292 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Yapım-Onarım İşlemleri İçin Ödenek Taleplerinde Dikkat Edilecek Hususlar)

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (Sıra No: 292 ) 

Bütçe Kanunlarında onarım amacıyla ayrılmış bulunan ödeneklerin, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde, etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasının sağlanması ve bu konudaki tereddütlerin giderilerek gereksiz yazışmaların önlenmesi amacıyla, onarım işlemlerinin aşağıda açıklanan esaslara göre yürütülmesi gerekmektedir.

I- ÖDENEK TALEBİNDE BULUNULACAK TAŞINMAZLAR

13/12/1983 tarih ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 543 sayılı KHK ile değişik 13 üncü maddesi (j) bendinde; Bakanlığımız hizmet binaları ile hükümet konaklarının onarımlarını yapmak Genel Müdürlüğümüz görevleri arasında sayılmıştır.

Bununla birlikte Kamu Konutları Kanunu, Borçlar Kanunu, Kamu Konutları Yönetmeliği ve Kamu Konutları onarımlarının esaslarını belirleyen Milli Emlak Genel Tebliğleri hükümleri uyarınca, Bakanlığımıza tahsisli kamu konutlarının onarımlarına ilişkin ödenek talepleri, Genel Müdürlüğümüzce değerlendirilmektedir.

Bu doğrultuda;

-Hazine mülkiyetinde bulunan ve Bakanlığımıza tahsisli hizmet binaları ile Bakanlığımız hizmetlerinde kullanılmak üzere kiralanan binaların,

-İl ve İlçe hükümet konaklarının,

-Bakanlığımıza tahsisli kamu konutlarının,

Onarımlarına ilişkin talepler değerlendirilmek üzere Genel Müdürlüğümüze gönderilecektir.

II- ÖDENEK TALEPLERİNİN KAPSAMI

A- Hükümet Konaklarının Onarımı

1-Hükümet konaklarında bulunan ortak kullanım alanlarındaki elektrik tesisatı, sıhhi tesisat, kalorifer tesisatı ve benzeri onarım talepleri ile çatı, dış cephe gibi binanın esasına ilişkin onarım talepleri Genel Müdürlüğümüze gönderilecektir.

2-178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 543 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yeniden düzenlenen (13/j) maddesiyle, hükümet konaklarının yalnızca onarım hizmetlerini yürütmek görevi Bakanlığımıza verilmiştir. Bu kapsamda, hükümet konaklarında hizmet vermekte olan kurum ve kuruluşların kullanımında olan mahallerde kullanımdan dolayı kırılan veya bozulan kapı ve pencere kolları, kilitleri, tuvaletlerdeki pisuvar, musluk ve bataryaların, rezervuarların değiştirilmesi veya tamir edilmesi, kırılan camların yerine yenilerinin takılması, elektrik lamba ve prizlerinin satın alınması, tamiri vb işletme ve bakım hizmetleri kapsamındaki işlerin, arızaların oluştuğu mahalleri kullanan idarelerin bütçelerinden temin edilecek ödeneklerden karşılanması gerekmekte olup, bahsedilen işler için Genel Müdürlüğümüzden ödenek talebinde bulunulmayacaktır.

B- Bakanlığımız Hizmet Binalarının Onarımı

1-Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan ve Bakanlığımıza tahsisli hizmet binalarının, “03.8 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri” ve “06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri” Ekonomik Kodlarından karşılanması gereken onarımına ilişkin ödenek talepleri Genel Müdürlüğümüze gönderilmelidir.

2-Bakanlığımız hizmetlerinde kullanılmak üzere kiralanan binalara ilişkin onarım taleplerinde, Borçlar Kanunun 258 inci maddesi hükmü dikkate alınacaktır. Bununla birlikte, kiralık binaların onarımlarına ilişkin olarak, ilgili mali yıl Bütçe Kanununun “03.8 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri” Ekonomik Kodundan ödenek gönderilebildiğinden, ilgili Mali Yıl Bütçe Kanunu “E-Cetveli”nde “03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri” için belirlenen tutarı aşmayacak şekilde ödenek talebinde bulunulmalıdır.

3-Eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane kreş, spor tesisi ve benzeri sosyal tesislerin giderlerine  Genel Bütçeden herhangi bir katkıda bulunulmaması esas olduğundan, ödenek taleplerinde bu hususa uyulmalıdır.

4-Bütçe Kanunlarıyla ayrılan ödeneklerin etkin ve verimli kullanılması esas olduğundan, Bakanlığımız diğer birimlerince kullanılan binalara ilişkin onarım talepleri, Bütçelerinde onarım ödenekleri bulunması halinde kendi birimlerine gönderilecektir.

C- Kamu Konutlarının Onarımı

1-Tamamı Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan ve Bakanlığımıza tahsisli kamu konutu binalarının Borçlar Kanunun 258 inci maddesi ve Kamu Konutlarının onarımı esaslarını belirleyen Milli Emlak Genel Tebliğlerine uygun onarım talepleri, Genel Müdürlüğümüze gönderilecektir.

2-Aynı ana yapı içinde Hazine dışında özel mülkiyet bulunması halinde, ana yapının ortak yerlerine ilişkin onarımların 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre Yönetim Kurulunca yaptırılması gerekli olduğundan, bu yapılarda yaptırılacak onarımlardan dolayı Bakanlığımız hissesine düşen miktarlara ilişkin talepler, Bakanlığımıza tahsisli bağımsız bölümlerin arsa payları oranında talep edilecektir.

3-634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa tabi olmayan bir ana taşınmaz mal ya da ana yapı üzerinde bulunan ve Bakanlığımızla birlikte bir veya birden çok kamu kurumu veya kuruluşuna tahsisli kamu konutu binalarının onarım taleplerinde, Kamu Konutları Yönetmeliğinin değişik 35 inci maddesi hükmü gereğince talepte bulunulacaktır.

III- ÖDENEK TALEPLERİNİN HAZIRLANMASI

A– Onarılması gerekli binalar, Milli Emlak taşra birimlerince görevlendirilecek memurlarca yerinde gezilip görülmeli, aynı mali yıl içinde birden fazla onarım talebinde bulunulmaması için giderilmesi gereken eksiklikler bir bütün olarak belirlenmeli ve bu doğrultuda ayrıntılı mahal listeleri hazırlanmalıdır.

B- Onarım konusu talep için daha önce ödenek gönderilip gönderilmediği, ödenek gönderilerek onarım yapılmış ise yapılan imalatlar dikkate alınmalıdır. Gönderilen ödenekle yapımı uygun görülen imalatların yeniden talep edilmesi zorunluluğunun ortaya çıkması durumunda, önceki ihale 2886 sayılı Kanuna tabi olarak yapılmışsa, bahsedilen Kanunun 87 inci maddesi, 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olarak yapılmış ise, 4735 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi hükümleri dikkate alınarak, daha önce yapılan onarım işinde müteahhit kusuru olup olmadığı tespit edilmelidir.

C– Onarım ihtiyaçları tespit edilirken aşağıdaki açıklamalara uyulmalıdır:

1-Mevzuata aykırı onarımlara ilişkin imalatlar değerlendirilmeye alınmamalı, Kamu Konutları onarımlarında Genel Müdürlüğümüzce çıkarılan Tebliğlerdeki onarıma ilişkin hükümlere dikkat edilmelidir.

2-Tasarrufa azami ölçüde riayet edilmeli, özel ve lüks nitelikli imalatlara yer verilmemelidir.

3-Onarım malzemesinin, binanın ilk veya bir önceki inşaatında kullanılan malzeme türüne uygunluğu aranmalı ve değişiklikler buna göre yapılmalıdır.

D- Yapılması istenilen onarımlara ilişkin yaklaşık maliyetin doğru tespit edilebilmesi için, birimimize bağlı teknik eleman olması halinde bu elemanlara, yoksa 180 sayılı Kanun Hükmünde Kararname doğrultusunda Bayındırlık ve İskan Müdürlüklerine, ihtiyaçlar tam ve ayrıntılı olarak bildirilmeli ve hazırlanan mahal listeleri gönderilmelidir.

IV- ÖDENEK TALEPLERİNİN BAKANLIĞIMIZA GÖNDERİLMESİ

Bakanlığımıza tahsisli hizmet binaları ve lojmanların onarım işleri yukarıda yapılan açıklamalara uygun şekilde yıllık olarak planlanacak ve yürütülecektir.

(Mülga paragraf: 304 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği)[1]

Bakanlığımıza gönderilecek onarım taleplerinde;

1-Mevsim şartları ve ihale süreci dikkate alınarak dönemlerin belirlenmesi,

2-Olağan üstü durumlar dışında bir bina için aynı mali yıl içinde birden fazla onarım talebinde bulunulmaması,

3-Her bir bina onarımı için ayrı ayrı talepte bulunulması, birden fazla bina için topluca talepte bulunulmaması,

4-Taşınmaza ait tapu kayıt bilgileri (ada, pafta, parsel ve taşınmaz numarası) ile taşınmazın açık adreslerinin bildirilmesi, özellikle kamu konutu onarım taleplerinde adreslerde isim değişikliği meydana gelmiş ise, bunun açık olarak ifade edilmesi,

5-634 sayılı Kanuna tabi binaların ortak kullanım alanlarının onarımdan dolayı Hazine hissesi taleplerinde, tahsis belgesine ilave olarak, apartman kat malikleri ve yönetim kurulu kararlarının, Bakanlığımıza düşen Hazine hissesinin tespit edilebilmesi için kat malikleri arsa payını gösterir listenin onaylı örneklerinin gönderilmesi,

6-Uzun süredir boş kalması nedeniyle onarımına ihtiyaç duyulan kamu konutlarına ilişkin taleplerde, kamu konutuna ait son giriş çıkış tutanaklarının onaylı örneklerinin gönderilmesi,

7-Onarım konusu talep için daha önce ödenek gönderilmesine rağmen yeniden talep edilmesi zorunluluğunun ortaya çıkması durumunda, daha önce yapılan onarım işinde müteahhit kusuru olup olmadığının tespit edilmesi amacıyla, Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü teknik elemanlarınca hazırlanacak gerekçeli rapor ile tespit tutanaklarının onaylı birer örneklerinin gönderilmesi,

Hususlarına uyularak, talepte bulunulması gerekmektedir.

V- ONARIM AMACIYLA GÖNDERİLEN ÖDENEKLERİN KULLANILMASI ve ARTAN ÖDENEĞİN TENKİSİ

Onarım amacıyla gönderilen ödeneklerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine göre kullanılması esastır. Bununla birlikte gönderilen ödeneklerin aşağıdaki açıklamalara uygun olarak kullanılması gerekmektedir.

1-Onarımın yapılmasının uygun görüldüğü ve ödeneğin gönderilmekte olduğuna dair Bakanlığımız yazısı alınmadan ihale hazırlıklarına başlanılmamalıdır.

2-Bakanlığımızın 178 sayılı KHK’nin (13/j) maddesindeki görevi nedeniyle, esaslı büyük onarımlar hariç olmak üzere bakım ve onarımların yapımına ilişkin 180 sayılı KHK’nin 32 nci maddesine göre Bayındırlık ve İskan Bakanlığından (Yapı İşleri Genel Müdürlüğü) alınan yetki doğrultusunda; yapım işlerinde, Defterdarlıkta işin ehli veya uzmanı görevli yok ise Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünden o işin ehli veya uzmanı gerekli sayıda teknik eleman, teknik ve kontrollük hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla, Bakanlığımız ikinci derece ita amirince kurulacak ihale komisyonuna üye olarak istenilmelidir.

3-Bakanlığımızca gönderilen ödenekler, ihale talimatında belirlenen iş dâhilinde kullanılmalı, gönderilen ödenekle başka bir iş yapılmamalıdır.

4-(Mülga bent: 304 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği)[2]

5-İşe başlama ve bitiş tarihleri belirlenirken, inşaat mevsimi göz önünde bulundurulmalıdır.

6-Bütçenin yıllık olması prensibi uyarınca Bakanlığımızca ödenek gönderilerek ihale talimatı verilen onarım işleri bütçe yılı içerisinde bitirilmelidir. Cari yıl sonuna kadar tamamlanamayan işler tasfiye olunmalı ve ödenekleri de derhal tenkis edilmelidir.

7-Onarım sırasında öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, 4735 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi uyarınca artışa gidilebilmesi için, artışa konu olan işin sözleşmeye esas proje içinde kalması ve idareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması gerekmektedir. Bu hususa uymayan iş artışları için ödenek talebinde bulunulmamalıdır.

8-Onarım ihaleleri, Bakanlığımızca yetkili kılınan daire tarafından yapılmalı, yetki değişikliği için talepte bulunulmamalıdır.

9-Onarım ihalesine ait sözleşme tarihinden itibaren artan ödenekler 10 gün içinde iade edilmeli ve tenkis belgesinin onaylı bir örneği (asılları Saymanlıklarca Bütçe Dairesi Başkanlığına gönderilecektir) Genel Müdürlüğümüze gönderilmelidir.

Hükümet konakları ile Bakanlığımıza tahsisli hizmet binaları ve kamu konutlarının bakım ve onarımlarında açıklanan hususlara uyulmadan talep edilecek ödenek teklifleri Genel Müdürlüğümüzce değerlendirilmeye alınmayacaktır.

VI- DİĞER HUSUSLAR

Tasarrufa azami ölçüde uyularak ödeneklerin etkin ve verimli kullanımının sağlanması amacıyla, ihtiyaçların belirlenmesinde konunun titizlikle incelenerek acil ve zorunlu onarımların tespit edilmesi, özel ve lüks imalatlar için talepte bulunulmaması, istenilen ödenek miktarının gerçekçi olması ve tenkise mahal verilmeyecek şekilde belirlenmesi konusunda gereken hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir.

VII- YÜRÜRLÜK

Bu Genel Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Onarımlarla ilgili olarak daha önce yayımlanmış olan 105 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliği ve 2002/8 sıra no.lu Genelgemiz yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi edinilmesini, gereğini ve işlemlerin yukarıda açıklanan hususlara göre yapılması ile bu Genelgenin ilinize bağlı ilçelere de gönderilmesini rica ederim.

 

[1] Mülga paragrafın metni: “Yapılan planlama sonucunda onarım işleri Valiliklerce (Defterdarlık) önem sırası ve ödeneklerin serbest bırakılma tarihlerine göre üçer aylık dönemler halinde belirlenecek ve tespit edilecek onarım talepleri, kullanım amaçları ve ödenek tutarlarının belirlendiği listeler halinde Nisan ayı sonuna kadar Bakanlığımıza gönderilecektir. Bu tarihten sonra mücbir sebepler dışında yapılacak onarım talepleri dikkate alınmayacaktır.”

 

[2] Mülga bendin metni:”Bakanlığımız ihale talimatına esas olan ve onarım talebinde yer alan imalat cinsleri değiştirilmemeli, bu imalat cinslerinde değişikliğe gidilmesi zorunluluğunun ortaya çıkması durumunda teknik elemanlarca düzenlenecek gerekçeli raporlar Bakanlığımıza gönderilmeli, Bakanlığımızdan izin alınmadan herhangi bir işlem yapılmamalıdır.”

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın