2019-031688 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (2918-Ek 14 kapsamında kalan MKE ye devredilen araçların kayıtlarının kapatılması)

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: 45279793-000-E.31688

Konu: Hurdaya ayrılan araçlar (3302-12920)   (YAZININ PDF HALİ:2019-31688)

DAĞITIM YERLERİNE

Çeşitli Valiliklerden ve vatandaşlardan 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu Ek- 14. madde uyarınca buluntu olması nedeniyle veya bu Kanun hükümleri gereğince grafikten men edilerek 237 sayılı Taşıt Kanunu hükümlerince Taşıt Muayene Kontrol Raporları ile hurda oldukları tespit edilen veya mahkemelerce zor alımına karar verilen ve hurda olduğu tespit edilen araçların MKE kurumuna verilmesine rağmen Araç Kayıttan Düşme Bertaraf Formu düzenlenemediğinden bugüne kadar tescil kayıtları kapatılamayan araçlar hakkında nasıl işlem yapılacağının bildirilmesi istenilmektedir,

Konu ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığından (Gelir İdaresi Başkanlığı) alınan 04.10.2018 tarih ve 89472969-127947 sayılı yazıda;

-31/1/2018 tarih ve 30318 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Araçların Satış, Devir ve Tescil İşlemlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmeliğin 44 üncü maddesinde, ‘Ekonomik ömrünü doldurma, eskime, yıpranma, kaza, yanma, tahrip edilme ve benzeri nedenlerle kullanılamaz duruma gelen araçlar, sahiplerinin, kanuni temsilcilerinin, vekillerinin veya tüzel kişilerce yetkilendirilen kişilerin başvurusu üzerine muayeneye tabi tutulmadan ilgilisine göre noterler veya Emniyet Genel Müdürlüğü trafik tescil kuruluşları tarafından hurdaya çıkarılır.

Hurdaya çıkarma işleminin yapılması için, ilgili vergi dairesinden alınmış motorlu taşıtlar vergisi, gecikme faizi, gecikme zammı, vergi cezası, trafik idari para cezası Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 30 uncu maddesine göre verilen idari para cezaları ile geçiş ücreti borcu bulunmadığının elektronik ortamda yapılacak sorgu ile anlaşılması veya aracın hurdaya çıkarılmasında sakınca bulunmadığına dair belgenin ibrazı ve araç kayıtlarında haciz, rehin, tedbir gibi kısıtlayıcı şerhlerin bulunmaması gerekir. açıklamasına yer verildiği,

Bu itibarla MKEK Hurda İşletmesi müdürlüklerine teslimi nedeniyle hurdaya ayrılacak taşıtlara ilişkin, taşıtların hurdaya ayrılmasında sakınca bulunmadığına dair belgenin düzenlenebilmesi için, taşıta ilişkin motorlu taşıtlar vergisi, gecikme faizi, gecikme zammı, vergi cezası, trafik idari para cezası ile 6001 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine göre verilen idari para cezası ile geçiş ücreti borcunun bulunmaması ve taşıtın sicil kayıtlarında haciz, rehin, tedbir gibi kısıtlayıcı şerhlerin bulunmaması gerektiği,

7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanununun Geçici 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasında, mevcut olmayan veya herhangi bir nedenle motorlu taşıt vasfını kaybetmiş olup model yılı 2005 ve daha eski olan taşıtların, bu durumlarının kanaat verici belgelerle tevsik edilmesi veya ilgili tescil kuruluşu nezdinde adlarına kayıtlı olanlar tarafından yazılı bildirimde bulunulması halinde, bu taşıtlara ait motorlu taşıtlar vergilerinin 1/4 ‘ünün 31/12/2019 tarihine kadar ödenmesi şartıyla, kalan vergi aslı, gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve tescil plakasına kesilen idari para cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçileceği ve ödemeyi müteakip trafik tescil kayıtları silineceğinin düzenlendiği,

Belirtilmiştir.

Buna göre; MKE kurumuna teslim edilen ve halen kayıtları kapatılmayan araçların kayıtlarının kapatılabilmesi için;

-Taşıta ilişkin motorlu taşıtlar vergisi, gecikme faizi, gecikme zammı, vergi cezası, trafik idari para cezası ile 6001 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine göre verilen idari para cezası ile geçiş ücreti borcunun bulunmaması ve taşıtın sicil kayıtlarında haciz, rehin, tedbir gibi kısıtlayıcı şerhlerin bulunmaması gerektiği,

-Taşıtın vergi borcunun bulunması halinde ise Gelir İdaresi Başkanlığının görüşleri doğrultusunda 7020 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesi gereğince kayıtlarının kapatılabileceği,

değerlendirilmiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Tufan BÜYÜKUZUN Bakan a. Genel Müdür

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın