2004-13 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Satış programı hazırlanması)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı   : B.07.0.MEG.0.22/3303-28886 01.12.2004*41977

Konu : Satış

GENELGE (Sıra No: 2004/13)

Hazineye ait ve bir kamu hizmeti için gerekli olmayan taşınmazlar ile kamu hizmetlerine tahsisli olup da tahsis amacında kullanılmayan taşınmazlardan satışı mümkün olanların satılarak ekonomiye kazandırılması çalışmaları süratle devam etmektedir. Bu amaçla çeşitli kanunlarla düzenlemeler yapılmış, uygulamaya yönelik genel tebliğler çıkarılmış, işlemlerin süratlendirilerek Bakanlığımız merkez ile taşra birimleri arasında yazışmaların azaltılması amacıyla 09.03.2004 tarih ve 276 Sıra No.lu Milli Emlak Genel Tebliği ile Valiliklere (Defterdarlık) satış konusunda yetki devrinde bulunulmuştur.

Ancak, bu konuda Bakanlığımıza ulaşan bilgilerden Hazineye ait ve bir kamu hizmeti için gerekli olmayan taşınmazlar ile kamu hizmetlerine tahsisli olup da tahsis amacında kullanılmayan taşınmazlardan satışı mümkün olanların satışı işlemlerinde; yapılan mevzuat düzenlemelerinden uygulamaya dönük olarak yeterli derecede yararlanılamadığı (4706 sayılı Kanunun değişik 7 nci maddesi ile öngörülmüş kamu kurum ve kuruluşlarınca iki aylık süre içinde cevap verilmediği takdirde olumlu görüş verilmiş sayılacağı düzenlemesi gibi), 276 Sıra No.lu Genel Tebliğ ile yapılan yetki devrinin kullanılmasında yeterli süratin ve verimliliğin sağlanamadığı, satış talebine oranla çok düşük sayıda taşınmazın ihaleye çıkarıldığı ve bunların da çoğunluğunun satılamadığı anlaşılmıştır. Bu husus iller itibariyle aylık olarak izlenmekte ve performans kriteri olarak dikkate alınmaktadır.

Bu nedenle; ilinizde bulunan Hazineye ait ve bir kamu hizmeti için gerekli olmayan taşınmazlar ile kamu hizmetlerine tahsisli olup da tahsis amacında kullanılmayan taşınmazlar için bir satış programı hazırlanması, merkez ve ilçeler itibariyle belirli hedeflere göre hazırlanacak programın örneğinin Bakanlığımıza gönderilmesi, taşınmazların programa göre satışa çıkarılması, yapılan işlemlerin sonuçlarından Bakanlığımıza her ay bilgi verilmesi ve satışı yapılamayan taşınmazlara ilişkin olarak satılamama nedenlerinin ve satılması için ne yapılması gerektiğine ilişkin Valilik görüşüyle birlikte gönderilmesi uygun görülmüştür. Hazırlanan programa uygun olarak hedeflerin gerçekleştirilememesi performans kriteri olarak değerlendirilecektir. Bununla birlikte, Hazineye ait taşınmazlara ilişkin münferit satın alma talepleri öncelikle değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

Bilgi edinilmesini, gereğini ve bu Genelgenin çoğaltılarak ilinize bağlı ilçelere de gönderilmesini rica ederim.

                                                                                                          İlyas ARLI

                                                                                                          Genel Müdür

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın