2011-24797 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Maliye Bakanlığı ile Diy.İşl.Bşk. Arasındaki Kira Potokolünün Yürürlüğünün Durdurulması)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.0.07.00.00-310/06(3251-13913) 024797 * 18.08.2011

Konu: Kiralama  (YAZININ PDF HALİ: 2011-24797)

81 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

Mülkiyeti Hazineye ait taşınmazların üzerinde bulunan ve Diyanet İşleri Başkanlığınca yönetilen camii, mescit ve bunların müştemilatının baz istasyonu kurulması ve ticari faaliyetlerde (dükkan, büro vb.) üçüncü kişilere kullandırılması (kiralanması) amacıyla, nihai kiracıdan elde edilecek gayri safi gelirin % 3 ‘ünün, diğer ticari faaliyetlerde kullandırılması (kiralanması) suretiyle nihai kiracıdan elde edilecek gayri safi gelirin ise % 30’unun Hazineye arz bedeli olarak yatırılması kaydıyla, bu taşınmazların Diyanet İşleri Başkanlığına 1/1/2007 tarihinden itibaren kullandırılmasına ilişkin olarak Maliye Bakanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığından sorumlu Devlet Bakanlığı arasında düzenlenen 21/12/2006 tarihli ve bila numaralı Protokolün 1 inci ve 3 üncü maddesinde yer alan düzenlemenin iptali ve öncelikle yürütülmesinin durdurulması istemiyle, Serdar SABAH tarafından; Bakanlığımıza ve Diyanet İşleri Başkanlığına karşı Danıştay 13 üncü Dairesinin 2010/3285 esas numarasında açılan iptal davasında, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca verilen 14/6/2011 tarihli ve YD. İtiraz No:2011/90 sayılı kararla; “davacı itirazının kabulü ile dava konusu Protokolün 1 inci maddesinde yer alan; mülkiyeti Hazineye ait taşınmazlar üzerinde bulunan ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yönetilen cami, mescit ve bunların müştemilatının baz istasyonu kurulması” düzenlemesi ile 3 üncü maddesinde yer alan; “Başkanlık birinci maddede belirtilen yerlerin baz istasyonu olarak kullanılmak üzere kiralanmasına ilişkin işlemleri, her türlü gözetim ve denetim yetkisi kendisinde kalmak üzere Dinî ve Sosyal Hizmet Vakfı vasıtasıyla yürütür.” düzenlenmesinin yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.                                                                              

H. Abdullah KAYA Bakan a. Genel Müdür

DAĞITIM: Gereği: 81 İl Valiliğine (Defterdarlık)   Bilgi: Dini ve Sosyal Hizmetler Vakfına

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın