2011-12147 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kapatılan Siyasi Partilerin Tasfiyesinde Usulsüz Giderlerin Dikkate Alınıp Alınmayacağı)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.0.04.00.00/3307-0/012147 * 18.04.201 1

Konu: Parti tasfiye işlemi  (YAZININ PDF HALİ: 2011-12147)

… VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

İlgi: 09.11.2009 tarihli ve 49304 sayılı genel yazımız.

2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun, “Siyasi Parti Kapatılması” başlıklı 5 inci bölümünün 107 inci maddesinde; Anayasa Mahkemesi kararıyla kapatılan siyasi partinin mallarının Hazineye geçeceği, 109 ve 1 10 uncu maddelerinde ise kapanan siyasi partinin mallarının büyük kongre kararı üzerine bir diğer siyasi partiye ya da başka bir parti ile birleşmek için kapanma kararı alması halinde birleşeceği partiye, ilgili partinin de kabul etmesi şartıyla devredilebileceği aksi halde kapanan siyasi partinin mallarının Hazineye geçeceği hüküm altına alınmıştır.

Bu çerçevede gerek Anayasa Mahkemesi kararıyla kapatılan, gerekse büyük kongre kararıyla kapanmasına ya da başka bir siyasi parti ile birleşmesine karar verilen siyasi partinin Hazineye geçmesi gereken mallarının, 235 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği hükümleri uyarınca, tasfiyesinin sağlanması ilgili Valiliklerden (Defterdarlık) istenilmektedir.

Konu hakkında Valiliklerden (Defterdarlık) alınan muhtelif yazıların incelemesi sonucunda; ilgili Partilerin tasfiyesi kapsamında 235 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğine göre düzenlenen bilgi ve belgelerin Bakanlığımıza gönderildiği, bu kapsamda inceleme komisyonları tarafından düzenlenen raporlarda; ilgili partinin 2820 sayılı Kanuna aykırı olarak usulüne uygun yapılmayan, belgelendirilemeyen ya da gider olarak kabul edilmesi mümkün olmayan vb. tutarların bulunduğunun belirtildiği ancak, Bakanlığımızca herhangi bir talimat verilmediğinden, bu tutarların tahsili konusunda herhangi bir işlem yapılmadığı anlaşılmaktadır.

Diğer taraftan, 2820 sayılı Kanunun “Anayasa Mahkemesince Yapılacak Mali Denetim” başlıklı 74 inci maddesine; 25.02.2011 tarih ve 27846 sayılı (mükerrer) Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanunun 180 inci maddesi ile “Siyasi parti hakkında kapatma kararı verilmiş olması halinde kapatma kararının verildiği tarihe kadar olan döneme ilişkin hesaplar da Anayasa Mahkemesi tarafından denetlenerek karara bağlanır.” şeklinde üçüncü fıkra eklenmiştir.

Buna göre,

1-25.02.2011 tarihinden sonra, Anayasa Mahkemesi kararı ile kapatılan siyasi partilerin, kapatma kararının verildiği tarihe kadar olan döneme ilişkin hesapları Anayasa Mahkemesi tarafından denetlenerek karara bağlanacağından, bu şekilde kapatılan siyasi partilerin, İliniz ve bağlı İlçelerinde 235 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği hükümlerine göre malvarlığının tespitine yönelik olarak yapılacak incelemelerde, 2820 sayılı Kanuna aykırı olarak usulüne uygun yapılmayan, belgelendirilemeyen yada gider olarak kabul edilmesi mümkün olmayan vb. konuların tespiti hususunda herhangi bir işlem yapılmaması,

2- 25.02.201 1 tarihinden önceki dönemlere ilişkin olarak, gerek Anayasa mahkemesi kararı ile kapatılan, gerekse büyük kongre kararı ile kapanması nedeniyle Hazineye geçmesi gereken malvarlığının tespiti işlemlerine ilişkin olarak, İliniz ve bağlı İlçelerinde; 235 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği hükümlerine göre tasfiyesi yapılan/yapılacak olan siyasi partilerin malvarlığının tespiti sonucunda inceleme komisyonları tarafından düzenlenen raporlarda belirtilen 2820 sayılı Kanuna aykırı olarak usulüne uygun yapılmayan, belgelendirilemeyen ya da gider olarak kabul edilmesi mümkün olmayan vb. tutarların ilgili parti sorumlularından rızaen tahsili, rızaen tahsilinin mümkün olmaması halinde, bu amaçla yasal yollara başvurulması konusunda zamanaşımı süresi de dikkate alınarak Valiliğinizce (Defterdarlık) re’sen işlem yapılması, tereddüde düşülen konularda ise Bakanlığımız görüşünün alınması,

3- 25.02.2011 tarihinden sonra Anayasa Mahkemesi kararı ile kapatılan siyasi partilerin dışında, büyük kongre kararı ile kapanması nedeniyle Hazineye geçmesi gereken malvarlığının tespiti işlemleri sırasında da 2 inci maddede belirtilen şekilde işlem yapılması,

Gerekmektedir. Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın