2005-13 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Özelleştirme Uygulamaları)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.0.26-3380-0/

Konu: Özelleştirme

Bu Genelgenin irtifak hakkı tesisine ilişkin hükümleri 2007/13 sayılı Genelge ile yürürlükten kaldırılmıştır.

GENELGE

(Sıra No: 2005/13)

24.11.1994 tarihli ve 4046 Sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca, Özelleştirme Yüksek Kurulunun 02.04.2004 tarih ve 2004/22 sayılı kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş (TEDAŞ) ve bağlı ortaklıklarının kullanımında bulunan ve trafo, KÖK (Kesici Ölçü Kabini), DM (Dağıtım Merkezi), İM (İndirici Merkezi) vb. binası veya direk yeri olarak kullanılan Hazinenin Özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin 4046 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin (B) fıkrası ve Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 13(b) maddesine göre bu kuruluşlara bedelsiz devri, 49 yıl süreli ve devredilebilir nitelikli bedelsiz irtifak hakkı tesisi veya bedelsiz kullanma izni verilmesi işlemleri bugüne kadar Bakanlığımızca (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) sonuçlandırılmaktadır.

Bilindiği üzere, 4046 sayılı Kanunun Aynî Sermaye Konulması ve Hazine Taşınmazlarının Devrine ilişkin 19 uncu maddesinin (B) fıkrasının (a) bendinde; “Anonim şirket statüsünde olan ve/veya anonim şirket haline dönüştürülen kuruluşlardan sermayesinin tamamı ve/veya yarısından fazlası Devlete ait olanların kullanımındakilerin mülkiyeti, bedelleri şirketin kuruluşunda veya yapılacak sermaye artırımında aynî sermaye olarak konulmak üzere, ödeme yapılmaksızın ilgili kuruluşa devredilir. Bu suretle oluşan aynî sermaye karşılığında çıkarılacak hisseler bedel ödenmeksizin İdareye devredilmiş sayılır.”,

Aynı Kanunun 19 uncu maddesinin (B) fıkrasının (e) bendinde ise “Özelleştirme programına alınan ve sermayelerinde % 50’den fazla kamu payı bulunan kuruluşlar tarafından kullanılan Hazinenin mülkiyetindeki taşınmaz mallar ile -özel mevzuatı gereğince tescili mümkün olmayanlar hariç- Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmaz malların bu kuruluşlara devrine ve/veya bu kuruluşlar lehine, devredilebilir mülkiyetin gayri ayni haklar da tesis edilebilir.” hükümleri yer almaktadır.

Ayrıca, 178 Sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 26.5.2004 tarihli ve 5177 sayılı Kanunla değişik 13. maddesinin (b) bendinde yer alan “Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazların satışı, kiralanması, trampası ve üzerinde sınırlı aynî hak tesisi, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiralanması ve bu yerler için gerekli görülen hallerde kullanma izni verilmesi işlemlerim yapmak” ise Genel Müdürlüğümüzün görevleri arasında sayılmıştır.

4046 sayılı Kanun uyarınca Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş (TEDAŞ) ve bağlı ortaklıkları lehine yapılan bedelsiz devir işlemleri ile bedelsiz irtifak hakkı tesisi veya kullanma izni verilmesi İşlemlerinde, aşağıda belirtilen şartların bulunması halinde, işlemlerin Valiliklerce (Defterdarlık) sonuçlandırılması uygun görülmüştür:

1) Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca talep edilen ve Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş (TEDAŞ) ve bağlı ortaklıklarınca trafo, KÖK, DM vs. binası veya direk yeri olarak kullanılan Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin Şirket tarafından kullanılan kısımlarının mülkiyetinin bedelsiz devri, hat emniyet sahası içinde kalan kısımlara ise irtifak hakkı tesisi işleminin gerçekleştirilebilmesi için 4046 sayılı Kanunun 19. maddesi gereğince, taşınmazın Şirketin fiilen kullanımında bulunması,

2) Talep edilen taşınmazların bedelsiz devri, üzerlerinde bedelsiz irtifak hakkı tesisi veya bedelsiz kullanma izni verilmesi işlemine başlanılmadan önce; yapılan değerlendirmeler sonucunda, taşınmazların bu işlemlere konu edilmesinde kanuni bir engelin bulunmaması,

3) Taşınmazın tahsisli olması durumunda, Şirket tarafından kullanılan kısma
yönelik olarak yapılacak işlem için, öncelikle tahsisli olduğu idarenin uygun görüşünün alınması,

4) TEDAŞ ve bağlı ortaklıklarınca kullanılan kısmın, taşınmazın belirli bir bölümünde kalması halinde; öncelikle bu kısmın ifraz edilerek müstakil parsel haline dönüştürülmesi ve Şirket adına bedelsiz devir işleminin yapılması, ifraz işleminin yapılamaması halinde ise bu kısımlar üzerinde ekteki taahhüt senedinde yer alan şartlarla Şirket lehine 49 yıl süreli ve devredilebilir nitelikli bedelsiz irtifak hakkı tesis edilmesi,

Taşınmazın Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunması halinde ise aynı şartlarla, 178 Sayılı Maliye Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 26.5.2004 tarihli ve 5177 sayılı Kanunla değişik 13. maddesinin (b) bendi uyarınca, Şirket lehine bedelsiz kullanma izni tesis edilmesi, İfraz ve tescil işleminde 29.6.2001 tarihli ve 4706 sayılı Kanunun 03.07.2003 tarihli ve 4916 sayılı Kanun ile değişik 7 nci maddesi uyarınca işlem yapılması,

5) Taşınmazların imar planının mevcut olması halinde, imar planında devir amacına uygun olarak ayrılmış olması esas olmakla birlikte, imar planında trafo KÖK, DM vb. dışında başka bir amaca ayrılmış ve üzerinde trafo vb. muhdesat bulunuyor ise bu kısmın devre konu edilmemesi, yalnızca bu kısımla sınırlı olmak üzere irtifak hakkı tesis edilmesi,

6) Taşınmazların devir işlemi sırasında, tapu kütüğüne “Şirketin özelleştirme
kapsamından çıkarılması halinde taşınmazların hiçbir işleme gerek kalmaksızın Hazine
adına tescil edileceği” hususunda şerhin konulması,

7) Valiliklerce (Defterdarlık) sonuçlandırılan bedelsiz devir, bedelsiz irtifak hakkı tesisi veya bedelsiz kullanma İzni İşlemlerinin üçer aylık dönemler halinde (Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim), ekte yer alan tabloya uygun olarak liste halinde Bakanlığımıza gönderilmesi,

8) Talep konusu taşınmazlardan İşlemleri tamamlananlar hakkında gerekli bilginin Valiliğinizce (Defterdarlık) doğrudan Özelleştirme İdaresi Başkanlığına ve ilgili kurumlara bildirilmesi,

Gerekmektedir.

Bedelsiz devir, bedelsiz irtifak hakkı tesisi veya kullanma izni verilmesi işlemlerinde tereddüt edilen hususlarda Bakanlığımızdan alınacak cevaba göre işlem yapılacaktır.

Bilgi edinilmesi ve gereği ile bu Genelgenin çoğaltılarak ilinize bağlı ilçelere de gönderilmesini rica ederim.

Kemal UNAKITAN

Maliye Bakanı

EKLER:

EK-1: Taahhüt Senedi

EK-2: Tablo

DAĞITIM: 81 İl Valiliğine

4046 SAYILI KANUNUN 19/B MADDESİ GEREĞİNCE TEDAŞA VEYA BAĞLI ORTAKLIKLARINA BEDELSİZ DEVREDİLEN VEYA TEDAŞ VEYA BAĞLI ORTAKLIKLARI LEHİNE İRTİFAK HAKKI /KULLANMA İZNİ VERİLEN TAŞINMAZLAR

YAPILAN İŞLEM
No İli İlçesi Mahalle

/Köy

Ada Parsel Yüzölçümü

(m2)

Kullanım

Alanı

{m²)

Kullanım Amacı Bedelsiz

Devredilen

Alan (m2)

İrtifak Hakkı/Kullanma İzni Tesis Edilen Alan (m2) HAK SAHİBİ ŞİRKET
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
18
19
20
21
22
23
0,00 0,00 TOPLAM: 0,00 0.00

NOT: 1- Kullanım amacı kısmına kullanım durumuna göre Trafo, Enerji Nakil Hattı (ENH), Direk (Pilon), indirici Merkezi..vb. yazılacaktır.

2- Hak sahibi Şirket kısmına TEDAŞ, Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., MEDAŞ vb yazılacaktır.

3- İfraz sonucunda oluşan parsel üzerinde bedelsiz devir işlemi yapılmışsa yeni oluşan parselin tapu bilgilen yazılacaktır.

TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNDE DÜZENLENECEK RESMİ SENEDE YAZILACAK HUSUSLAR

MADDE 1- ÜZERİNDE İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN TAŞINMAZIN TAPU KAYDI

İLİ

İLÇESİ

MAHALLESİ/KÖY MEVKİİ PAFTA NO ADA/PARSEL NO VASFI YÜZÖLÇÜMÜ M:

(Trafo, KÖK, DM binası, direk, enerji nakil hattı vb. bulunan kısım üzerinde kurulacaktır.)

MADDE 2- İRTİFAK HAKKI TESİSİNİN SÜRESİ, BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ

Birinci maddede nitelikleri belirtilen taşınmazın ……………….. kısmı üzerinde aşağıdaki koşullarla süreli irtifak hakkı tesis edilmiştir.

Hakkın Süresi: Bu hak 30.01.2054 tarihine kadar geçerli olup tapuya tescil tarihinde başlayacaktır.

Ancak; irtifak hakkı tesisinin, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş (TEDAŞ) tarafından başka bir kişi veya kuruluşa devredilmeden önce Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş’nin (TEDAŞ) özelleştirme kapsamından çıkarılması halinde irtifak hakkı tesisi kendiliğinden fesih olmuş sayılacaktır.

MADDE 3- HAK SAHİBİ

İrtifak hakkı tesis edilen şirketin tam adı yazılacaktır.

Örneğin: Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) veya Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ)

MADDE 4- İRTİFAK HAKKI TESİSİNE KONU TAŞINMAZLARIN KULLANIM ŞEKLİ

Birinci maddede belirtilen taşınmazın ………. m2 lik kısmı Hak sahibi Şirket tarafından………….. olarak kullanılacaktır.

MADDE 5- İRTİFAK HAKKI TESİSİNİN BEDELİ

Bu hak bedelsiz olarak kullanılacaktır.

MADDE 6- PLAN VE PROJELERDE TADİLAT

Taşınmaz üzerindeki tesisler yapılış amacına uygun olarak kullanılacaktır. Ancak teknolojinin ve işletmenin gerektirdiği durumlarda 3194 sayılı İmar Kanunu ile 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve bu kanunlara uygun olarak çıkartılan yönetmelikler ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından onaylanmış imar planlarına uygun plan ve projelerde gerekli değişiklikler yapılabilir. Yapılacak değişiklikler Maliye Bakanlığına 15 gün içerisinde bildirilecek, ancak yapılacak değişiklikler taşınmazın değerini azaltacak nitelikte olmamalıdır.

İrtifak hakkı tesis edilen alan sınırları dışındaki; Hazineye ait veya Devletin hüküm tasarrufu altındaki yerlerde inşaat yapılmayacak, arazi veya doğanın görünüşü ve doğal yapısı deği ştirilmeyecektir.

MADDE 7- YAPILANMA YASAĞI

3194 sayılı İmar Kanunu ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve bu Kanunlara uygun olarak çıkartılan yönetmelikler ve ayrıca Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca onaylanmış imar planlarına uygun yapılar inşaa edilebilir.

Yukarıda sayılan hususlar dışında herhangi bir tesis, bina, inşaat v.b. bir şey yapılırsa, verilecek 30 (otuz) günlük süre içerisinde yapılanlar yıktırılacak ve eski duruma getirilecektir.

MADDE 8- İŞLETMENİN KONTROLÜ

Her 3 yılda bir ilgili idarelerin yöresinde yapacağı kontrollerde tesisin onarımının gerektiği saptandığı takdirde masrafı hak lehtarı tarafından karşılanmak koşulu ile gerekli onarım hak lehtarmca yapılacak ve Hazineden hiç bir bedel talebinde bulunulmayacaktır.

MADDE 9- VERGİ, RESİM, HARÇ, PRİM VE BENZERİ YÜKÜMLÜLÜKLER

İrtifak hakkının tapuya tescili, devri ve terkini, yapı ve tesislerin inşası ve kullanımı için Maliye Bakanlığı, mahalli idareler ve benzeri kuruluşlara ödenmesi gereken her türlü vergi, resim, harç, prim ve benzeri yükümlülükler hak lehtarı tarafından karşılanacaktır.

MADDE 10- ALTYAPI GİDERLERİNE KATILMA

İrtifak hakkı tesis edilen taşınmazın bulunduğu alanda Belediye Hizmetlerinin Belediyece, diğer hizmetlerin ilgili kuruluşlarca karşılanmaması halinde bu hizmetlerin görülmesi için kurulacak hizmet biriminin kararlarına kesinlikle uyulacak ve talep edilen katkı payları hak lehtarınca ödenecektir.

MADDE 11-DEVİR

Maliye Bakanlığından izin alınmadığı sürece irtifak hakkı üçüncü kişi veya kuruluşlara devredilmeyecektir.

Ancak 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükümleri gereğince yapılacak özelleştirme uygulamalarında bu izin aranmaz.

MADDE 12- İRTİFAK HAKKI TESİSİNİN SON BULMASI

İrtifak hakkı tanınan süre sonunda bitecektir. Üzerinde irtifak hakla tesis edilen alan, süresi sonunda üzerindeki bütün yapı ve tesisleriyle beraber sağlam ve işler durumda Hazineye teslim edilecektir. Bunun için hak lehtarı veya bir başka üçüncü kişi veya kuruluş tarafından herhangi bir hak, tazminat veya bedel talep edilemeyecektir.

MADDE 13- İRTİFAK HAKKI TESİSİNİN İPTALİ

Hak lehtarınm bu taahhüt senedinde belirtilen şartlara uymaması halinde irtifak hakkı sözleşmesinin önemli ölçüde ihlali sayılır ve irtifak hakkı iptal edilir. Bu durumda tesisler sağlam ve işler durumda Hazineye intikal eder.

MADDE 14- TAHLİYE

Hak lehtarı, hak süresi sonunda veya bu taahhütnamede belirtilen veya belirtilmeyen diğer nedenlerden dolayı hakkın son bulması halinde, taşınmazı tahliye etmez ve bu taahhütnamede yazılı şartlarla tüm yapı ve tesisleri Hazineye teslim etmez ise, taşınmazın işgalinden dolayı günün rayicine göre tesbit ve takdir edilecek ecrimisil veya tazminatı ödemek zorundadır. Ecrimisil veya tazminatın Ödenmesi taşınmazın kullanılmasının ve tahliyenin geciktirilmesinin nedeni sayılamaz.

MADDE 15- SORUMLULUK

Hak lehtarı hakkın tapuya tescil edildiği tarihten itibaren taşınmazın Hazineye fiilen teslim edileceği güne kadar çevreye verebileceği her türlü zarar ve ziyandan (kaza dahi olsa) idari, mali ve cezai açıdan sorumludur.

MADDE 16- SÜRE UZATIMI

1- Tabii afetler, (yangın, deprem, su baskım vs.)

2- Ülkede genel veya işin yapıldığı yerde kısmi seferberlik ilanı,

3- Genel ve kısmi grev, lokavt gibi kısmi hak kullanımından doğan
imkansızlıkların meydana gelmesi,

4- Bulaşıcı ve salgın hastalık gibi olayların çıkması,

Ve benzeri haller dışında süre uzatımı talebinde bulunulamaz.

MADDE 17- UYGULANACAK HÜKÜMLER

Bu taahhütnamede belirtilmeyen hallerde 4046 sayılı Kanun hükümleri, Kanunda açık bir hüküm olmaması halinde ilgili mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

MADDE 18- HUSUMETİN KABULÜ

Üzerinde irtifak hakkı tesis edilen taşınmazla ilgili olarak açılmış ya da açılacak her türlü davaya ilişkin husumeti hak lehtarı karşılayacak, açılan davaların öğrenildiği tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yazılı olarak yerel ilgili Maliye Dairesine bildirilecek, bildirimde bulunulmaması halinde Hazine aleyhine doğabilecek her türlü zarar ve ziyandan hak lehtarı Hazineye karşı sorumlu olacaktır. Davaya Hazine temsilcisi katılsın katılmasın dava Hazine veya hak lehtarı aleyhine sonuçlanacak olursa hak lehtarı Hazineden uğradığı veya uğrayacağı zarar ziyana ve kar kaybına karşı herhangi bir tazminat, hak, bedel ve benzeri bir şey istemeyecektir.

MADDE 19- HAFRİYAT SIRASINDA BULUNACAK TARİHİ ESERLER

Proje tadilatı veya yeni ilave tesislerin yapımı sırasında eski ve tarihi eserlere rastlanıldığında kazı işlemleri derhal durdurulacak, bulunan eserler kazı yerinde muhafaza edilecek, durumdan hemen en yakın mülki amirliği haberdar edilecektir.

MADDE 20- UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YERİ

Uyuşmazlıkların çözüm yeri taşınmazın bulunduğu ilçedeki İcra Daireleri ve Mahkemeleridir.

HAZİNE TEMSİLCİSİ HAK SAHİBİ

 

 

 

TAAHHÜT SENEDİ

MADDE 1-KULLANMA İZNİ VERİLEN TAŞINMAZA AİT BİLGİLER

İLİ

İLÇESİ

MAHALLESİ/KÖY

MEVKİİ PAFTA NO

ADA NO PARSEL NO

VASFI

YÜZÖLÇÜMÜ (m²)

(Trafo, direk, enerji nakil hattı, v.b. bulunan kısım üzerinde kullanma izni verilecektir.)

MADDE 2- KULLANMA İZNİNİN SÜRESİ, BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ

Birinci maddede nitelikleri belirtilen taşınmazın kısmı üzerinde bu taahhüt senedinin imzalandığı tarihten başlamak üzere yıl süre ile aşağıda belirtilen şartlarla kullanma izni verilmiştir.

MADDE 3- İZİN SAHİBİ

Kullanma izni verilen Şirketin tam adı yazılacaktır.

Örneğin: Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) veya Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ)

MADDE 4- KULLANMA İZNİNE KONU TAŞINMAZIN KULLANIM ŞEKLİ VE YARARLANMA KOŞULLARI

Birinci maddede belirtilen taşınmazın m2’lik kısmı İzin sahibi Şirket tarafından … .olarak kullanılacaktır.

MADDE 5- KULLANMA İZNİNİN BEDELİ

Taşınmaz Şirket tarafından bedelsiz olarak kullanılacaktır.

MADDE 6-PLAN VE PROJELERDE TADİLAT

Taşınmaz üzerindeki tesisler yapılış amacına uygun olarak kullanılacaktır. Ancak teknolojinin ve işletmenin gerektirdiği durumlarda 3194 sayılı İmar Kanunu ile 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve bu kanunlara uygun olarak çıkartılan yönetmelikler ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından onaylanmış imar planlarına uygun plan ve projelerde gerekli değişiklikler yapılabilir. Yapılacak değişiklikler Maliye Bakanlığına 15 gün içerisinde bildirilecek, ancak yapılacak değişiklikler limanın değerini azaltacak nitelikte olmamalıdır.

MADDE 7- YAPILANMA YASAĞI

Bu taahhütname ile kullanılmasına izin verilen taşınmazlara Maliye Bakanlığı’ndan izin alınmadan proje dışı herhangi bir tesis ve ilave yapılmayacaktır. Taahhütnamenin imzalandığı tarihteki taşınmazlar mevcut durumuyla kullanılacaktır.

Eğer idareden izin alınmadan herhangi bir sabit tesis, bina, inşaat, rıhtım, iskele, deniz dolgusu vb. bir şey yapılırsa verilecek 30 (Otuz) günlük süre içinde yapılanlar yıktırılacak ve eski durumuna getirilecektir. Aksi takdirde hiç bir bildirime ve ihtara gerek kalmadan izin sona erecek ve dolgu alam ile balıkçı rıhtımı Hazineye geçecektir.

Tahkimat amacıyla da olsa yeni dolgulara yol açacak genişletme yapılmayacaktır.

MADDE 8- ZARAR VE ZİYANDAN SORUMLULUK

Yükleme-boşaltma işlemleri sırasında komşu tesis ve limana fiili zarar verilmeyecektir. Zarar verildiği takdirde sorumluluk zarar verene aittir.

MADDE 9- DENİZİN VE ÇEVRENİN KORUNMASI

İzin sahibi ile iskeleye yükleme boşaltma için gelen gemiler tarafından denizin ve çevrenin kirletilmesine izin verilmeyecektir. Denizin ve çevrenin kirletilmesine ilişkin tüm önlemler izin sahibi tarafından alınacak, bu konuyla ilgili resmi merciler tarafından duyurulan kararlara aynen uyulacaktır.

MADDE 10- GİDERLER

Bu taahhüt senedinin imzası ve notere tasdik ettirilmesi, devri, terkini ve dolgu alanı ile balıkçı rıhtımının kullanımıyla ilgili her türlü vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülükler izin sahibi tarafından karşılanacaktır.

MADDE 11- BAKIM VE ONARIM

İlgili Bakanlıklarca mahallinde yapılacak tespitlerde taşınmazların onarımına ihtiyaç olduğu takdirde verilen süre içinde masrafı izin sahibince karşılanarak gerekli bakım ve onarımlar yapılacaktır.

MADDE 12- DEVİR

Maliye Bakanlığından izin alınmadığı sürece kullanma izni üçüncü kişi veya kuruluşlara devredilmeyecek ve ortak alınmayacaktır.

MADDE 13-İZNİN SONA ERMESİ

Kullanma izni tanınan süre sonunda bitecektir. İzin süresi sonunda taşınmazlar sağlam durumda Hazineye teslim edilecektir. Bunun için şirket veya bir başka üçüncü kişi veya kuruluş tarafından herhangi bir hak, tazminat veya bedel talep edilmeyecektir.

MADDE 14- İZNİN İPTALİ

Taahhüt senedinde belirtilen şartlardan herhangi birine uyulmadığı takdirde, kullanma izni Maliye Bakanlığınca tek taraflı olarak iptal edilecektir. İznin iptali halinde de dolgu alanı ile balıkçı rıhtımı Hazineye intikal edecektir.

MADDE 15- TAHLİYE

İzin sahibi, İzin süresi sonunda veya bu taahhütnamede belirtilen veya belirtilmeyen diğer nedenlerden dolayı kullanma izninin son bulması halinde, taşınmazları tahliye etmez ve bu taahhütnamede yazılı şartlarla dolgu alanı ile balıkçı rıhtımını Hazineye teslim etmez ise, taşınmazların işgalinden dolayı günün rayicine göre tesbit ve takdir edilecek ecrimisil veya tazminatı ödemek zorundadır. Ecrimisil veya tazminatın ödenmesi dolgu alanı ile balıkçı rıhtımının kullanılmasının ve tahliyenin geciktirilmesinin nedeni sayılamaz.

MADDE 16- SORUMLULUK

İzin sahibi, bu taahhüt senedinin imzalandığı tarihten itibaren taşınmazların Hazineye fiilen teslim edileceği tarihe kadar çevreye verebileceği her türlü zarar ve ziyandan (kaza dahi olsa) idari, mali ve cezai açıdan sorumludur.

MADDE 17- SÜRE UZATIMI

Tabii afetler, (yangın, zelzele, su baskım vs.) Ülkede genel veya işin yapıldığı yerde kısmi seferberlik ilanı, Genel ve kısmi grev, lokavt gibi kısmi hak kullanımından doğan
imkansızlıkların meydana gelmesi, Bulaşıcı ve salgın hastalık gibi olayların çıkması, Ve benzeri haller dışında süre uzatımı talebinde bulunulamaz.

MADDE 18- UYGULANACAK HÜKÜMLER

Bu taahhütnamede belirtilmeyen hallerde Özelleştirme Kanunu hükümleri, Yasada açık bir hüküm olmaması halinde ilgili mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

MADDE 19- HUSUMETİN KABULÜ

Kullanma izni verilen taşınmazlar ile ilgili olarak açılmış yada açılacak her türlü davaya ilişkin husumeti izin sahibi karşılayacak, ancak davaların öğrenildiği tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yazılı olarak yerel ilgili Maliye Dairesine bildirilecek, bildirimde bulunulmaması halinde Hazine aleyhine doğabilecek her türlü zarar ve ziyandan izin sahibi Hazineye karşı sorumlu olacaktır. Davaya Hazine temsilcisi katılsın katılmasın dava Hazine veya izin sahibi aleyhine sonuçlanacak olursa izin sahibi Hazineden uğradığı veya uğrayacağı zarar ziyana ve kar kaybına karşı herhangi bir tazminat, hak, bedel ve benzeri bir şey istemeyecektir.

MADDE 20- UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YERİ

Uyuşmazlıkların çözüm yeri taşınmazların bulunduğu ildeki İcra Daireleri ve Mahkemeleridir.

HAZİNE TEMSİLCİSİ İZİN SAHİBİ

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın