2020-247982 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazine parsellerinin enerji yatırımlarına kiraya verilmesinde yetki devri)

T.C. ÇEVRE VE SEHIRCILIK BAKANLIGI MILLI EMLAK GENEL MÜDÜRLÜGÜ

Sayı: E-10765071-000[3129.0]-247982 20.11.2020

Konu: Hazine Taşınmazlarının Yol vb. Kiralanmasında Yetki Devri  (YAZININ PDF HALİ: 2020-247982)

DAĞITIM YERLERİNE

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 19 uncu maddesi, 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunun 8 inci maddesi, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun (Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğal Gaz Piyasası Hakkında Kanunun) 12 nci maddesi uyarınca elektrik, doğalgaz ve yenilenebilir enerji üretim, iletim ve dağıtım yerlerinde ruhsatlı alan içerisinde kalan yerlerde bulunan yol vb. ile tesisin kurulması öncesi ölçüm istatistiklerinin tutulmasında kullanılacak istasyon yerlerinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca lisans verilen tüzel kişiler lehine kararda belirtilen süreyle sınırlı olmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesine göre pazarlıkla kiralanması, kira sözleşmelerinin feshedilmesi ve tadil edilmesi vb. işlemleri Bakanlığımızdan (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) izin alınmak suretiyle Valilikler (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tarafından yürütülmektedir.

Bilindiği üzere;

2886 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinde, “…enerji üretimi tesisleri ile iletim ve dağıtım tesis ve şebekelerinin ihtiyacı olan arazilerin ve doğal gaz iletim, dağıtım ve depolama tesis ve şebekelerinin ihtiyacı olan arazilerin on yıldan fazla süre ile kiraya verilmesi mümkündür”,

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun;

19 uncu maddesinin 8 inci bendinde; “Piyasada üretim veya dağıtım faaliyetinde bulunan lisans veya önlisans sahibi özel hukuk tüzel kişileri, faaliyetleri ile ilgili olarak Hazinenin mülkiyetindeki veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlar üzerinde irtifak hakkı tesisi, kullanma izni verilmesi veya kiralama yapılabilmesi için Kurumdan talepte bulunur. Bu talebin Kurulca uygun görülmesi hâlinde, Maliye Bakanlığı ile önlisans veya lisans sahibi özel hukuk tüzel kişileri arasında önlisans veya lisans süresi ile sınırlı olmak üzere irtifak hakkı tesisi, kullanma izni veya kiralama sözleşmesi düzenlenir. Bu sözleşmelerde, sözleşmenin geçerliliğinin önlisans veya lisansın geçerlilik süresi ile sınırlı olacağı hükmü yer alır. İrtifak hakkı, kullanma izni veya kiralama bedelini ödeme yükümlülüğü, önlisans veya lisans sahibi özel hukuk tüzel kişisine aittir.”,

Geçici 4/4 maddesinde; “Bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla işletmede olanlar dâhil 31/12/2020 tarihine kadar işletmeye girecek olan 5346 sayılı Kanun kapsamındaki ile yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesisleri bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren 31/12/2020 tarihine kadar işletmeye girecek olan Bakanlık tarafından düzenlenen bir maden işletme ruhsatı ve izni kapsamında 3213 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin IV. Grup (b) bendinde yer alan madenlerin girdi olarak kullanıldığı elektrik üretim tesislerinden, ulaşım yollarından ve lisanslarında belirtilen sisteme bağlantı noktasına kadarki TEİAŞ ve dağıtım şirketlerine devredilecek olanlar da dâhil enerji nakil hatlarından, ilgili kurum tarafından verilmiş izin tarihinden itibaren yatırım ve işletme dönemlerinin ilk on yılında izin, kira, irtifak hakkı ve kullanma izni bedellerine yüzde seksen beş indirim uygulanır. Bunlardan Orman Köylüleri Kalkındırma Geliri ile Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Geliri alınmaz. Bu Kanunun yayımı tarihinden önce kamu kurum veya kuruluşları tarafından elektrik üretim tesisi yapılmak amacıyla ihalesi yapılan ya da sözleşmeye bağlanan maden sahalarında kurulmuş ve kurulacak tesisler bu fıkrada yer alan indirim ve istisnalardan faydalanamaz. Bu fıkra kapsamındaki sürenin beş yıla kadar uzatılmasına Cumhurbaşkanı yetkilidir. (3) (28/7/2017 tarihli ve 30137 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5/6/2017 tarihli ve 2017/10451 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Karar ile bu fıkrada yer alan süreler 31/12/2025 tarihine kadar uzatılmıştır.)”

4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun (Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğal Gaz Piyasası Hakkında Kanunun) 12 nci maddesinin (b) bendinde; “Mülkiyetin gayri ayni haklar ve kiralama; tüzel kişiler, faaliyetleri ile ilgili olarak kamuya ait araziler üzerinde, bedeli ilgili tüzel kişi tarafından ödenmesi suretiyle mülkiyetin gayri ayni hak tesisini ve bu arazilerin kiralanmasını talep edebilir.”,

5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasında, “Orman vasıflı olan veya Hazinenin özel mülkiyetinde ya da Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlardan bu Kanun kapsamındaki yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üretimi yapılmak amacıyla tesis, ulaşım yolları ve şebekeye bağlantı noktasına kadarki enerji nakil hattı için kullanılacak olanlar hakkında Çevre ve Orman Bakanlığı veya Maliye Bakanlığı tarafından bedeli karşılığında izin verilir, kiralama yapılır, irtifak hakkı tesis edilir veya kullanma izni verilir.”,

Hükümleri bulunmaktadır.

Konuya ilişkin mülga Başbakanlıktan (Ekonomik, Sosyal ve Kültürel İşler Başkanlığı) alınan 17/04/2013 tarihli ve 939 sayılı yazıda özetle; elektrik, doğalgaz ve yenilenebilir enerji üretim, iletim ve dağıtım yerlerinde ruhsatlı alan içerisinde kalan yerlerde bulunan yol vb. ile tesisin kurulması öncesi ölçüm istatistiklerinin tutulmasında kullanılacak istasyon yerlerinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca lisans verilen adına ve kararda belirtilen süreyle sınırlı olmak üzere yapılacak kiralama işlemlerine mülga 2012/15 sayılı Genelgeden muafiyet tanınmasının 14/04/2013 tarihli ve 717 sayılı mülga Başbakanlık Olurları ile uygun görüldüğü bildirilmiştir.

Buna göre; kiralama işlemlerinin irtifak işlemleri ile birlikte daha hızlı ve eş zamanlı yürütülebilmesi ve kısa sürede sonuçlandırılmasını teminen; elektrik, doğalgaz ve yenilenebilir enerji üretim, iletim ve dağıtım yerlerinde ruhsatlı alan içerisinde kalan yerlerde bulunan yol vb. ile tesisin kurulması öncesi ölçüm istatistiklerinin tutulmasında kullanılacak istasyon yerlerinin, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca lisans verilen tüzel kişiler lehine lisans süresiyle sınırlı olmak üzere, anılan Kurum tarafından kiralanması uygun görülen Hazineye ait taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesine göre pazarlıkla kiralanması, sözleşme tadilatı, kira sözleşmelerinin feshedilmesi, vb. işlemlerinin yürütülmesi hususunda Valiliklerin (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) yetkili kılınması bir örneği ilişik Bakanlık Makamının 19.11.2020 tarih ve 246616 sayılı Olurları ile uygun görülmüştür.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Ek: Makam Oluru (3 sayfa)

Nihat BAĞCI

Bakan a. Daire Başkanı

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın