2002-02 sayılı Milli Emlak Genelgesi (3573 sayılı Kanun kapsamındaki zeytinlikler için sit sertifikası düzenlenmeyeceği)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.MEG.0.8/3307-13874/1144                                                      09.01.2002

Konu:

GENELGE (2002/02)

3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerin Aşılattırılması Hakkında Kanunun 4086 sayılı Kanunla değişik 3.maddesinin 3.fıkrasında; “Beş yıl süre ile taşınmazın gayesine uygun olarak kullanıldığı Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca tespit edilenlere mahallin en büyük mülki amiri tarafından tapuları devredilir. Bu yolla verilen taşınmaz mallar hiçbir şekilde veriliş amacı dışında kullanılamaz. Bu taşınmazlar; miras dahil hiçbir şekilde bölünemez, veriliş tarihindeki yüzölçümü hiçbir şekilde küçültülemez. Aksi takdirde Hazinece geri alınır. Bu hususlarda taşınmaz siciline gerekli şerh verilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Kanunun bu maddesi uyarınca, taşınmaz mala malik olan kimse tahsis amacı doğrultusunda taşınmazı kullanmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüğe uyulmaması halinde söz konusu taşınmaz, daha önce kaç kez el değiştirmiş ve tapuda tescil tarihinden itibaren aradan ne kadar zaman geçmiş olursa olsun, İdarenin istemi üzerine geri alınabilecektir. Buna uygun olarak taşınmazın tapu kaydı üzerinde yer alan şerhin, belli bir süre geçmesi ile kendiliğinden kalkması yada tapu sicil müdürlüğü tarafından res’en kaldırılması söz konusu değildir.

Dolayısıyla; 3573 sayılı Kanunun 4086 sayılı Kanunla Değişik hükümleri gereğince, tapu kaydına konulan takyit belli bir süreye bağlı olmaksızın geçerliliğini sürdürecektir. Ancak, tahsise konu taşınmazın tahsis amacı dışında kullanıldığının belirlenmesi halinde ilgili aleyhine “Tapu İptali ve Tescil Davası” açılarak geri alınmasının sağlanması gerekecektir.

Diğer taraftan; 3573 sayılı Kanun uyarınca edinilen taşınmaz malların, bilahare Kültür Bakanlığınca 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamına alınarak sit alanı ilan edildiği ve trampa programına alındığı anlaşılmaktadır.

Yine, 4086 sayılı Kanunla Değişik 3573 sayılı Kanunun 20.maddesinin 3.paragrafında; “zeytincilik sahaları daraltılamaz. Ancak, belediye sınırları içinde bulunan zeytinlik sahalarının imar hudutları kapsamı içine alınması halinde altyapı ve sosyal tesisler dahil toplam yapılaşma, zeytinlik alanın % 10’unu geçemez.” hükmüne yer verildiği görülmektedir.

Yukarıda belirtilen madde hükmüne göre; zeytinlik alanlarda yapılaşma izninin verilmesi belli şarta bağlanmıştır ve kısıtlılık söz konusudur.

Buna göre; 4086 sayılı Kanunla Değişik 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerin Aşılattırılması Hakkındaki Kanun hükümleri uyarınca; zeytinciliği teşvik amacıyla dağıtımı yapılan taşınmaz malların, veriliş amacı dışında kullanılması mümkün olmadığından 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 6.maddesi kapsamında değerlendirilmesi imkanı bulunmamaktadır. Zira bu tür taşınmaz malların kesin inşaat yasağına tabi olmaları sit alanında kalmalarından değil, 3573 sayılı Kanundan kaynaklanmaktadır.

Açıklanan nedenlerle; bu durumda bulunan ve daha önce Bakanlığımızca sertifika düzenlenen taşınmaz malların belirlenerek, sertifikalarının iptali için Bakanlığımıza bildirilmesi gerekmektedir.

Sit alanına alınarak kesin inşaat yasağı getirilen taşınmaz mallarla ilgili olarak 150 sayılı Tebliğ uyarınca istenilen bilgi ve belgelerin derlenmesi sırasında; yukarıda açıklanan hususların da gözönüne alınarak gerekli araştırmanın yapılarak, bu hususunda Bakanlığımıza bildirilmesi sağlanacaktır.

Bilgi edinilmesini ve bu Genelgenin ilinize bağlı ilçelere de iletilmesini rica ederim.

Halit DEMİR

Bakan a. Genel Müdür

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın