2007-08023 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (köylere su tahsisi ile kaynak ve yer altı sularının kiraya verilmesi)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.0.12-14/3121-0/08023 * 16.02.2007

Konu: Su Kaynakları (YAZININ PDF HALİ: 2007-08023)

81 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

Bakanlığımıza İletilen taleplerden, köylere içme suyu tahsisi ile kaynak ve yer altı sularının kiraya verilmesi işlemlerinde, yetkili idarenin hangi kurum olduğunun tespiti hususunda tereddütlerin oluştuğu anlaşıldığından, aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.

Bilindiği gibi,

-10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 45, 47 ve geçici 12’nci maddeleri ile 13/12/1983 tarihli ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 13’ncü maddesine dayanılarak hazırlanan 10/10/2006 tarihli ve 263] 5 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmeliğin “Tahsis Yetkisi” başlıklı 4′ üncü maddesinin (9)’uncu bölümünde, “9/5/1985 tarihli ve 3202 sayılı Köye Yönelik Hizmetler Hakkında Kanunun 2 ‘ inci maddesinin (e) bendi gereğince, köylere ve askerî garnizonlara su tahsisine İstanbul İlinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Kocaeli İlinde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı, diğer illerde ise İl Özel İdareleri yetkilidir,

16/12/1960 tarihli ve 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 4. maddesinin üçüncü fıkrasında; “Kuyu açan kimse, bulunan suyun ancak kendi faydalı ihtiyaçlarına yetecek miktarını kullanmaya yetkilidir. Bu miktarı aşan sular ile sulama, kullanma ve işlenerek veya doğal haliyle içme suyu olarak satılmak üzere çıkarılan yeraltı suları, Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerdeki kaynak suları (mazbut vakıflara ait sular hariç), 2886 sayılı Kanun hükümlerine uyularak il özel idarelerince kiraya verilir. Tahsil edilen kira gelirinden; yer altı veya kaynak suyunun çıktığı yer, köy sınırları içinde ise o yerdeki köy tüzel kişiliğine %15, belediye sınırları içinde ise ilgili belediyeye % 25 oranında pay verilir.”

Hükümleri ver almaktadır.

Bu nedenle, köylere su tahsisi ile kaynak ve yer altı sularının kiraya verilmesi konularında Bakanlığımızca yapılacak herhangi bir işlem bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

DAĞITIM: 81 İl Valiliğine (Defterdarlık)

İlyas ARLI Bakan a. Genel Müdür  

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın