2005-10 sayılı Milli Emlak Genelgesi (5286 sayılı Kanun ile kaldırılan Köy Hiz. Gn.Md taşınmazları)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı    : B.07.0.MEG.0.9/3100-1698

Konu  : 5286 sayılı Kanun                                 28.03.2005/12148

GENELGE (2005/10)

13.01.2005 tarihli ve 5286 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile 3202 sayılı Köye Yönelik Hizmetler Hakkında Kanuna eklenen ek 1 inci madde gereğince kaldırılan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün devrine ilişkin usul ve esasları belirlemek üzere 5286 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrası ile geçici 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının verdiği yetkiye dayanılarak 14.03.2005 tarihli ve 2005/8554 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla kabul edilen “Kaldırılan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Devir İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar” 16.03.2005 tarihli ve 25757 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Usul ve Esaslar ile 5286 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi gereğince kaldırılan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ait taşınmazlar ile mülkiyeti Hazineye ait olup bu Genel Müdürlüğe tahsis edilen taşınmazlar hakkında yapılacak işlemler aşağıda belirtilmiştir.

Kaldırılan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün;

A) Tapuda adına kayıtlı olan taşınmazlardan;

1) Genel Müdürlüğün merkez teşkilatına, ulusal veya bölgesel düzeyde faaliyet gösteren araştırma enstitülerine, Tarımsal Hidroloji Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğüne ve bunların döner sermaye işletmelerine ait hizmet binaları ve diğer taşınmazları Tarım ve Köyişleri Bakanlığına,

2) Genel Müdürlüğün taşra teşkilatının faaliyet gösterdiği hizmet binaları ve diğer taşınmazlar İstanbul ve Kocaeli illerinde büyükşehir belediyelerine, diğer illerde il özel idarelerine,

3) 3202 sayılı Kanunda yer alan ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığına devredilen iskan hizmetlerinde kullanılan taşınmazlar Bayındırlık ve İskan Bakanlığına,

4) 2510 sayılı Kanunun ek 34 üncü maddesi ile 3835 sayılı Kanun uyarınca yapılan göçmen konutları ve bu amaçla ayrılan taşınmazlar Toplu Konut İdaresi Başkanlığına,

Bakanlar Kurulunca yayımlanan Usul ve Esaslarda belirtilen komisyonlarca devri yapılacaktır. Bu taşınmazlardan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığına devredilenler; mülkiyeti tapuda re’sen Hazine adına tescil edildikten sonra, anılan Bakanlıklara tahsis edilmiş sayılacağından;

-Öncelikle bu taşınmazların tapuda re’sen Hazine adına tescilleri yapılacaktır.

Tescil işlemlerinden sonra, bu taşınmazların tamamının Milli Emlak Otomasyon Projesi (MEOP) Programında “Taşınmaz” programına girişi yapılacaktır.

Taşınmaz programına girişi yapılarak bilgisayara kaydedilen bu taşınmazların anılan Bakanlıklara tahsisli olduğunun bilinebilmesi amacıyla, “Tahsis” programına da girişi yapılarak, bu programda “Yasal dayanak” alanından ilgili kanun seçilecektir. (Eğer bu kanun seçeneklerde yoksa Bilgi İşlem Merkezi aranarak bu kanun eklettirilecektir.)

B) Mülkiyeti Hazineye ait olup da Maliye Bakanlığınca Genel Müdürlüğe tahsis edilen taşınmazlardan;

1) Merkez teşkilatının kullanımında bulunan hizmet binaları, ulusal veya bölgesel düzeyde faaliyet gösteren araştırma enstitülerine, Tarımsal Hidroloji Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğüne ve bunların döner sermaye işletmelerine ait hizmet binaları ve diğer taşınmazları Tarım ve Köyişleri Bakanlığına,

2) Taşra teşkilatının kullanımında bulunan taşınmazlar, İstanbul ve Kocaeli illerinde büyükşehir belediyelerine, diğer illerde ise il özel idarelerine,

3) İskân hizmetlerinde kullanılmak üzere Genel Müdürlüğe tahsis edilmiş olan taşınmazlar Bayındırlık ve İskan Bakanlığına,

tahsis edilmiş sayılacağından, “Tahsis” programından bu taşınmazların da girişi yapılarak, bu programda “Yasal dayanak” alanından ilgili kanun seçilecektir.(Eğer bu kanun seçeneklerde yoksa Bilgi İşlem Merkezi aranarak bu kanun eklettirilecektir.)

C) Mülkiyeti Hazineye ait olup da Maliye Bakanlığınca 2510 sayılı Kanunun ek 34 üncü maddesi ile 3835 sayılı Kanun amaçlarında kullanılmak üzere Genel Müdürlüğe tahsis edilen taşınmazlar Toplu Konut İdaresi Başkanlığına devri yapılacak ve devir işlemlerinden sonra bu taşınmazların “Taşınmaz” programındaki kayıtları kapatılacaktır.

D) Diğer Hususlar:

1) Kaldırılan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ait lojmanlarda Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte görev tahsisi sona eren personel ile hizmet tahsisi sona eren personele tahsisli konutlara ilişkin oturma süreleri,

2) Mülkiyeti Hazineye ait olup kaldırılan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatına tahsisli bulunan eğitim ve sosyal amaçla kullanılan tesislerin Tarım ve Köyişleri Bakanlığına devri,

ile ilgili işlemler, Bakanlar Kurulunca yayımlanan Usul ve Esasların 22 inci maddesinin (a) ve (b) bentleri doğrultusunda sonuçlandırılacaktır.

Bilgilerini, gereğini ve bu Genelgenin çoğaltılarak İlinize bağlı ilçelere de iletilmesini rica ederim.

DAĞITIM:

81 İl Valiliğine (Defterdarlık)

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın