerinde, kiralama işlemlerinin yanı sıra taahhüt, cezai şarta vb. yer verilmesi durumunda, sözleşmesinde yer alan işlemlerin Damga Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası hükmü çerçevesinde birbirine bağlı bir asıldan doğma işlemler olarak değerlendirilmesi, kıra işleminden mukavele süresine göre kira bedeli dikkate alınarak Kanuna ekli (I) sayılı tablonun I/A-2 bölümüne göre, sözleşmede yer alan taahhüt, cezai şart vb. işlemlerinden ise aynı tablonun 1/A-1 bölümüne göre nispi damga vergisi hesaplanması, yapılan hesaplama sonucuna göre en yüksek vergi alınmasını gerektiren akit veya işlem üzerinden damga vergisine tabı tutulması gerektiği,

– Diğer taraftan söz konusu sözleşmelerde inşaat proje yapımına ilişkin değer içeren bir taahhüde veya cezai şarta yer verilmemesi durumunda, dolayısıyla sözleşmelerin sadece kira sözleşmesi mahiyeti taşıması durumunda, ilk yıl kira bedeli ile kira süresinin çarpımı sonucu bulunacak tutar üzerinden Damga Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı tablonun I /A-2 bölümüne göre nispi damga vergisine tabi tutulacağı,

Belirtilmiştir. Bilgi edinilmesini ve gereği ile İlinize bağlı ilçelere de bilgi verilmesini rica ederim.

H. Abdullah KAYA Bakan a. Genel Müdür

DAGITIM: 81 1 Valiliğine (Defterdarlık)