2886 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 22. Maddesi Uyarınca Yabancı Ülkelerde Yapılacak İlanlarla İlgili Yönetmelik

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 22. Maddesi Uyarınca Yabancı Ülkelerde Yapılacak İlanlarla İlgili Yönetmelik

Resmi Gazete T/S: 26.01.1984/18293

Amaç ve Kapsam

Madde 1- Bu Yönetmelik 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun birinci maddesinin birinci fıkrasında sayılan idarelerce yabancı ülkelerdeki isteklilerin de girmesi yararlı görülen ihaleler için yeterli rekabeti sağlamak amacıyla yabancı ülkelerde ilan yapılmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

Madde 2- Bu Yönetmelik 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 22 nci maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Usul ve Yöntemler

Madde 3- Yabancı ülkelerde yapılacak ilanlar:

a) İhaleyi yapacak idare işin özelliğine göre, hangi ülkelerdeki isteklilerin katılmasında yarar görüyorsa, ilan metni ile şartname ve eklerini o ülke Türk Büyükelçiliği nezdinde ki Ticaret Müşavirliğine veya bu mahiyetteki hizmetlerle görevli Müşavirliğe; askeri ihale ilanlarını ise Askeri Ataşeliklere gönderir.

b) İlanların o ülke lisanı ve basın aracılığı ile yaptırılması esastır. Gerekli görülen hallerde ilan metni cari usuller dikkate alınarak o ülkedeki ilgili meslek kuruluşlarına gönderilir.

c) Yabancı ülkelerde yapılacak ilanların ihale gününden en az 45 gün önce yayımlanmasını sağlamak üzere, ilan metni ilgili Müşavirlik veya Ataşeliğe ihale gününden en az 60 gün önce gönderilir.

d) İlanların nerede ve ne zaman yapıldığına ilişkin belgelerin ihale gününden önce ihaleyi yapacak idarenin eline geçmesi ilgili Müşavirlik veya Ataşelik tarafından sağlanır.

e) Yabancı ülkelerde yapılacak ilanlarda, İdarelerce, konulması gerekli görülen hususların dışında, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 18 inci maddesinde sayılan hususlar ile şartname ve eklerinin Müşavirlik veya Ataşelikten temin edileceğinin belirtilmesi zorunludur.

Madde 4- Sayıştay görüşü de alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımını takip eden aybaşından itibaren yürürlüğe girer.

Madde 5- Bu Yönetmeliği Maliye ve Gümrük Bakanı yürütür.

 

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın