7367 sayılı Hazineden Belediyelere Devredilecek Arazi ve Arsalar Hakkında Kanun

HAZİNEDEN BELEDİYELERE DEVREDİLECEK ARAZİ VE ARSALAR HAKKINDA KANUN

Kanun Numarası: 7367, Kabul Tarihi: 29.07.1959, Resmi Gazete T/S: 29.07.1959/10265

Bu Kanun, 30.07.1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu’yla yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 1- Hazinenin mülkiyetinde ve Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan arazi ve arsalardan, belediye hudutları içinde bulunanlar, imar planı olsun veya olmasın, 6188 sayılı Kanunda yazılı maksatlarda kullanılmak üzere bedelsiz olarak belediyelerin mülkiyetine geçer.

Ancak, bir amme hizmetine tahsis edilmiş olanlarla, 6771 sayılı Kanunun şümulüne giren arazi ve arsalar bu hükümden müstesnadır.

Bu kanunun tatbiki dolayısiyle yapılacak imar planlarında umumi muvazeneye dahil dairelerin ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla tefrik olunanlar evvelce Hazineden belediyelere devredilmiş ise bedelsiz olarak Hazineye iade olunur.

Madde 2- Belediye hudutları dışında olmakla beraber, şehir ve kasabaların müstakbel inkişafı bakımından belediye hudutları içinde alınması belediye meclislerince karşılaştırılarak, imar ve iskan Vekaletince tasdik edilecek sahalar dahilinde bulunan Hazineye ait arazi ve arsalar da birinci madde hükmüne tabidir.

Madde 3- Tapu daireleri, bu kanuna tevfikan belediyelere intikal eden belediye hudutları içindeki arsa ve arazinin, mevkiini gösterir listelerini en geç altı ay zarfında hazırlayarak belediyelere tevdi eder.

Belediye hudutları dışındaki arazi ve arsaların belediyelere intikaline müteallik muameleleri, imar ve iskan Vekaletince musaddak belediye meclisi kararlarının ilgili tapu dairelerine tevdii tarihinden itibaren bu dairelerce en geç altı ay zarfında ikmal olunur.

Madde 4- 6188 sayılı Kanunun, Hazinenin mülkiyetinde ve Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan arazi ve arsaların devrine müteallik hükümleri kaldırmıştır.

Muvakkat Madde- 5218, 5228 ve 6188 sayılı Kanunlara istinaden vergi kiymeti üzerinden hazinece belediyelere devrolunan arazi ve arsaların ödenmemiş taksitleri ve bu maksatla Hazine lehine müesses ipotek kayıtları terkin olunur. Tahsil edilmiş olan taksitler iade olunmaz.

Madde 5- Bu Kanun neşri tarihinde mer’iyete girer.

Madde 6- Bu Kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın