281 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Hazine Taşınmazlarının Kiraya Verilmesi)

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ

(Sıra No: 281)

15.07.2004

Bu Tebliğ, 2220.10.2005 tarih ve 25972 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 300 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Devlete Ait Taşınmaz Mal Satış, Trampa, Kiraya Verme, Mülkiyetin Gayri Aynî Hak Tesis, Ecrimisil ve Tahliye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik, 24.03.2004 tarihli ve 25412 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Yönetmelik ile getirilen düzenlemelere ilişkin olarak aşağıdaki açıklamaların yapılması uygun görülmüştür.

A) GEÇİCİ TEMİNAT

Yönetmeliğin 18 inci maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerin kiralanması ihalelerinde tahmini bedelin % 3 (yüzdeüç)’ünden az olmamak üzere % 30 (yüzdeotuz)’una kadar geçici teminat alınabilecektir.

İhalelerde alınacak geçici teminat miktarı idarece belirlenerek onay belgesinde gösterilecek ve Taşınmaz Mal Kira Şartnamesinin 5 inci maddesine bu teminat miktarı yazılacaktır.

Geçici teminat, tahmini kira bedelinin %30’una kadar alınabileceği için, Hazinenin özel mülkiyetinde ve Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazların kiraya verilmesi işlemlerinde ayrıca ek teminat alınmasına gerek bulunmamaktadır.

B) KİRA ARTIŞ ORANLARI

Taşınmaz Mal Kira Şartnamesinin 7 nci maddesinde ve İşletme Hakkı Verilen Büfe Kantin Çayocağı Gibi Yerlere Ait İşletme Hakkı Sözleşmesinin 11 inci maddesinde yapılan değişiklikle ikinci ve müteakip yıl kira/işletme hakkı bedellerinin, Devlet İstatistik Enstitüsünce yayımlanan Toptan Eşya Fiyatları Endeksi (bir önceki yılın aynı ayına göre % değişim oranı) oranında artırılması suretiyle bulunacağı hüküm altına alınmıştır.

Bundan sonra düzenlenecek sözleşmelerde kira/işletme hakkı bedeli artış oranı olarak, Devlet İstatistik Enstitüsünce yayımlanan Toptan Eşya Fiyatları Endeksi (bir önceki yılın aynı ayına göre % değişim oranı) oranı kullanılacaktır.

Bu Genel Tebliğin yürürlüğünden önce ihalesi veya sözleşmesi yapılan kiralamalarda, kiracının talep etmesi durumunda, kira artışlarının Devlet İstatistik Enstitüsünce yayımlanan Toptan Eşya Fiyatları Endeksi (bir önceki yılın aynı ayına göre % değişim oranı) oranında artırılması yönünde sözleşme tadilatı yapılabilecektir. Bu suretle yapılacak tadilatlar yeni kira döneminden itibaren geçerli olacaktır.

Kiracının başvurmaması halinde kira bedeli artışları sözleşmelerdeki hükümlere göre yapılacaktır.

C) ŞARTNAMELER

186 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin 202 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği ile değişik “D-Şartnameler” bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

D – ŞARTNAMELER

İhale için hazırlanacak kira şartnamelerine, Devlete Ait Taşınmaz Mal Satış, Trampa, Kiraya Verme, Mülkiyetin Gayri Aynî Hak Tesis, Ecrimisil ve Tahliye Yönetmeliği eki “Taşınmaz Mal Kira Şartnamesi” hükümleri ile aşağıda belirtilen özel hükümler ve idarece şartnameye konulmasına lüzum görülen diğer hükümler ilave edilecektir.

1- Taşınmaz mala Bakanlığımızca yada kamu kurum ve kuruluşlarınca ihtiyaç duyulması veya taşınmazın satışı halinde sözleşme tek taraflı olarak feshedilecek, kiracı Hazineden hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunmadan, yapılacak tebligatı takip eden 15 gün içerisinde taşınmazı tahliye edecektir.

Kira dönemi sonunda ise herhangi bir tebligata gidilmeden, kiracı derhal taşınmazı tahliye edecektir. Aksi takdirde, 2886 sayılı Kanunun 75 inci maddesine göre kiracının tahliyesi sağlanacaktır.

2- Kiracının taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi halinde kira sözleşmesi herhangi bir hüküm almaya ve tebligat yapmaya gerek kalmaksızın idarece feshedilecek, kesin teminatı irad kaydedilecek ve son bir yıl kira bedeli tazminat olarak tahsil edilecektir.”

Bilgi edinilmesini, gereğini ve bu Genel Tebliğin çoğaltılarak ilinize bağlı ilçelere de gönderilmesini rica ederim

 

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın