2012-21510 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Milli Emlak Taşra Birimleri İşlem Yönergesi)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.0.11.00.00-010/99 (3100-0)/21510 * 0 6.08.2012

Konu: Milli Emlak Taşra Birimleri İşlem Yönergesi   (YAZININ PDF HALİ: 2012-21510)

81 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

Bakanlığımızın teşkilat ve görevlerine ilişkin 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 543 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yeniden düzenlenen 13 üncü maddesi ile Bakanlığımız Milli Emlak Genel Müdürlüğüne verilen yetki ve görevler kapsamında taşra teşkilatımız tarafından yürütülen “milli emlak iş ve işlemlerine ilişkin kamu hizmetlerinin”; 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 2 nci ve 33 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15169 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan ve 31/7/2009 tarihli ve 27305 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre hızlı, kaliteli, basitleştirilmiş ve düşük maliyetli bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması ve ayrıca, Bakanlığımız Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının Standart Kod No: KOS 2.2 numaralı kodunda yer alan; “Misyonun gerçekleştirilmesini sağlamak üzere idare birimler ve alt birimlerince yürütülecek görevler yazılı olarak tanımlanmalı ve duyurulmalıdır.” şeklindeki “Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı” gereğince ve hizmet standardının artırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında İl Defterdarlıklarının görüş ve önerileri de dikkate alınarak Bakanlığımızca hazırlanan “Milli Emlak Taşra Birimleri İşlem Yönergesi” Genel Müdürlüğümüzün intranet sitesinde yayımlanmıştır.

Bilgilerini, gereği ile konu hakkında ilinize bağlı tüm ilçelere de bilgi verilmesini rica ederim.

H. Abdullah KAYA Bakan a. Genel Müdür

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın