2017-18451 s. Genel Yazı (Taşınmaz Kayıt İşlemleri)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: 34608673-010.99-[3100-1774]-18451   20/06/2017

Konu: Taşınmaz Kayıt İşlemleri     (YAZININ PDF HALİ: 2017-18451)

(..) VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

Bilindiği üzere, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44, 45 ve 60 ıncı maddeleri ile 13/12/1983 tarihli ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesinin (f) bendine dayanılarak ve “genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile bu idarelere bağlı ve 5018 sayılı Kanun kapsamında olan kurum ve kuruluşların mülkiyetinde, yönetiminde ve kullanımında bulunan taşınmazların kaydına ve icmal cetvellerinin düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla” hazırlanan ve 2/10/2006 tarihli ve 26307 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 13/9/2006 tarihli ve 2006/10970 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik, 1/1/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bununla birlikte söz konusu Yönetmeliğin uygulanması sırasında karşılaşılan bazı sorunların giderilmesi amacıyla;

– Taşınmazların değeri ve fiili kullanım durumunu gösterecek şekilde kayıtlarının yapılmasına,

– Taşınmaz envanterlerinin güncellenerek muhasebe hesaplarına yansıtılmasını sağlamak üzere bilgi girişlerinin yapılmasına,

– Yönetmelik ekinde yer alan Kayıt Planının Ortak Yardımcı Hesaplar Tablosu ile uyumlaştırılmasına,

imkân verecek şekilde adı geçen Yönetmeliğin ilgili maddelerinde gerekli değişikliklerin yapılması ve bu suretle de anılan Yönetmelik kapsamında kalan taşınmazların kesin hesaplarının verilmesine imkan sağlanması amacıyla Bakanlığımızca hazırlanan 3/6/2014 tarihli ve 2014/6455 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 19/6/2014 tarihli ve 29035 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu Yönetmeliğin “Kayıt ve kontrol işlemleri” başlıklı 5 inci maddesinde yapılan değişiklikle; taşınmaz kayıt ve kontrol işlemlerinin, kamu idarelerine ait taşınmazların mevcutlarla birlikte içinde bulunulan yılda çeşitli yollarla edinilenlerin ve elden çıkarılanların miktar olarak takip edilmesi yanında “değer” olarak takip edilmesi konusunda bazı düzenlemeler yapılmıştır.

Ayrıca, adı geçen Yönetmeliğin “Mevcut taşınmazların kaydına ilişkin işlemler” başlıklı geçici 1 inci maddesinde ise; “Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre yapılması gereken kamu idarelerine ait taşınmazların kayıt ve kontrol işlemlerinin 31/12/2016 tarihine kadar tamamlanması” yönünde düzenlemeler yapılmıştır.

Ancak, adı geçen Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre yapılması gereken işlemlerin tamamlanabilmesini teminen, Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinde belirtilen sürenin bir yıl uzatılması ve bu sürenin 31/12/2017 tarihi olarak belirlenmesi amacıyla Bakanlığımızca hazırlanan 6/2/2017 tarihli ve 2017/9854 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 17/3/2017 tarihli ve 30010 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Diğer taraftan adı geçen Yönetmeliğin 5 inci maddesi kapsamında yapılması gereken veri girişlerine ilişkin işlemler defterdarlıklarca yapılmaya devam edilmiş, “Milli Emlak Genel Müdürlüğü İntranet Sayfası” içerisinde yer alan “İş Zekası Uygulamaları” modülü üzerinden yapılan inceleme sonucunda da, ülke bazında Hazine taşınmazlarının yaklaşık yüzde yetmişinin rayiç bedel girişlerinin yapıldığı anlaşılmıştır.

Bu kapsamda, adı geçen Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan; “Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre yapılması gereken işlemler 31/12/2017 tarihine kadar tamamlanır.” şeklindeki düzenleme uyarınca adı geçen Yönetmelik kapsamında yapılması gereken veri giriş işlemlerinin söz konusu tarihe kadar tamamlanması açısından,

Defterdarlığınızca ilçe bazlı olarak ve aylık hedefleri içerecek şekilde çalışma takvimi hazırlanarak öncelikle bu çalışma takviminin Bakanlığımıza (Genel Müdürlüğümüz) gönderilmesi, sonrasında ise söz konusu çalışma takviminin takibi ve değerlendirmelerinin yapılarak aylık hedef gerçekleşmelerinin, hedef gerçekleştirilememiş ise gerekçelerinin Bakanlığımıza (Genel Müdürlüğümüz) takip eden ay içerisinde bildirilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Tufan BÜYÜKUZUN Genel Müdür

EK: 1 – Çalışma Takvimi Örneği (1 sayfa) 2 – Aylık Gerçekleşmeler Tablo Örneği (1 sayfa)

DAĞITIM : 81 İl Valiliğine

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın