2013-15028 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (teminat mektuplarında dikkat edilecek hususlar)

T.C.MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: 91584446/310/06 [3129-0] 15028 * 17/04/2013

Konu: Teminat Mektubu  (YAZININ PDF HALİ: 2013-15028)

81 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

Bakanlığımız İç Denetim Programı uyarınca “Hazine taşınmazları üzerinde kurulan ittifak hakkı ile verilen kullanma izni işlemlerine dair milli emlak birimlerinin merkez taşra teşkilatı kontrol faaliyetlerinin denetimi” konulu sistem denetimi sonucunda tanzim edilen “Taslak Denetim Raporunun” 17 numaralı Bulgu Formunun “Öneriler” başlıklı bölümünde, usulüne uygun olarak düzenlenmemiş teminat mektuplarının kabul edilmemesi husus ile bu şekilde olan teminat mektuplarının yenileri ile değiştirilmesi gerektiği hususunun Genel Müdürlüğümüz tarafından Milli Emlak birimlerine duyurulması önerilmiştir.

Bilindiği üzere;

-2886 sayılı Devlet İhale Kanununun “Teminat mektupları” başlıklı 27 nci maddesinde; ” Bankaların bu Kanun kapsamındaki işler için verecekleri geçici, kesin ve avans teminat mektuplarının sermaye ve yedek akçelerinin durumlarına göre miktar ve kapsamlarını ve şeklini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir. Kanun, kararname, tüzük ve yönetmeliklere aykırı olarak düzenlenmiş banka teminat mektupları kabul edilmez. Üzerinde suç unsuru tespit edilen teminat mektupları gerekli kovuşturma yapılması için Maliye Bakanlığına intikal ettirilir. Her teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur. Yabancı bankaların ve benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanarak bankaların verecekleri teminat mektupları, yukarıdaki miktarlara dahil değildir.”

-Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin “Teminat olarak kabul edilecek değerler” başlıklı 26 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında;

(1) Geçici veya kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir.

a) Tedavüldeki Türk Parası,

b) Mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları,

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.),

ç) Taşınmaz satış ihalelerinde, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz.

(2) Mevzuata aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez. Üzerinde suç unsuru tespit edilen teminat mektupları, gerekli kovuşturma yapılması için Bakanlığa intikal ettirilir. Her teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur. Yabancı bankaların ve benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanarak bankaların verecekleri teminat mektupları, yukarıdaki miktarlara dâhil değildir.

Hükümleri yer almaktadır.

Buna göre; anılan Kanun ve Yönetmelik hükümlerine uygun tanzim edilmemiş teminat mektuplarının yapılacak işlemlerde kabul edilmemesi ile usulüne uygun olarak düzenlenmemiş teminat mektupları var ise bunların usulüne uygun olarak düzenlenmiş teminat mektupları ile değiştirilmesi gerekmekledir.

Bilgilerini, gereğini ve bu yazımızın çoğaltılarak İlinize bağlı ilçelere de iletilmesini rica ederim.

DAĞITIM: 81 İl Valiliğine (Defterdarlık)

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın