2002-09 sayılı Milli Emlak Genelgesi (3573 ve 6777 sayılı Kanunlar uyarınca devri yapılan taşınmazlar)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.MEG.0.8/3307-13874

Konu: Sit Alanları

GENELGE (Sıra No: 2002/09)

4086 sayılı Kanun ile değişik 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerin Aşılattırılması Hakkında Kanun ile zeytinciliğin teşviki ve geliştirilmesi amaçlanmış, bu Kanun hükümlerinin 6777 sayılı Kanunda düzenlenen sakız ve nevileriyle harnupluklar için de uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

3573 sayılı Kanunun 4086 sayılı Kanunla değişik 3. maddesinin III.fıkrasında; “Beş yıl süre ile taşınmazın gayesine uygun olarak kullanıldığı Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca tespit edilenlere mahallin en büyük mülki amiri tarafından tapuları devredilir. Bu yolla verilen taşınmaz mallar hiçbir şekilde veriliş amacı dışında kullanılamaz. Bu taşınmazlar; miras dahil hiçbir şekilde bölünemez, veriliş tarihindeki yüzölçümü hiçbir şekilde küçültülemez. Aksi takdirde Hazinece geri alınır. Bu hususlarda taşınmaz siciline gerekli şerh verilir.” hükmüne yer verilmiştir.

3573 sayılı Kanunda; 4086 sayılı Kanunla değişiklik yapılıncaya kadar, şerhe ilişkin bir hükme yer verilmemiştir.

3573 sayılı Kanunun 4086 sayılı Kanunla değişik 3.maddesi uyarınca, taşınmaz mala malik olan kimse devir amacı doğrultusunda taşınmaz malı kullanmakla yükümlüdür.

Kültür Bakanlığınca 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu gereğince sit alanı ilan edilen ve trampa programına alınan taşınmaz mallar arasında 3573 sayılı Kanuna göre edinilen taşınmaz malların da bulunduğu anlaşılmıştır.

4086 sayılı Kanunla değişik 3573 sayılı Kanunun 20.maddesinin III.fıkrasında zeytinlik sahaların daraltılamayacağı, belediye sınırları içinde bulunan zeytinlik sahalarının imar hudutları kapsamı içine alınması halinde altyapı ve sosyal tesisler dahil toplam yapılaşmanın zeytinlik alanın % 10’unu geçemeyeceği belirtilmiştir.

Bundan böyle, 3573 ve 6777 sayılı Kanunlar uyarınca devri yapılan taşınmaz mallar hakkında aşağıda belirtilen hükümler doğrultusunda işlem yapılması uygun görülmüştür.

1) 3573 ve 6777 sayılı Kanunlar uyarınca devri yapılan taşınmaz malların bir program dahilinde ve mümkün olan en kısa sürede il veya ilçe tarım teşkilatından teknik bir elemanın da katılımıyla mahallen tespitleri yapılacaktır.

2) Yapılan tespit sonucunda devir amacı dışında kullanıldığı anlaşılanların tapu kütüğündeki kayıtları incelenecek, beyanlar hanesinde bu Kanunlara göre devri yapıldığına ilişkin şerh bulunanlar hakkında “Tapu İptali ve Tescil Davası” açılacaktır. Burada aleyhine tapu iptal davası açılacak kişinin ilk malik veya sonraki müktesip olmasının bir farkı bulunmamaktadır.

Ayrıca mülga 237 ve 255 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğleri uyarınca belge düzenlenen taşınmaz malların belgelerinin iptali için durum Bakanlığa bir yazı ile bildirilecektir.

3) Tapu kayıtlarında şerh bulunmayan hallerde amaç dışı kullanıldığı tespit edilenlerden ilk malikler hakkında (varisler dahil) 2 no.lu bentte belirtilen işlem yapılacaktır. Tapu kayıtlarında şerh bulunmayıp da taşınmaz malı bilahare satış, hibe, trampa veya mahkeme kararı sonucu iktisap eden malikler hakkında iyiniyetle iktisap kurallarına uygun olarak her hangi bir işlem yapılmayacaktır.

Diğer taraftan, tapu kayıtlarında 3573 ve 6777 sayılı Kanunlara tabi olduğuna dair şerh bulunmayan taşınmaz mallar hakkında Bakanlığımızca mülga 237 ve 255 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğleri uyarınca haklarında belge düzenlenmişse bu belgeler hakkında sözü edilen Tebliğde belirtilen işlemlere devam edilecektir.

Ancak henüz el değiştirmediği gibi mülga 237 ve 255 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğleri uyarınca haklarında belge düzenlenmediğinin de belirlenmesi halinde taşınmaz malların tapu kayıtlarına 3573 veya 6777 sayılı Kanunlara tabi olduğuna dair tapu kütüğünün beyanlar hanesine şerh konulması için tapu idaresinden talepte bulunulacaktır.

4)Bundan böyle sit alanına alınarak kesin inşaat yasağı getirilen taşınmaz mallarla ilgili olarak 150 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği uyarınca istenilen bilgi ve belgelerin derlenmesi sırasında; yukarıda açıklanan hususlar da gözönüne alınarak gerekli araştırma yapılacaktır.

5) Mülga 237 ve 255 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğleri uyarınca verilen belgelerin işleme tabi tutulması sonucunda trampa yoluyla Hazineye intikal eden yerlerin eski maliklerinin kullanımına bırakılmayarak genel hükümlere göre idaresi sağlanacak, bunlardan zeytinlik vasfında bulunanlar bir liste halinde Bakanlığa bildirilecektir.

6) 09.01.2002 tarih ve 2002/02 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Yukarıda belirtilen hususlara titizlikle uyulmasını, konunun hassasiyetle takibini ve bu Genelgenin, çoğaltılarak ilinize bağlı ilçelere de gönderilmesini rica ederim.

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın