2007-04986 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (ecrimisil ihbarnamelerinde TC-vergi kimlik numarasının belirtilmesi)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Millî Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.0.15/3361-45414/04986* 05.02.2007

Konu: Ecrimisil (YAZININ PDF HALİ: 2007-04986)

81 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

Bilindiği üzere; Hazineye ait taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan alanların işgale uğraması halinde Devlete Ait Taşınmaz Mal Satış, Trampa, Kiraya Verme, Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesis, Ecrimisil ve Tahliye Yönetmeliğinin 78. maddesine göre taşınmazın mahallinde tespit yapılıp, 79. madde hükmüne göre işgalci veya işgalcilere Taşınmaz Mala Ait Tespit ve Tahmin Edilen Bedel Hesap Tutanağı ‘na dayanılarak ecrimisil bedeli tespit ve takdir edilmektedir.

Yine aynı yönetmeliğin 80. maddesinde tebliğ edilen ecrimisil bedellerinin işgalcilerce 1 ay içinde ödenmesi gerektiği, 81. madde de rızaen ödenmeyen ecrimisil bedellerinin 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsil edilmek üzere gelir servislerine intikal ettirileceği belirtilmektedir.

Gelir İdaresi Başkanlığından alınan 22.12.2006 tarihli ve 101001 sayılı yazı eki Ankara Vergi Dairesi Başkanlığının yazısında; 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsil edilmek üzere gelir servislerine intikal ettirilen ecrimisil ihbarnamelerinde işgalcilerin sadece ad, soyad, unvan ve adres bilgilerine yer verildiği, bu durumun da uygulamada sorunlara neden olduğu, söz konusu sorunların asgariye indirilmesi bakımından tahsil edilmek üzere vergi dairelerine intikal ettirilecek ecrimisil alacaklarında gerçek kişiler için T.C. kimlik numarasına, tüzel kişiler için vergi kimlik numarasına yer verilmesinin uygun olacağı belirtilmektedir.

Uygulamada çıkan sorunları asgariye indirmek bakımından, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsil edilmek üzere gelir servislerine intikal ettirilecek ecrimisil ihbarnamelerinde; işgalci gerçek kişi ise T.C. kimlik numarasının, işgalci tüzel kişi ise vergi kimlik numarasının belirtilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

İlyas ARLI Bakan a. Genel Müdür

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın