YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJELERİNİN KARŞILANMASI HAKKINDA KHK

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJELERİNİN KARŞILANMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME[1]

Numarası

635

Kabul Tarihi

03.06.2011

Resmi Gazete T/S

08.06.2011/27958 (Mük)

Hak ve yetkiler ile personelin devri

Geçici Madde 2- (mülga: 02.07.2018/703 s. KHK)[2]

Millî Prodüktivite Merkezine ilişkin devir hükümleri

Geçici Madde 6- (Ek: 08.08.2011/649 s. KHK) (mülga: 02.07.2018/703 s. KHK)[3]

  1. Bu KHK’nin Adı “Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” iken, 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 26 ncı maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

  2. Mülga: “Geçici Madde 2- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte, Gümrük ve Ticaret Bakanlığına devredilen birimlerine ait olanlar hariç olmak üzere Sanayi ve Ticaret Bakanlığının her türlü taşınır, taşıt, araç, gereç ve malzeme, borç ve alacaklar, hak ve yükümlülükler, yazılı ve elektronik ortamdaki her türlü kayıtlar ve dokümanlar ile bu birimlere ait kadro ve pozisyonlarda istihdam edilen personel hiçbir işleme gerek kalmaksızın Bakanlığa devredilmiş sayılır. Mülkiyeti Hazineye ait veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlardan Sanayi ve Ticaret Bakanlığına tahsis edilmiş olanlar hiçbir işleme gerek kalmaksızın tahsis amacına uygun olarak kullanılmak üzere Bakanlığa tahsis edilmiş sayılır.”

  3. Mülga: “Geçici Madde 6- (Ek: 08.08.2011/649 s. KHK) (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Millî Prodüktivite Merkezine ait her türlü taşınır, taşıt, araç, gereç ve malzeme, varlık, borç ve alacaklar, hak ve yükümlülükler, yazılı ve elektronik ortamdaki kayıtlar ve dokümanlar hiçbir işleme gerek kalmaksızın Bakanlığa devredilmiş sayılır. Mülkiyeti Millî Prodüktivite Merkezine ait taşınmazlar ise bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde tapuda resen Hazine adına tescil edildikten sonra, tahsis amacında kullanılmak üzere Bakanlığa tahsis edilmiş sayılır.

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın