1516 sayılı İstanbul Boğaz Köprüsü ve Çevre Yolu Projesi Sahasındaki Gecekonduların Tasfiyesi Hakkında Kanun

İstanbul Boğaz Köprüsü ve Çevre Yolu Projesi Sahasındaki Gecekonduların Tasfiyesi Hakkında Kanun

Bu Kanun, 26.04.2007 tarihli ve 5637 sayılı Uygulama İmkânı Kalmamış Bazı Kanunların Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Kanun Numarası: 1516, Kabul Tarihi: 07.02.1972, Resmi Gazete T/S: 12.02.1972/14097

Madde 1- İstanbul Boğaz Köprüsü ve çevre yolu projesi sahasına dahil, 775 sayılı Kanun kapsamına giren gecekonduların tasfiyesi için, bu kanun hükümlerini uygulamaya Bayındırlık Bakanı yetkilidir.

Madde 2- Gerekli giderler Karayolları Genel Müdürlüğü bütçesinin ilgili bölümlerinden (Kamulaştırma ve satınalma tertipleri dahil) tefrik edilerek bütçe kanunları gereğince Bayındırlık Bakanlığı bütçesinin özel tertiplerine intikal ettirilecek ödeneklerle sağlanır.

İnşaatla ilgili harcamalarda, 775 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin ikinci fıkrası uygulanır.

Madde 3- Bayındırlık Bakanlığı bu kanuna göre yaptığı konut ve alt yapı tesislerini, maliyet bedelleri ile birlikte, tevzi ve tahsis edilmek üzere, İmar ve İskan Bakanlığına devreder. Tahsiste, Bayındırlık Bakanlığının vereceği listedeki sıra uygulanır. İmar ve İskan Bakanlığı, borçlandırmayı ve diğer işlemleri kendi usullerine göre yürütür.

Madde 4- Birinci maddenin kapsamı içindeki hak sahiplerinden evini kendi yapmak üzere proje, arsa ve kredi almak istiyenler için, T.Emlak Kredi Bankasında, 775 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi gereğince teşkil edilmiş olan fondan ayrılacak veya Karayolları Genel Müdürlüğünce bütçenin 2 nci maddede belirtilen tertiplerinden bankaya yatırılacak paralarla Bayındırlık Bakanlığı adına bir fon tesis edilir. T. Emlak Kredi Bankası, Bayındırlık Bakanlığının izni ile, bu fondan yapılacak ödemeleri, 775 sayılı Gecekondu Kanununun 15 inci maddesinde bahsi geçen usullere ve yönetmeliğe göre yürütür. Bu işlemlerde 3 üncü madde hükümlerine göre İmar ve İskan Bakanlığına devredilir.

Madde 5- Diğer Kanunlardaki bu kanuna aykırı hükümler uygulanmaz.

Madde 6- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 7 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın