2008-52729 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (TOKİ’ye Yapılacak Satışlardan Elde Edilecek Gelirlerden Belediyelere Pay Verilmeyeceği)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.0.23/3376-0/52729 * 13.10.2008

Konu: Satış   (YAZININ PDF HALİ: 2008-52729)

81 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

5793 sayılı Kanunun 12. maddesine eklenen geçici 8. maddesinde “Toplu Konut idaresi Başkanlığının 1/6/2008 talihi itibarıyla genel bütçe kapsamında yer alan kamu İdarelerinden, afetzedelere konut üretilmesi suretiyle oluşan alacakları ile 31/7/2003 tarihli ve 4969 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında Hazineye ait taşınmazların devri nedeniyle oluşan borçları, merkezi yönetim bütçesinin gelir ve giderleriyle ilişkilendirilmeksizin mahsup edilir. Mahsup işlemleri sonucunda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı lehine oluşacak fark 29/6/2001 talihli ve 4706 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde Hazineye ait taşınmazların anılan İdareye devredilmesi suretiyle kapatılır. Mahsup işlemleri. Maliye Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı arasında düzenlenecek protokol hükümlerine göre uygulanır.” hükmü yer almaktadır.

Bakanlığımız, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı arasında 16.09.2008 tarihinde İmzalanan protokol uyarınca Toplu Konut İdaresi Başkanlığının borç ve alacaklarının mahsup edilmesi sonucu Toplu Konut İdaresi Başkanlığı lehine doğan 48.298,664 YTL farkın 4706 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin son fıkrası uyarınca bu protokolün imzalandığı tarihten İtibaren Hazineye ait taşınmazların harca esas değer üzerinden anılan İdareye yapılacak satış bedellerinden mahsup edilmesi suretiyle kapatılması öngörülmüştür.

Buna göre: 4706 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin son fıkrasına göre Toplu Konut İdaresi Başkanlığına söz konusu protokol kapsamında yapılacak satış işlemlerinin, Hazineye gelir sağlamaması ve mahsup işlemi niteliği taşıması nedeniyle, satış bedellerinden ilgili Belediyelere ve varsa Büyükşehir Belediyelerine pay ayrılmaması gerekmektedir,

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim,                                                                        

H. Abdullah KAYA Bakan a. Genel Müdür

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın