6362 sayılı SERMAYE PİYASASI KANUNU

SERMAYE PİYASASI KANUNU

Kanun Numarası 6362
Kabul Tarihi 06.12.2012
Resmi Gazete T/S 30.12.2012/28513
Bu Mevzuatta Değişiklik Yapan Mevzuatın T/S

Bu mevzuatın emlak mevzuatını ilgilendiren kısımları aşağıdadır. Mevzuatın Başbakanlık mevzuatta yer alan tam hali, metnin sonunda yer almaktadır.

Borsa İstanbul Anonim Şirketi

Madde 138- (1) Bu Kanun hükümlerine tabi olarak ve 67 nci maddede belirtilen borsacılık faaliyetlerinde bulunmak üzere Borsa İstanbul Anonim Şirketi unvanıyla bir anonim şirket kurulmuştur. Söz konusu Şirket, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın ticaret siciline resen tescil olunur. Borsa İstanbul Anonim Şirketi, bu maddenin ikinci fıkrası kapsamında hazırlanacak esas sözleşmesinin ticaret siciline tescil edilmesiyle bu Kanunun 65 inci maddesinde yer alan borsaların ve piyasa işleticilerinin kuruluşuna ve faaliyetine ilişkin izni almış sayılır.

(5) Borsa İstanbul Anonim Şirketinin esas sözleşmesinin tescil edilmesi ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsasının ve İstanbul Altın Borsasının her türlü varlıkları, borçları ve alacakları, hakları ve yükümlülükleri, elektronik ortamdakiler de dâhil olmak üzere her türlü kayıtları ve diğer belgeleri bir bütün olarak, bu maddede yer alan istisnalar dışında, herhangi başka bir işleme gerek kalmaksızın Borsa İstanbul Anonim Şirketine devrolunmuş sayılır. Şu kadar ki, mülkiyeti İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına ait ekli (2) sayılı listede belirtilen taşınmaz mal ve üzerindeki muhdesatı Kurula devredilmiştir. Mülkiyeti İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına ait ekli (3) sayılı listede belirtilen taşınmazlar bedelsiz olarak tapuda resen Hazine adına tescil edilir ve Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilmiş sayılır. Ekli (3) sayılı listedeki taşınmazların kullanım amacı hususunda Maliye Bakanlığının uygun görüşü aranır. Mülkiyeti İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına ait ekli (4) sayılı listede belirtilen taşınmazlar bedelsiz olarak tapuda resen Hazine adına tescil edilir. Ekli (4) sayılı listedeki taşınmazlar, üzerindeki yapılar ile birlikte, ilk on beş yılı bedelsiz olmak üzere yirmi dokuz yıllığına doğrudan Borsa İstanbul Anonim Şirketinin kullanımına bırakılır. Borsa İstanbul Anonim Şirketinin kullanımına bırakılan taşınmazların kullanım amacı, kullanım bedeli, yapım, inşaat ve tadilat esasları ile diğer hususlara ilişkin olarak Borsa İstanbul Anonim Şirketi ile protokol yapmaya Hazine Müsteşarlığı yetkilidir. Bu fıkranın birinci cümlesi uyarınca yapılacak devir sonrasında, Hazine ve Kurula devredilen gayrimenkuller dışındaki varlıklar ile yükümlülükler arasındaki müspet fark, Borsa İstanbul Anonim Şirketinin kuruluş sermayesini oluşturur. Bu fıkra kapsamında yapılacak işlemler veraset ve intikal vergisinden, harçtan ve düzenlenecek kâğıtlar damga vergisinden müstesnadır.

 (2) SAYILI LİSTE

KURULA DEVREDİLECEK TAŞINMAZ LİSTESİ

İLİ İLÇESİ MAHALLESİ PAFTA ADA PARSEL
Ankara Çankaya/2 Karakusunlar 13911 4

 

(3) SAYILI LİSTE

HAZİNEYE DEVREDİLECEK TAŞINMAZ LİSTESİ

İLİ İLÇESİ MAHALLESİ PAFTA ADA PARSEL
İstanbul Sarıyer İstinye F22D11C3B 1352 7
İstanbul Sarıyer İstinye 51 360 3
İstanbul Sarıyer İstinye 51 360 64
İstanbul Sarıyer İstinye 50 380 38
İstanbul Sarıyer İstinye 50 380 17
İstanbul Sarıyer İstinye 50 380 18

(4) SAYILI LİSTE

HAZİNEYE DEVREDİLEREK BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİNİN KULLANIMINA BIRAKILACAK TAŞINMAZ LİSTESİ

İLİ İLÇESİ MAHALLESİ PAFTA ADA PARSEL
İstanbul Sarıyer Mirgün 48 154 119
İstanbul Sarıyer Mirgün 48 154 120

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın