2012-06632 sayılı Genel Yazı (2634, 2863, 2873 s.Kanunlar kapsamında kalan tahsissiz yerlerin MB tarafından kiraya verilmesi gerektiği)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.07.00.00-310[3122-5109)/006632 06.03.2012

Konu: Kiralama   (YAZININ PDF HALİ: 2012-06632)

81 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

Nevşehir İli, Merkez İçesi, Uçhisar Beldesinde bulunan mülkiyeti Hazineye ait 15344 parsel numaralı ve 440,05 m yüzölçümlü peribacası vasıflı ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarım Koruma Kanunu ile 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamında kalan taşınmazın 96 ml yüzölçümlü kısmının pansiyon olarak kiralanmasının talep edildiği Nevşehir Valiliğinden (Defterdarlık) alınan muhtelif tarihli yazılarla bildirilmiştir.

Dosyanın tetkikinden;

– Kültür ve Turizm Bakanlığınca (Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü) Nevşehir Valiliğine (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) hitaben yazılan 10/3/2009 tarihli ve 46198 sayılı, 6/1/2010 tarihli ve 2627 sayılı yazılarda özetle; talep konusu taşınmazın 4957/2634 sayılı Kanun kapsamında Bakanlar Kurulu Karan doğrultusunda 6/1/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kapadokya Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi sınırlan içerisinde yer aldığı, Uçhisar 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı revizyonu çalışmaları sürdürüldüğünden, kiralama talebinin bu planlar onaylandıktan sonra değerlendirilebileceğinin bildirildiği,

– Çevre ve Orman Bakanlığınca (Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü) Nevşehir Valiliğine (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü) hitaben yazılan 1/1/2010 tarihli ve 73/808 sayılı yazıda; talep konusu taşınmazın Göreme Tarihi Milli Park sınırlan içerisinde ve halen yürürlükte olan uzun devreli gelişme planında I. Zonda kaldığından satışının uygun görülmediği ancak bahse konu taşınmazın kiralanmasının Genel Müdürlüklerince uygun görüldüğünün bildirildiği,

– Kültür ve Turizm Bakanlığınca (Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü) Nevşehir Valiliğine (Defterdarlık) hitaben yazılan 21/1/2009 tarihli ve 12284 sayılı yazıda; Nevşehir Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 25/6/2007 tarihli ve 1548 sayılı, 19/11/2008 tarihli ve 2948 sayılı yazıları eki kararlar doğrultusunda, her türlü uygulama ve fonksiyon değişikliği öncesi ilgili Koruma Bölge Kurulundan izin alınması, ilgili diğer mevzuatlar açısından da sakınca bulunmaması ve bu hususlarda kira kontratına madde eklenmesi koşuluyla söz konusu taşınmazın kiralanmasında 2683 sayılı Kanunun 14. maddesi kapsamında kiralanmasında sakınca bulunmadığının bildirildiği,

Anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere;

– 645 sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 8/a maddesinde; “Milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları ve sulak alanların tespiti, bunlardan Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tescil edilenlerin korunması, geliştirilmesi, tanıtılması, yönetilmesi, işletilmesi ve işlettirilmesi ile ilgili işleri yürütmek ve denetlemek.” ve 8/b maddesinde de; “9/8/1983 tarihli ve 2873 sayılı Millî Parklar Kanunu ile verilen görevleri yürütmek.” Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün görevleri arasında sayılmış,

– 2873 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle kamu kurum ve kuruluşlarına, 8 inci maddesiyle de gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine verilecek izinler, 10 uncu maddesiyle izin verilmeyecek yerler belirtilmiş ve 12 nci maddesiyle de milli parklarda, milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları ve tabiatı koruma alanlarındaki planların gerektirdiği her türlü hizmet ve faaliyetler ile koruma, yönetim, işletme, tanıtım, sportif, eğlenme ve dinlenme hizmetleri için gerekli her türlü altyapı, üstyapı ve diğer tesislerin Orman ve Su İşleri Bakanlığınca yapılacağı, yaptırılacağı, yönetileceği veya işletileceği, belirtilmiştir.

300 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin II. Bölümünün 4 üncü maddesinde; 2873 sayılı Kanun uyarınca; millî park, tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiat koruma alanları içinde kalan ve Orman ve Su İşleri Bakanlığına tahsisi gereken taşınmazlar, kimya verilemeyecek taşınmazlar arasında sayılmakla birlikte 2873 sayılı Kanunun 8 nci maddesi uyarınca turizm bölge, alan ve merkezleri dışında kalan milli parklar ve tabiat parklK19da kamu yaran olmak şartıyla ve plan dahilinde, turistik amaçlı bina ve tesisler yapmak üzere gerçek ve özel hukuk tüzelkişileri lehine Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Orman ve Su İşleri Bakanlığınca izin verilebileceği ve 10 uncu maddesi uyarınca da tabiat anıtları ve tabiatı koruma alanlarında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarım Koruma Kanununun ilgili hükümleri saklı kalmak kaydıyla kullanma imi verilmeyeceği veya irtifak hakkı tesis edilmeyeceği hüküm altına alındığından söz konusu taşınmazların Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından da kiralanması imkanı olmadığından, Kültür ve Turizm Bakanlığı (Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü) (Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü) ile Orman ve Su İşleri Bakanlığından (Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü) 2634, 2863 ve 2873 sayılı Kanunlar uyarınca olumlu görüş alınması kaydıyla Bakanlığımızca kiralanabileceği değerlendirilmiştir.

Bu nedenle; 2634, 2863 ve 2873 sayılı Kanunlar kapsamında kalan ve bu Kanunların uygulamasına yönelik olmak üzere ilgili İdarelere tahsisli olmayan ya da tahsisi talep edilmeyen taşınmazların kiralanması işlemlerinin; Kültür ve Turizm Bakanlığı (Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü) (Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü) ile Orman ve Su İşleri Bakanlığından (Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü) olumlu görüş alınması kaydıyla 327 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğ ile verilen yetki kapsamında Valiliklerce (Defterdarlık) değerlendirilerek sonuçlandırılması Bakanlık Makamının 27/2/2012 tarihli ve 268 sayılı oluru ile uygun görülmüştür.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

H. Abdullah KAYA Bakan a. Genel Müdür DAĞITIM: 81 İl Valiliğine (Defterdarlık)   

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın