2004-14 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Hazine taşınmazlarının belediyeye devri)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

SAYI    : B.07.0.MEG.0.25/3100-1178

KONU  : Bedelsiz Devir

Bu genelge yürürlükte değildir.

GENELGE (Sıra No: 2004/14)

07.12.2004 tarihli ve 5272 Sayılı Belediye Kanununun Geçici 1 inci maddesinde; “Özel mevzuat hükümlerine göre devri mümkün olmayan, kamu hizmetlerinde kullanılan veya Maliye Bakanlığınca üzerinde sınırlı aynî hak tesis edilmiş olanlar dışında kalan Hazineye ait taşınmazlardan, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 1/5000 ölçekli nazım imar plânı içinde kalanlar; belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeye, büyükşehir belediye teşkilâtı kurulan yerlerde beşbin metrekarenin üzerinde olanlar büyükşehir belediyesine bedelsiz devredilir. Bu şekilde devredilen taşınmazlarla ilgili olarak yapılacak imar uygulaması sonucunda kamu hizmeti alanı olarak ayrılan yerler, bedelsiz ve müstakil parsel olarak Hazine adına resen tescil edilir. Bu hususta tapu kütüğüne şerh konulur.

Bunların satılması, kiralanması veya gelir getirecek başka bir şekilde değerlendirilmesi halinde elde edilecek gelirin yarısı Hazineye aktarılır.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin esas ve usuller İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca müştereken belirlenir.” hükmü bulunmaktadır.

Buna göre, anılan maddenin uygulanmasıyla ilgili olarak söz konusu maddenin son paragrafında belirtildiği şekilde, Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığınca bedelsiz devir işleminin ne şekilde gerçekleştirileceğine ilişkin esas ve usuller müştereken belirlenip tebliğ edilinceye kadar Hazine taşınmazlarının belediyelere bedelsiz devri konusunda herhangi bir işlem yapılmaması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesi, gereğini ve bu Genelgenin çoğaltılarak ilinize bağlı ilçelere de gönderilmesini rica ederim.

Kemal UNAKITAN

Maliye Bakanı

DAĞITIM: -Valiliklere -Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın