2008-00002 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hükümet Konaklarının Yapım ve Onarımı)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Millî Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.0.43-3149-0.2009/

Konu: Hükümet Konakları ve Lojmanlar (YAZININ PDF HALİ: 2008-00002)

. . . . . . . . . . . . . . . . VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

31/12/2008 Tarihli ve 27097 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01/01/2009 tarihinde yürürlüğe giren, 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun; 

 -“Kısmen veya tamamen uygulanmayacak hükümler” başlıklı 29 uncu maddesinin (2) fıkrasında, 13/12/1983 tarihli ve 178 Sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesinin (j) bendinde yer alan “Bakanlık hizmet binaları ve İçişleri Bakanlığının görüşünü almak suretiyle, hükümet konaklarının yapımını programlamak, satın alma işlemlerini yürütmek ve bunların onarımlarını yapmak,” hükmü “Bakanlık hizmet binalarının yapımını programlamak, satın alma işlemlerini yürütmek ve bunların onarımlarını yapmak,” şeklinde uygulanır.

-Kanuna Ekli E Cetvelince Bazı ödeneklerin kullanımına ve harcamalara ilişkin esaslar başlıklı 69 uncu maddesinde, “yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, hükümet konaklarının yapımını programlamaya, satın alma ve kiralama işlemlerini yürütmeye, onarımlarını yapmaya ve bunlara ilişkin doğacak giderleri İçişleri Bakanlığı bütçesinin ilgili tertiplerinden karşılamaya İçişleri Bakanlığı yetkilidir.” denilmektedir.

Bu nedenle, 

-2009 yılı itibariyle hükümet konaklarının yapımı, satın alınması, kiralanması, bakım ve onarım işlemlerine ilişkin tüm talepler İçişleri Bakanlığınca karşılanacaktır,

-Hükümet konaklarından ayrı, müstakil Bakanlık Hizmet Binaları (Defterdarlık Hizmet Binaları, Malmüdürlüğü ve Maliye Hizmet Binaları)  ile Bakanlığımıza tahsisli müstakil kullanılan lojmanların onarım talepleri,

-Müstakil olmakla birlikte başka idarelerle (Gelir İdaresi Başkanlığı, Gümrük Müsteşarlığı vb. kuruluşlar) ortak kullanılan Bakanlık Hizmet Binalarının onarım taleplerinde, kullanım oranı ile hisselere düşen ödenek miktarının açıklayıcı bilgilerle belirtilerek, ilgili kurumlardan hisselerine düşen ödenek miktarının Bakanlığımız bütçesine aktarılmasının sağlanması veya bu kurumlardan direk istenmesi,

-Aynı binada başka idarelerle (Gelir İdaresi Başkanlığı, Gümrük Müsteşarlığı vb. kuruluşlar) ortak kullanılan lojmanların onarım taleplerinde, lojman sayısı ile hisselere düşen ödenek miktarının açıklayıcı bilgilerle belirtilerek, ilgili kurumlardan hisselerine düşen ödenek miktarının Bakanlığımız bütçesine aktarılmasının sağlanması veya bu kurumlardan direk istenmesi,

-Bilgilerin güncellenmesi amacıyla İliniz sınırları içerisinde bulunan, mülkiyeti Hazineye ait veya kiralık binalarda hizmet veren Defterdarlık, Maliye ve Malmüdürlüğü Hizmet Binaları için (hükümet konakları içerisinde yer alanlar hariç) EK-1 tablo ve mülkiyeti Hazineye ait veya 634 sayılı Kanuna tabi olup, Bakanlığımıza tahsisli olan lojmanlar için EK-2 tablo doldurularak, 15.02.2009 tarihine kadar Bakanlığımıza gönderilmesi ile elektronik ortamda da birer örneğinin Medine_bal@milliemlak.gov.tr adresine iletilmesi, gerekmektedir.

Ayrıca, yeni uygulamaya göre maliye personelinin Hükümet Konakları İdare Amiri olarak görevlendirilmemesinin daha uygun olacağı değerlendirilmektedir. Bilgi ve gereğini rica ederim.

Hasan Basri AKTAN Bakan a. Müsteşar

DAĞITIM: Valiliklere (Defterdarlıklar).

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın