0488 sayılı Mübadeleye Tabi Ahaliye Verilecek Emvali Gayrimenkule Hakkında Kanun

MÜBADELEYE TABİ AHALİYE VERİLECEK EMVALİ GAYRİMENKULE HAKKINDA KANUN

Bu mevzuat TBMM Başkanlığının internet sitesinden alınmıştır. Bkz.

Kanun Numarası: 488, Kabul Tarihi: 16.04.1924

Birinci Madde- Mübadele suretiyle Yunanistan’dan gelen veya evvelce gelmiş olup mübadeleye tabi bulunan muhacirinden Yunanistan’da emvali gayrimenkule terkeylemiş olanlara mevaddı âtiyede münderiç şartlar ve nisbetler dahilinde ve sureti katiyede emvali gayrimenkule tefviz olunur.

İkinci Madde- Tasarruf senetlerinde veya tasarrufu müsbit vesaiki resmiyelerinde elli bin liraya kadar emlâk ve arazileri mukayyet bulunanlara kıyemı mukayyedeııiıı yüzde yirmisi nisbetinde emvali gayrimenkule tefviz edilir, ve verilecek emvali gayrimenkule için kuyudu tasarruf iye deki kıymet esas ittihaz olunur. Elli bin liradan fazla emlâk sahibi olanlara bu miktardan fazlası için mübadele muamelesinin tasfiyei kafiyesine kadar bir şey verilemez.

Üçüncü Madde- Kendilerine emvali gayrimenkule verilmesi talebinde bulunanlar tasarruf senetlerini veya vesaiki resmiyelerini dairei aidesine ibraz ve tevdie ve senedatı tasarruf iye vesaiki resmiye münderecatının tamamen veya kısmen makrunu sıhhat ve hatkikat olmadığı tebeyyün e}dediği takdirde bir gûna metalibat ve itirazatta bulunmaksızın haklarında dördüncü madde ahkâmının tatbikma muvafakati mutazammm olarak bir taahhütname itasına mecburdurlar.

Dördüncü Madde- Kendilerine emvali gayrimenkule tefviz olunan kimselerin terkettikleri memleketlerde uhdelerinde bulunduğunu beyan eyledikleri miktarda veya aslen emvali gayrimenkule mukayyet olmadığı bilâhare tahakkuk edenler veya namlarına mukayyet emvali gayrimenkule olupta tesbiti için muhtelit mübadele komisyonuna müracaat eylememiş oldukları takdirde kendilerine tefviz olunan emval kısmen veya kamilen istirdat ve eğer aradaki farkı kıymet yüzde on ve ondan dun ise bu fark nakden ve mukassatan istirdat olunur kısmen veya kamilen istirdat halinde bunların işgal ve intifa zamanlarına ait olup mecalisi idarece tahmin ve takdir ettirilecek ecri misilleri dahi alız ve tahsil edilir.

Beşinci Madde- İşbu kanun ile muayyen nisbet nairesinde tefviz ve tevzi olunacak emvali metrukedeıı hariç kalıp bağ ve zeytinlik gibi devamı nıamuriyetleri işletmeğe ve tımara mütevakkıf olan emval ve emlâk bunları işletmeğe ehliyet ve kabiliyeti olan muhacirlere tercihan icar olunacağı gibi geldikleri mahallerde terketmiş oldukları mallarının yüzde yirmisine mukabil olarak müstakil ve müfrez bir parça ita ve tefvizi mümkün olamayıp kendilerine kabili taksim olamıyan emvali metrukeden bir kısım şayi tefvizi zarureti hâsıl olmuş olan mütefevvizlere dahi işbu malın tefviz haricinde kalan cüzü şayileri kezalik tercihan icar edilir. Bu icarlarda bedelâtı icare mecalisi idarece tahmin ettirilerek tâyin olunur.

İşbu müstecirlerin evvelce tefevvüz eyledikleri miktardan ziyadesine istihkak lan olduğu muhtelit mübadele heyetlerinin kat i beyannamelerine binaen bilâhare tahakkuk etmekle beraber yüzde yirmi nisbetinden fazlası için tekrar bir umumî tefviz yapılır ve bu halde miktarı is ili kak ile mecunın kıymeti de mütenasip olursa emvali nıecure nıüstecirlerine tefviz edilir.

Altıncı Madde- Tefviz edilecek emvali gayrimenkule her memleket ahalisi için ancak tâyin olunan iskân mmtakaları dahilindeki emvali metrukeden verilir ve hini ita ve tefvizde terkettikleri emvali gayrimenkulenin nevi ve şeref ve mevkii nazarı dikkate alınır. Bu suretle arazi veya çiftlik, dükkân veya her nevi akar, değirmen veya fabrika terk etmiş olanlara yine aynı neviden ve kâin oldukları mahallere göre köy, kasaba veya şehirlerde olmak üzere emvali gayrimenkule ita olunur. Fakat muayyen iskân mmtakaları dahilinde aynı neviden emvali gayrimenkule bulunmadığı takdirde yalnız terkedilen emvali gayrimenkulenin mevkileri gözetilerek diğer nevi emval verilebilir. Bir iskân mmtakası dahilinde fabrika bulunmadığı ve diğer mmtakada mevcut olup fakat o mıntakada da Yunanistan’da fabrika terketmiş kimse olmadığı takdirde yalnız fabrika terkedenlere münhasır olmak üzere iskân mmtakaları haricindeki fabrikanın itası caiz olduğu gibi talep vukuunda iskân mıntakası ittihaz edilmemiş olan mahallerde vâki gayrimenkul emval dahi verilebilir.

Yedinci Madde- Tefviz olunan emvali gayrimenkule mübadele muamelesinin hitamı katisine kadar hiç bir suretle beyi ve ferağ olunamaz. Bunların hibe ve terhinleri veya teminat iraesi de caiz değildir. Şekli hazirlarınm tebdil ve tağyiri ve hedim ve tahribi dahi memnudur. Şekli hazırlarının tebdiline veya esaslı tamire zaruret ve ihtiyaç hâsıl olursa evvelemirde Mübadele ve iskân vekâletince tâyin olunacak usul dairesinde müsaade istihsal eylemek muktazi olup yalnız tamiratı cüziye istihsali müsaade kaydından müstesnadır. İşbu emvali gayrimenkuleyi hedim ve tahrip veya ihrak edenler başkalarının emvali gayrımenkulesini hedim ve tahrip veya ihrak eylemişcesinc mücazat olunurlar.

Sekizinci Madde- 8 evlûl 1332 i acildi muvakkat miitemevvilân kanunu mülgadır. Mezkûr kanun ile mukaddema mütemevvilân muhacirlerine muvakkaten tevzi ve ita edilip elyevm tahtı idarelerinde bulunan emvali gayrimenkule işbu kanun ile muayyen şımı t ve nisbet dairesinde kendilerine teffiz olunacaktır. İşbu emvale vaziülyet olanlar mübadeleye tâbi memleket ahalisinden oldukları takdirde emvali mebhusenin ikinci maddede zikredilen nisbetten fazla kalacak kısım ve mübadeleye gayri tabi memleket ahalisinden olanların ise tamamı istirdat veya be değeri mukassatan istifa kılınmak üzere ipka edilebilir. İşbu hususun suveri tatbikiyesi bir talimatname ile tâyin ve tesbit kılınacaktır.

Dokuzuncu Madde- İşbu kanun neşri tarihinden itibaren meriyülicradır.

Onuncu Madde- İşbu kanunun icrasına Mübadele, imar ve iskân ve Maliye ve Adliye vekilleri memurdur.

 

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın