2013-41620 sayılı Genel Yazı (6306 s. Kanun Kapsamında Hak Sahiplerine Verilecek Taşınmazların Tapu Sicilinde Ferağında Yetki)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı : 51019184/310 [3251-0] 41620 * 11.11.2013

Konu: Tescil ve Ferağ işlemleri  (YAZININ PDF HALİ: 2013-41620)

81 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

Bilindiği üzere, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamındaki uygulama işlemleri, anılan Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve ilgili mahalli idareler tarafından yürütülmektedir.

Anılan Kanunun 6 ncı maddesinin onbirinci fıkrasında; “Bu Kanun hükümlerine göre Maliye Bakanlığınca Bakanlığa tahsis edilerek tasarrufuna bırakılan veya Bakanlığın talebi üzerine TOKİ’ye veya İdareye devredilen taşınmazlar üzerinde bu Kanun kapsamındaki uygulamalara bağlı olarak meydana gelen yeni taşınmazlar Bakanlığın, TOKİ’nin veya İdarenin isteği üzerine, kendileri ile anlaşma sağlanan gerçek kişiler veya mirasçıları ile tüzel kişiler adına tapuya tescil olunur.” hükmüne yer verilmiştir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü) yayımlanan 27/2/2013 tarihli ve 2013/8 (1745) sayılı Genelgede; 6306 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığına tahsis edilen taşınmazlar üzerinde 6306 sayılı Kanun kapsamındaki uygulamalara bağlı olarak meydana gelen yeni taşınmazların kendileri ile anlaşma sağlanan gerçek kişiler veya mirasçıları ile tüzel kişiler adına tapuya resen tescil edilmesinin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, TOKİ’nin veya yetkili idarelerin talebi üzerine, Maliye Bakanlığınca yapılacağı belirtilmiştir.

Ancak, 6306 sayılı Kanun uyarınca, bu Kanun kapsamındaki uygulamalara ilişkin usul ve esasları belirlemek üzere yürürlüğe konulan Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin sekizinci fıkrası 2/7/2013 tarihli ve 28695 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle;

“Kanunun 3 üncü maddesi kapsamında Bakanlığa tahsis edilerek tasarrufuna bırakılan taşınmazlar, bu taşınmazlardan, Bakanlığın talebi üzerine TOKİ’ye veya İdareye devredilenler ve Kanun kapsamında değerIendirilmek üzere Bakanlık ile bağlı veya ilgili kuruluşu arasında akdedilecek protokole konu edilenler üzerinde, Kanun kapsamındaki uygulamalara bağlı olarak meydana gelen yeni taşınmazların kendileri ile anlaşma sağlanan gerçek kişiler veya mirasçıları ile tüzel kişiler adına tapuya tescil edilmesi, ilgili kurumun isteği üzerine tapu müdürlüğünce gerçekleştirilir. Bu taşınmazlar ile ilgili olarak tapuda işlem yapılmasını gerektiren diğer hallerde de, ilgili kurumun isteği üzerine, tapu müdürlüğünce işlem tesis edilir.

Şeklinde değiştirilmiştir.

Bu sebeple, anılan Kanun hükümleri gereğince yapılması gereken işlemler  çerçevesinde, bu Kanun kapsamındaki uygulamalara bağlı olarak meydana gelen yeni taşınmazların Çevre ve Şehircilik Bakanlığının istemi üzerine kendileriyle anlaşma sağlanan gerçek kişiler veya mirasçıları ile tüzel kişiler adına tapuya tescili gerekmekte olduğundan, ilgili Kanun kapsamında tapuda üçüncü şahıslar adına yapılacak devir, tescil ve ferağ işlemleri için Bakanlığımızın veya mahalli birimlerimizin muvafakatine ihtiyaç bulunmamaktadır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.       

H. Abdullah KAYA Bakan a. Genel Müdür

DAĞITIM: -Çevre ve Şehircilik Bakanlığına (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü)

-81 İl Valiliğine (Defterdarlık) -Çevre ve Şehircilik Bakanlığına (Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü)

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın