2018-017928 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Ortaklığın giderilmesi davalarında dikkat edilecek hususlar)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı : 51019184-310.80.03-[3260-3/0]-17928                                 04/06/2018

Konu : İzale­i şüyu (ortaklığın giderilmesi) ihaleleri

Hazinenin paydaş olduğu taşınmazlar hakkında diğer paydaşlar tarafından açılan ortaklığın (paydaşlığın) satış suretiyle giderilmesi (izale­i şüyu) davaları sonucunda, mahkemelerce dava konusu taşınmazlardaki ortaklığın satış suretiyle giderilmesine dair verilen kararlar gereğince, Mahkeme Satış Memurluklarınca satış ihaleleri 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre yapılmakta olup, satış ihalelerine ilişkin idaremizce yapılması gereken işlemler 184 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinde açıklanmıştır.

Ancak Valiliklerce (Defterdarlıklarca) paydaşlığın satış suretiyle giderilmesi ihalelerinde yapılacak işlemler konusunda tereddütler oluştuğu ve bazı sorunlar yaşandığı anlaşıldığından, Bakanlığımızın yetkisinde kalan ihaleler ile ilgili aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir:

1) Valiliklerden (Defterdarlık) Bakanlığımıza gönderilecek yazılara; ihale konusu taşınmazın en son imar durumu ve güncel tapu kaydı mutlak surette eklenerek, tapu kaydında varsa şerhler ve beyanlar ile ipotek tesislerinin incelenerek gerekli görülmesi durumunda ilgili kurum ve kuruluşlardan da sorulmak suretiyle, satış ihalesine etkisinin olup olmadığı hususu Valilik (Defterdarlık) yazılarında açıkça belirtilecektir.

2) İhalelere ilişkin bilgi ve belgelerin Valiliklerce (Defterdarlık) ihale tarihinden kısa bir süre önce Bakanlığımıza intikal ettirildiği ve Bakanlığımızca değerlendirme yapılabilmesine imkân kalmadığı anlaşıldığından; açık artırma satış ilanlarının Mahkeme Satış Memurluklarınca Muhakemat Müdürlüklerine/Hazine Avukatlıklarına gönderilmesi nedeniyle, Muhakemat Müdürlükleri/Hazine Avukatlıkları ile irtibata geçilerek, ilanların ivedilikle ilgili Milli Emlak birimine intikal ettirilmesinin istenilmesi ve bu hususun titizlikle takip edilmesi gerekmektedir.

3) Bakanlığımızca ihalelere iştirak edilmesi uygun görülen ihalelere ilişkin Valiliklere (Defterdarlık) yazılan talimat yazılarımızda belirtilen “başkaca iştirak eden olduğu takdirde” ifadesiyle “ihaleye iştirak eden ve pey süren olması halinde Hazinece pey sürülmesi” kastedildiğinden Hazine zararına sebebiyet verilmemesini teminen açık artırma satış ihalelerinde ihalelere “başkaca iştirak eden ve pey süren olduğu takdirde Hazinece pey sürülmesi, aksi halde pey sürülmemesi” gerekmektedir.

4) İhaleler ile ilgili Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, tahmin edilen bedel tespit raporu düzenlenecektir. Düzenlenecek tahmin edilen bedel tespit raporlarında emsal alınan taşınmazların konum, imar durumu vs. bakımından benzer olup olmadığına dikkat edilmesi gerekmektedir. Bedel Tespit Komisyonlarınca belirlenen bedeller ile mahkeme bilirkişileri tarafından belirlenen bedeller arasında farklılıklar olması halinde, bu farkın neden kaynaklandığı hususunun gereksiz yazışmalara meydan verilmeksizin açıkça belirtilmesi, ihalelere Hazinece iştirak edilmesi ve ihalenin Hazine üzerinde kalması halinde, bu taşınmazların Hazinece satış, devir, irtifak vs. işlemlere konu edilmesi durumunda, en az tahmin edilen bedel tespit raporunda belirlenen bedel üzerinden Hazinece değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususuna açıklık getirilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, konunun hassasiyeti nedeniyle, Hazine hak ve menfaatlerinin korunması ve Hazine zararına sebebiyet verilmemesi bakımından, taşınmazın tamamına idarece takdir edilen bedelin Bakanlığımız yetkisinde olması ve 1.000.000,00.­TL altı olarak belirlenmesi halinde, denetim ve inceleme yetkisini haiz bir Defterdarlık Uzmanı görevlendirilmek suretiyle değerinin tespit edilmesi ve değerleme raporunun, mahkeme bilirkişi raporları, güncel tahmin edilen bedel tespit raporu ve Bakanlığımızın 184 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinde belirtilen diğer bilgi ve belgelerle birlikte, ihaleye Hazinece iştirak edilip edilmeyeceği, edilecek ise hangi bedele kadar iştirak edilmesi gerektiği konusundaki Valilik (Defterdarlık) görüşü ve bunun gerekçelerinin, ihale tarihinden en az 20 gün önce Bakanlığımızda olacak şekilde gönderilmesi gerekmektedir. Taşınmazın tamamına idarece takdir edilen bedelin Bakanlığımız yetkisinde olması ve 1.000.000,00.­TL üzeri olarak belirlenmesi halinde ise, gerekli görülmesi durumunda teftiş, denetim ve inceleme yetkisini haiz bir Maliye Uzmanı görevlendirilmek suretiyle incelettirilmesi söz konusu olabileceğinden, değerleme raporu hariç belirtilen bilgi ve belgelerin aynı süre içerisinde Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Naci AĞBAL Maliye Bakanı

DAĞITIM: 81 İl Valiliğine (Defterdarlık)

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın