2008-14 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Yabancı Sermayeli Şirketlerin Türkiyede Taşınmaz Edinmesi)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.O.MEG.O.19/3224-1293/63756 *15.12.2008

Konu: Yabancı sermayeli şirketlerin taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinimi.

GENELGE (Sıra No: 2008/14)

İlgi: 26.11.2008 tarih ve 2008/13 sıra no.111 Genelge.

03.7.2008 tarih ve 5782 sayılı Kanunun 2’nci maddesiyle yeniden düzenlenmiş, 22.12.1934 tarih ve 2644 sayılı Tapu Kanununun 36’ncı maddesinin uygulanmasına yönelik “Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Edinimine İlişkin Yönetmelik” 12.11.2008 tarih ve 27052 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Konuya ilişkin olarak, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü) tarafından çıkarılmış örneği ilişik 20.11.2008 tarih ve 2008/18 (1668) sıra no.111 Genelgeyle, yabancı sermayeli şirketlerin taşınmaz edinmesi ile ilgili hususlar yeniden belirlenmiş olup, ilgide kayıtlı Genelge ekinde örneği gönderilmiş olan, Bayındırlık ve İskân Bakanlığının (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü) 17.7.2008 tarih ve 2008/12 (1662) sıra no.1u Genelgesinin, 4875 sayılı Kanuna tabi şirketlere ilişkin diğer hükümleri kaldırılmıştır.

Bilgi edinilmesi ve gereği ile, bu Genelgenin birer örneklerinin, Millî Emlak Servisi bulunan Kaymakamlıklara (Malmüdürlükleri) da gönderilmesini rica ederim.

Bekir AYDINLI

Bakan a. Genel Müdür V,

EKLER:

1- Bayındırlık ve İskan Bakanlığının (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü) 20.11.2008 tarih ve 2008/18 (1668) sıra no.1u Genelgesi (1 sayfa).        

DAĞITIM: Valiliklere (Defterdarlıklar).

T.C. BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı

Sayı: B.09.1.TKG.0.16.00.0.1/350-353.100/ 2434  20/11/2008

Konu: Yabancı sermayeli şirketlerin taşınmaz ve Sınırlı ayni hak edinimi.

GENELGE: 1668 (2008/18)

İlgi: 17.07.2008 gün ve 2008/12 sayılı genelge.

4875 Sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanununun Anayasa Mahkemesince iptal edilen 3/d maddesindeki hüküm ile ilgili olarak ihdas edilen 2644 sayılı Tapu Kanununun 36ncı maddesinin uygulanmasına yönelik “Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Edinimine İlişkin Yönetmelik” 12.11.2008 gün ve 27052 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Buna göre 4875 Sayılı Kanuna tabi şirketlerin taşınmaz mal ve sınırlı ayni hak edinimleri Valiliklerce değerlendirileceğinden, söz konusu yönetmelik kapsamında Valiliklerce gerekli işlemlere bir an önce başlanması,

Tapu Sicil Müdürlüklerince taleplerin ilgili Valiliğe yönlendirilmesi ve Valilikçe yapılacak değerlendirme sonucuna göre işlemlere yön verilmesi gerekmektedir.

İşlem için başvuran ticaret şirketlerinin 2644 Sayılı Tapu Kanununun 2nci maddesi gereğince ibraz ettikleri yetki belgesinde şirketin 4875 Sayılı Kanuna göre kurulan bir şirket olduğu hususu belirtilmemişse ilgi genelge kapsamında, düzenlenen resmî senedin uygun bir yerine “taşınmazı edinen şirketin 4875 Sayılı Kanuna tabi olmadığı, aksi halde edinilen taşınmazın 2644 Sayılı Tapu Kanununun 56nc1 maddesi gereğince tasfiyeye tabi tutulacağını bildikleri ve kabul ettikleri” hususu yazılarak taraflara imzalatılmak suretiyle genel hükümlere göre işlemin tamamlanması uygulamasının devam etmesi,

Tapu Sicil Müdürlüklerine işlem için başvurmuş olup da henüz sonuçlanmamış olan 4875 Sayılı Kanuna tabi ticaret şirketlerine ait taleplerin anılan yönetmelik nedeniyle Valiliklere yönlendirilmesi ve Valiliklerce yapılacak değerIendirme sonucuna göre işlem tesis edilmesi,

Bu şekilde sonuçlandırılan işlemler için 2008/12 sayılı genelgede belirtildiği üzere “bilgi formu” düzenlenmek suretiyle Gene/ Müdürlüğümüze gönderilmesi,

Ancak, 4875 Sayılı Kanuna tabi bankalar lehine taşınmaz rehni talep edilmesi halinde,

Bu bankaların bir kereye mahsus olmak üzere şirket merkezinin bulunduğu Valiliğe müracaatları ile anılan Yönetmeliğin 9uncu maddesinde belirtilen yazılı belgeyi alarak ibraz etmeleri halinde ilgili Tapu Sicil Müdürlüğünce bu belgeye dayanarak tekrar belge istenmeksizin taleplerin karşılanması gerekmektedir.

İlgi genelgenin 4875 Sayılı Kanuna tabi şirketlere ilişkin diğer hükümleri kaldırılmıştır.

Bilgilerinizi ve genelge doğrultusunda işlemlere yön verilmesinin sağlanmasını rica ederim.

Faruk Nafiz ÖZAK

Bakan

Gereği: Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlükleri (Tapu Sicil  Müdürlükleri)

Bilgi:

Genelkurmay Başkanlığı Milli Savunma Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı

Maliye Bakanlığı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Hazine Müsteşarlığı

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın