0081 sayılı 19 Ekim 1960 Tarihli Ve 105 Sayılı Kanunun Kaldırılması Hakkında Kanun

19 EKİM 1960 TARİHLİ VE 105 SAYILI KANUNUN KALDIRILMASI HAKKINDA KANUN

Kanun Numarası: 81, Kabul Tarihi: 18.10.1962, Resmi Gazete T/S: 23.10.1962/11239

Madde 1- 19 Ekim 1960 tarihli ve 105 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 2- 19 Ekim 1960 tarihli ve 105 sayılı Kanun uyarınca tasfiye komisyonları tarafından el konulan menkul mallar ve aynı şekilde el konulan gayrimenkuller ile 4753 sayılı Kanuna göre kamulaştırılmış bulunan gayrimenkullerden beşbin dönüme kadarı (Beşbin dönüm dahil) halihazır durumları ile sahiplerine iade olunur.

19 Ekim 1960 tarihli ve 105 sayılı Kanunun uygulanmasında toprakları 4753 sayılı Kanuna göre kamulaştırılanlar, bu kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren doksan gün içinde, kamulaştırma muamelelerine ve bedeline yürürlükteki kanun hükümlerine göre itiraz edebilirler.

Madde 3- Kanun ve tüzük hükümleri dairesinde tasfiye edilmiş bulunan menkul ve gayrimenkul mallar iade edilmez.

Madde 4- Haklarında 19 Ekim 1960 tarihli ve 105 sayılı Kanunun uygulanmış olduğu kimselerden yetkili merciden yazı ile talepte bulunanlara, bu kanunun 2 nci maddesi hükümleri uygulanmaz; ancak, menkul malları ile 4753 sayılı Kanun gereğince çiftçiye dağıtılması bahis konusu olmayan neviden gayrimenkullerinden kamu yararına tahsis edilmemiş bulunanlar hakkında 2 ve 3 üncü maddeler hükümleri saklıdır.

1 inci fıkra uyarınca talepte bulunanlar, kendilerine Devletçe iskan yardımı olarak verilen sermaye ile gayrimenkulleri ve yapılan sair yardımları uhdelerinde muhafaza ederler.

1 inci fıkra uyarınca talepte bulunmadıklarından haklarında bu Kanunun 2 nci maddesi uygulanan şahıslar, kendilerine Devletçe iskan yardımı olarak yapılan -yiyecek, giyecek ve yol masrafları hariç- masrafları ile verilen gayrimenkulleri derhal; verilen sermayeyi ise, hüküm almaya lüzum olmaksızın, bu kanunun yürürüğe girmesinden itibaren bir yıl içinde her ay eşit taksitlerle iade ederler.

Madde 5 –Bu Kanuna göre eski yerlerine dönmek isteyenlerin yol masrafları İmar ve İskan Bakanlığınca (Toprak ve İskan İşleri Genel Müdürlüğü) ödenir.

Madde 6- Bu Kanuna göre yapılan işlemlerden dolayı hiçbir harç, vergi ve resim alınmaz.

Madde 7- Bu Kanuna göre Hazineye geri verilecek olan gayrimenkullerin tapu kayıtları, İmar ve İskan Bakanlığınca bildirilmesi üzerine, vali ve kaymakamlarca düzeltilir.

Madde 8- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 9- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın