2014-14791 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (İz bedeliyle kaydedilecek taşınmazlar)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: 22387626-310/0 [3313-0] 16.05.2014/14791

Konu: Taşınmaz Kaydı  (YAZININ PDF HALİ:2014-14791)

81 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun “Taşınır ve Taşınmaz İşlemleri” başlıklı 44’üncü maddesinde; “Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerince, taşınır ve taşınmaz edinilmesi, yönetilmesi, trampası, elden çıkarılması, ecrimisilin tahsil ve takibinde izlenecek yöntem, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin yönetimi ve korunması, işgalli malların tahliyesi gibi hususların ilgili kanunlarında düzenleneceği, bu malların kaydı(na) … ilişkin usûl ve esasların, Maliye Bakanlığınca hazırlanacak ve Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmeliklerle belirleneceği … 

“Malî Hizmetler Birimi” başlıklı 60’ıncı maddesinin I(h) bendinde de, “İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek görevinin malî hizmetler birimi tarafından yürütüleceği” düzenlenmiştir.

Sayıştay Raporu İzleme Tablosunun “Taşınmaz Kayıt İşlemlerinin Yapılmamış Olması” başlıklı 3’üncü bulgusuna ilişkin alınacak tedbir olarak; anılan Yönetmelik ekinde yer alan formlarla aynı isim ve format altında olmakla birlikte Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatında Milli Emlak Otomasyon Projesi (MEOP) kapsamında var olan ve cevaplarda bahsedilen verilerin uyumlaştırılması için gerekli çalışmalara başlanıldığı belirtilmiş, belirtilen formlara ait bilgilerin MEOP’ta tutulmuş olmasına rağmen anılan Yönetmelik kapsamında belirtilen kayıt çizelgelerine uygun hale getirilmesi işlemleri taşınmaz değerleme işlemlerine ilişkin işlemlerle birleştirilmiştir.

Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelikte de, genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile bu idarelere bağlı ve Kanun kapsamında olan kurum ve kuruluşların mülkiyetinde, yönetiminde veya kullanımında bulunan taşınmazların kaydına ve icmal cetvellerinin düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

Sayın Defterdarlarımıza, Defterdar Yardımcılarımıza, Milli Emlak / Emlak Müdürlerimize gönderilen 15/04/2014 tarihli mailde; Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik”in uygulamasına esas olmak üzere Milli Emlak Otomasyon Projesi (MEOP) kapsamında verilerin uyumlaştırılması ve taşınmaz değerleme işlemlerine altlık oluşturulması için yeni alanlar oluşturulduğu belirtilerek Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazların değerlemesine esas olmak üzere, taşınmazların 2014 yılı emlak vergi değerleri ile fiili kullanım durumlarına göre “Taşınmazın Fiili Cinsi Durum Bilgileri”nin MEOP2 Taşınmaz Ana Ekranında tanımlanması gerektiği belirtilmiştir.

Ayrıca, aynı Yönetmeliğin “Kayıt ve Kontrol İşlemleri” başlıklı 5.maddesinin 3. fıkrasında;

…a) EK-1/A’da “Tapuda Kayıtlı Olan Taşınmazlar” başlığı altında yer alan taşınmazlardan maliyet ve rayiç bedeli belirlenemeyen taşınmazlar,

b) EK-1/B’de “Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmazlar” başlığı altında yer alan taşınmazlardan sadece ekonomik olarak değerlendirmeye konu olanlar ile kamusal ihtiyaçlarda kullanılan taşınmazlar,

c) EK-1/C’de “Orta Malları” başlığı altında yer alan taşınmazlar,

ç) EK- 1/D’de “Genel Hizmet Alanları” başlıkları altında yer alan taşınmazlar,

d) Bakanlık tarafından iz bedeli ile takip edilmesine karar verilen taşınmazlar,

iz bedeli üzerinden kayıtlara alınır.” hükmü bulunmaktadır.

Buna göre; Yönetmeliğin yukarıda bahsedilen 5 maddesinin 3. fıkrasının a, b, c ve ç bendlerinde sayılan taşınmazlar ile ekli listede belirtilen taşınmazların iz bedeli üzerinden kayda alınması gerekmektedir,

Bu kapsamında MEOP Uygulama Yazılımlarından Taşınmaz Modülünde yeni alanlar oluşturulmuş, söz konusu alanlara veri girişlerinin tam ve eksiksiz olarak 31 Temmuz 2014 tarihine kadar tamamlanmasını ve sonucundan bilgi verilmesini rica ederim.

Mehmet ŞİMŞEK

Maliye Bakanı

EKİ: Liste (1 sayfa)

İZ BEDELİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLECEK TAŞINMAZLAR LİSTESİ

1. Ormanlar ile Meşelikler, Fundalık, Çalılık, Ağaçlık Gibi Orman Niteliğinde Olan Taşınmazlar

2. Tarihi ve Bedii Değeri Olan Taşınmazlar

3. İbadet Yerleri

4. Tabii ve Suni Göller

5. Kıyılar

6. Mezarlıklar

7. Kamuya Bedelsiz Terk Edilecek Alanlar

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın