2020-030954 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazine Taşınmazlarında Tespit ve Ecrimisil İşlemleri)

T.C. ÇEVRE VE SEHIRCILIK BAKANLIGI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: 10765071-000[3361.0]-E.30954 05.02.2020

Konu: Tespit ve Ecrimisil İşlemleri  (YAZININ PDF HALİ: 2020-030954 )

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: 81 İl Valiliğine (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) yazılan 31.01.2020 tarihli ve 13361 sayılı yazımız.

Muhtelif İllerden alınan yazılarda ve şahıslardan alınan dilekçelerde; ecrimisil ihbarnamelerin tespit tarihinden geriye doğru beş yıl olarak düzenlenmesinin, Hazine taşınmazlarının takip ve idaresinin güçleşmesine, ecrimisil bedellerinin yüksek olmasına ve buna bağlı ödeme güçlüklerine, itiraz ve dava gibi fiili ve hukuki sıkıntılara sebebiyet verdiği anlaşılmıştır.

NOT: Bu genel yazıda bahsi geçen 2020-13361 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Tespit çalışmaları)

Bilindiği üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75′ inci maddesinde; “Devletin özel mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmaz malların … gerçek ve tüzelkişilerce işgali üzerine, fuzuli şagilden, bu Kanunun 9 uncu maddesindeki yerlerden sorulmak suretiyle, idareden taşınmaz ve değerleme konusunda işin ehli veya uzmanı üç kişiden oluşan komisyonca tespit tarihinden geriye doğru beş yılı geçmemek üzere tespit ve takdir edilecek ecrimisil istenir. Ecrimisil talep edilebilmesi için, idarelerin işgalden dolayı bir zarara uğramış olması gerekmez ve fuzuli şagilin kusuru aranmaz.”,

Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 84′ üncü maddesinde; “Hazine taşınmazlarından kiraya verilen, irtifak hakkı kurulan veya kullanma izni verilenlerin dışında kalanların fiilî durumları, İdarece hazırlanan program dâhilinde mahallinde tespit edilir. Taşınmazların tespitleri yılda en az bir defa yapılır, ancak tespit programlarının süresi beş yıldan fazla olamaz. Bu tespitlerin yapılması konusunda illerde defterdarlar, ilçelerde ise malmüdürleri veya varsa milli emlak müdürleri gerekli tedbirleri alırlar. Tespitten önceki sürelere ait işgal ve tasarruflar sebebiyle ecrimisil takip ve tahsilatı yapılarak bu taşınmazlar denetim ve idare altına alınır….” hükümleri bulunmaktadır.

Buna göre; Hazine taşınmazlarından kiraya verilen, irtifak hakkı kurulan veya kullanma izni verilenlerin dışında kalanların ilgi yazımızda belirtilen hususlar da göz önünde bulundurularak, fiilî durumlarına ilişkin tespitlerin her yıl yapılmak suretiyle ecrimisil takip ve tahsilatının yıllık olarak yapılmasına, zorunlu hallerde ise ecrimisil işlemlerinin 2 (iki) yılı geçmeyecek şekilde yapılmasına özen gösterilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini, gereğini ve konuyla ilgili olarak İlinize bağlı İlçelere de bilgi verilmesini önemle rica ederim.

Tufan BÜYÜKUZUN Bakan a. Genel Müdür

1 geri izleme / bildirim

  1. 2020-013361 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Tespit çalışmaları) – Gayrimenkul Mevzuatı

Bir Cevap Yazın