2008-07197 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Sağlık Bakanlığına Tahsisli Yerlerin Açık Teklifle Kiraya Verilmesi)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.0.14/3361/46119/07197 * 11.02.2008

Konu: Kiralama (YAZININ PDF HALİ: 2008-07888)

VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

19/06/2007 tarihli ve 26557 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01/07/2007 tarihinde yürürlüğe giren Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 67/4-b maddesinde; tahsisli taşınmazlar ile kamu hizmeti görülmek üzere genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerince kiralanan taşınmazların ticari amaçla kullanılması mümkün olan bölümlerinin kiraya verilmesi işlemlerinin pazarlık usulüyle yapılabileceği, 70. maddesinde belirtilen yerlerin, gizlilik ve güvenlik gibi faktörler de dikkate alınarak kuruluşça seçilip defterdarlık veya malmüdürlüğüne bildirilen kişiler arasında yapılacak ihale sonucunda uygun bedeli teklif edene kiraya verilebileceği hüküm altına alınmıştır.

Sağlık Bakanlığından (Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü) alınan 09/10/2007 tarihli, 21080 sayılı ve 15/01/2008 tarihli, 1061 sayılı yazılarda; anılan Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Bakanlıklarına bağlı kurum ve kuruluşlara tahsis edilen veya bu kurum ve kuruluşlarca kiralanan taşınmazların ticari amaçla kullanılması mümkün olan bölümlerinin kiraya verilmesi işlemlerinin pazarlık usulü ile yapıldığı, bu ihale usulünün uygulamada muhtelif sakıncalara yol açtığı belirtilmiş, bu nedenle yapılacak ihalelerde saydamlık, rekabet, eşit muamele gibi temel ilkelerin sağlanabilmesi için bahse konu yerlerin açık teklif usulü ile ihaleye çıkarılarak kiraya verilmesinin, ayrıca bu yerlerden mal ve hizmet temin edecek vatandaşların mağduriyetine sebebiyet verilmemesi amacıyla piyasa rayicinin üzerinde bir fiyatla hizmet verilmesinin önüne geçilmesine ilişkin hükmün ihale şartnamesine konulmasının uygun görüldüğü bildirilmiştir.

Buna göre;

-Sağlık Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlara tahsis edilen veya bu kurum ve kuruluşlarca kiralanan taşınmazların ticari amaçla kullanılması mümkün olan bölümlerinin kiraya verilmesi işlemlerinin 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile yapılması,

-Kiralanan ticari bölümlerle (büfe, kantin, çay ocağı vb.) ilgili düzenlenen kira şartname ve sözleşmelerine, “Kiralanan yerde sunulan mal ve hizmet bedelleri piyasa koşullarına uygun olarak belirlenecek ve kiracı tarafından bu husustaki idarenin talepleri dikkate alınacaktır” hükmünün özel şart olarak konulması,

Uygun görülmüştür.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

DAĞITIM: 31 İl Valiliğine (Defterdarlık)

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın