0441 sayılı Hükümet Yedinde Sahipsiz Olarak Mevcut Bulunan Emlâkin Tevzii Hakkında Kanun

HÜKÜMET YEDİNDE SAHİPSİZ OLARAK MEVCUT BULUNAN EMLÂKİN EMVAL VE EMLÂKİ DÜŞMAN, USAT VE HASBELLÜZUM HÜKÜMET TARAFINDAN TAHRİP EDİLMİŞ OLANLARA NİSBET DAHİLİNDE TEVZİİ HAKKINDA KANUN

Bu mevzuat TBMM Başkanlığının internet sitesinden alınmıştır. Bkz.

Kanun Numarası: 441, Kabul Tarihi: 13.04.1924

Birinci Madde- Mübadeleye gayri tabi eşhasa ait olup Hükümet yedinde bulunan metruk emlâk ve arsa, düşman, usat ve hasbellüzum Hükümet tarafından hedim ve tahrip veya harp dolayısiyle ihrak edilmiş olan emlâk sahiplerine, muhtaç olanlar tercih edilmek şartiyle, zayiatlarının derecesi nisbetinde tevzi ve temlik olunur.

İkinci Madde- Bu suretle tevzi ve temlik edilecek emvali gayrimenkulenin bedelâtı bilâhare Maliye bütçesnden istihsal olunacak tahsisattan mahsup olunur.

Üçüncü Madde- Hasar görenlerin ve muhtaç olanların tetkik ve tahkiki ahvali ile zayiatları derecesinin tesbiti ve bu kanunun süveri tatbikiyesi Hükümetçe tanzim olunacak talimatname ile tâyin olunur.

Dördüncü Madde- İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren meriyülicradır.

Beşinci Madde- İşbu kanunun icrasına Heyeti Vekile memurdur.

 

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın