2001-06 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Yatırım teşvik, 4325/8. madde uygulamaları)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI

Milli Emlak Genel Müdürlüğü

SAYI: B.07.O.MEG.O.25/3100-1178                     05.11.2001*039433

KONU: 4325 sayılı Kanunun 8’inci maddesi

GENELGE (Sıra No: 2001/06)

4325 sayılı Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde İstihdam Yaratılması ve Yatırımların Teşvik Edilmesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 8’inci maddesi ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin Yönetmeliğe göre yapılan işlemlerde ve denetimlerde çeşitli sorunlarla karşılaşılmaktadır.

Hazine arsa veya arazisinin bedelsiz devre konu edilebilmesi için anılan Yönetmeliğin 3’üncü maddesine göre yatırımcının, öncelikle yatırımıyla ilgili olarak Hazine Müsteşarlığından teşvik belgesi alması gerekmektedir. Yatırım teşvik belgesi verilirken, yatırımın başlangıç tarihi olarak müteşebbisin müracaat tarihi dikkate alınmaktadır.

Valiliklerden ve denetim raporlarından edinilen bilgiye göre, yatırımın başlama tarihi olarak, teşvik belgesinde yer alan yatırımın başlama tarihinin esas alındığı ve bu şekilde (Ek:3) yatırım taahhütnamelerinin düzenlendiği görülmektedir.

Teşvik belgesi alan müteşebbisler Yönetmelik eki (Ek:2)’de yer alan bilgi ve belgeleri temin ederek defterdarlıklara başvurmakta, defterdarlıkça taşınmaz malın bedelsiz devrinde sakınca olup olmadığına ilişkin incelemeler yapılarak konu Bakanlığımıza İletilmekte ve Bakanlığımızın uygun görüşü İle devir İşlemleri sonuçlandırılmaktadır. Bu sırada devre konu edilen taşınmaz mal imar planı kapsamında değilse planlama sürecine tabi tutulması istenildiğinden, bu işlemler zaman almakta ve müteşebbisler (müracaat tarihinin teşvik belgesinde yatırıma başlama tarihi olarak belirlenmiş olmasına rağmen) taşınmaz malın devri ve yer teslimi yapılmadan yatırıma başlayamamaktadır.

Bu nedenle;

Devre konu edilen taşınmaz mal üzerindeki yatırımın başlama tarihinin teşvik belgesindeki yatırıma başlama tarihi değil, yer teslim tarihi olarak belirlenmesi ve teşvik belgesinde belirtilen faaliyete geçiş süresinde (ek süreler dahil) yatırımın tamamlanıp tamamlandığının belirli aralıklarla kontrol edilerek olumsuz gelişmeler olması halinde Bakanlığın bilgilendirilmesi,

Yönetmeliğin 7’nci maddesinde devre konu edilecek arazi ve arsaların duyurulması belirtilmişse de, yapılan başvuruların oranı dikkate alındığında amaçlanan seviyeye ulaşılamadığından, konunun yeniden mutat yollarla etkin bir şekilde yatırımcılara duyurulması,

Yatırımcılarca yapılan bedelsiz devir taleplerinde Yönetmelik eki (Ek 2)’de belirtilen bilgi ve belgelerin tamamlanıp tamamlanmadığına dikkat edilmesi ve eksikliklerin en kısa zamanda müteşebbislerce tamamlanmasının sağlanması,

Devre konu taşınmaz malın Yönetmeliğin 6’ncı maddesinde belirtilen yerler içerisinde kalıp kalmadığının mümkün olan en kısa sürede belirlenmesinde gerekli özenin gösterilmesi ve taşınmaz malın talep edilen yatırım için devrinin uygun olup olmadığının Yönetmeliğin 10’uncu maddesinde belirtilen Komisyonca net olarak karara bağlanması,

Ayrıca, Hazine Müsteşarlığından alınan 25.10.2001 tarih ve 82501 sayılı yazıda; teşvik belgesinin süresi 31.12.2001 tarihinde sona eren yatırımcıların, yatırımlarının bu tarihe kadar tamamlanmaması durumunda, yatırımların mevcut haliyle tamamlama vizesinin yapılacağı ve kalan yatırım için mevcut mevzuata göre yeni teşvik belgesi düzenlenebileceği belirtildiğinden, 31.12.2001 tarihinde teşvik belgesi süresi sona eren ancak yatırımını tamamlayamayan yatırımcıların yeni teşvik belgesi alması için uyarılması,

Bu tür işlemlerin daha verimli ve etkin bir hale getirilebilmesi için konunun müteşebbislere daha detaylı anlatılması, imar planı olmayan yerlerde planın yapılmasında ilgili idarelerle yatırımcılar arasındaki koordinasyonun Valiliğinizce sağlanarak en kısa sürede sonuçlandırılarak konunun Bakanlığa iletilmesi,

Gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini, gereğini ve bu genelgenin çoğaltılarak milli emlak servisi bulunan kaymakamlıklara da gönderilmesini rica ederim.

Halit DEMİR

Bakan a.

Genel Müdür

DAĞITIM:

Gereği:

-Valiliklere (Defterdarlıklar)

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın