2004-12 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Büyükşehirlerde 4070 sayılı Kanunun Uygulanması)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

SAYI: B.07.0.MEG.0/34.3303-77833                01.09.04*30068

KONU: 4070 sayılı Kanunun 11’inci maddesinin (c-k) bentlerinin uygulanması.

GENELGE (2004/12 )

(17.11.2004 tarihli ve 286 numaralı Milli Emlak Genel Tebliği ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

16.02.1995 tarihli ve 4070 sayılı Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunun 11/c maddesinde, “Belediye imar planları sınırları içinde kalan alanlar ile büyükşehir belediyelerinin bulunduğu illerin, bu belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunan yerlerde,” 11/k maddesinde ise “3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanununa göre uygulama alanı ilan edilen yerlerde,” bu Kanunun uygulanmayacağı hükmü yer almaktadır.

23.07.2004 tarih ve 25531 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 2’nci maddesinde “Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte; büyükşehir belediye sınırları, İstanbul ve Kocaeli ilinde, il mülkî sınırıdır. Diğer büyükşehir belediyelerinde, mevcut valilik binası merkez kabul edilmek ve il mülkî sınırları içinde kalmak şartıyla, nüfusu birmilyona kadar olan büyükşehirlerde yarıçapı yirmi kilometre, nüfusu birmilyondan ikimilyona kadar olan büyükşehirlerde yarıçapı otuz kilometre, nüfusu ikimilyondan fazla olan büyükşehirlerde yarıçapı elli kilometre olan dairenin sınırı büyükşehir belediyesinin sınırını oluşturur…..” hükmü yer almakta olup, bu hüküm gereğince büyükşehir belediyeleri sınırlarının genişletilmesi nedeniyle, 4070 sayılı Kanundan yararlanmak üzere süresi içerisinde yapılan başvurulardan, henüz satış işlemlerine başlanılmamış, satış işlemlerine başlanıp onay aşamasında olan veya onay verilmesine rağmen henüz satış işlemleri tamamlanmamış taşınmazlar anılan Kanun kapsamında kalmakta iken, 5216 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi ile büyükşehir belediyesi sınırları içerisine alınmıştır.

Konu hakkında, Baş Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğünden alınan 23.08.2004 tarih ve 31866 sayılı yazıda; Kanunların zaman bakımından yürürlüğe girmesinde genel kuralın “yasaların geriye yürütülmemesi” ilkesi olduğu, “hemen uygulanma” prensibi de denen bu ilke gereğince bir olaya ve bir işleme o sırada yürürlükte olan hukuk kuralının uygulanacağı, ancak her işlemin kendine özgü yapısı nedeniyle yasaların uygulanmasında farklılıklar ortaya çıkabileceği, bu sebeple öncelikle bu işlemleri ayırarak yapılan işlemlerden şahıslara kazanılmış hak doğmuş olanları belirlemek gerektiği, 4070 sayılı Kanundan yararlanmak için başvuruda bulunmuş ve henüz işlemlerine başlanmamış taşınmazlar hakkında 5216 sayılı Kanun çerçevesinde işlem yapılması gerektiği, 4070 sayılı Kanunun 3’üncü maddesine göre ihalesi veya bu Kanunun 5, 6, 7’nci maddelerine göre doğrudan satış işlemleri yapılmış ve tescile onay verilmesi aşamasına gelinmiş işlemlerde (başka bir usulsüzlük yoksa), onayın usulü bir işlem olduğu, şahıslar satış ile kazanılmış hak elde edeceklerinden “hemen uygulanma” prensibi gereği ve Devletin devamlılığı ile Devlete güven ilkeleri de göz önüne alınarak, 5216 sayılı Kanundan önceki şartlara göre işlem tesisinin hukuken mümkün olduğu, ayrıca 4070 sayılı Kanunun 5, 6, 7, 8’inci maddeleri gereğince Bakanlığımızca veya Valiliklerce (Defterdarlık) satış onayı verilen taşınmazlarda da şahısların Kanunun tanıdığı süreler ve imkanlardan yararlanmak suretiyle kazanılmış haklarının doğduğu ve tescil onayı bekleyenler gibi 5216 sayılı Kanun öncesi şartlara göre işlem tesisinin mümkün olduğu belirtilmektedir.

Diğer taraftan, 4070 sayılı Kanunun 11/k maddesi hükmü gereğince, Kanunun satışla ilgili hükümlerinin tarım reformu uygulama alanı ilan edilen yerlerde uygulanmayacağı 05.02.1996 tarih ve 216 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliğinde belirtilmiştir.

Ancak, 31.7.2004 tarih ve 25529 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5228 sayılı Kanunun 60/5 inci maddesi uyarınca, 4070 sayılı Kanunun 11’inci maddesinin (k) bendinin yürürlükten kaldırılması nedeniyle, anılan Kanunun satışla ilgili hükümlerinin tarım reformu uygulama alanı ilan edilen yerlerde de uygulanması imkanı doğmuştur.

Bu konuda, Tarım ve Köyişleri Bakanlığından (Tarım Reformu Genel Müdürlüğü) alınan 11.8.2004 tarih ve 53084 sayılı yazıda; halen yürütülmekte olan ve ileride yapılacak toplulaştırma ve dağıtım projelerinin aksamaması için tarım reformu uygulama alanı ilan edilen yerlerde, 4070 sayılı Kanun uyarınca yapılacak, tarım arazisinin kiracısına, kullanıcısına ve hissedarlarına satışına ilişkin işlemlerde, 3083 sayılı Kanunun 7 nci maddesi hükmü gereği Genel Müdürlükleri onayı alınmadan satış yapılmaması gerektiği bildirilmektedir.

Bu nedenle;

1- 5216 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 23.07.2004 tarihinden önce, 4070 sayılı Kanun hükümlerine göre süresi içerisinde yapılan başvurulardan henüz işlemlerine başlanılmamış taşınmazlar hakkında 5216 sayılı Kanun çerçevesinde işlem yapılması ve taleplerin reddedilmesi, ancak bu tarihten önce gerek Bakanlığımızca gerekse Valiliğinizce (Defterdarlık) Kanunun 5,6,7 nci maddelerine göre doğrudan, 8 inci maddesine göre ise ihale ile satış onayı verilen taşınmazların satışa ilişkin işlemlerinin tamamlanması,

2- 4070 sayılı Kanunun başvuru süresinin 19.7.2005 tarihinde sona ermesi nedeniyle, 3083 sayılı Kanun uyarınca uygulama alanı ilan edilen yerlerde bulunan Hazineye ait tarım arazilerinin kiracılarına, hissedarlarına ve kullanıcılarına gerekli duyurunun yapılması ve başvuru süresi içerisinde yapılacak satış taleplerinin Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün uygun görüşü alındıktan sonra 4070 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmesi,

uygun görülmüştür.

Bilgi edinilmesini ve gereği ile bu Genelgenin ilinize bağlı ilçelere de iletilmesini rica ederim.

DAĞITIM:

81 İl Valiliğine (Defterdarlık)

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın