2014-31877 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (2012-15 sayılı Başbakanlık Genelgesi İstisnaları)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: 21225189.0.09.00.00 [3151-0]-31877                                                                              12/08/2014

Konu: Başbakanlık Genelgesi  (YAZININ PDF HALİ:2014-31877)

İlgi: 22/10/2013 tarihli ve 39592 sayılı yazımız.

Bilindiği üzere, 16/6/2012 tarihli ve 28325 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesinde; “Kamu kurum ve kuruluşları (Belediyeler ve il özel idareleri hariç) ile sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamu kurum ve kuruluşlarına ait şirketlerin, kendi mülkiyetlerinde veya tasarruflarında bulunan taşınmazlarıyla ilgili olarak; kamu kurum ve kuruluşları, vakıf, dernek veya bunların şirketlerine, gerçek veya tüzel kişilere; satış, kira, irtifak, takas, tahsis, devir vb. her türlü tasarrufa yönelik işlemleri için Başbakanlıktan izin alınacaktır hükmüne yer verilmiştir.

Bu çerçevede, 81 İl Valiliğine (Defterdarlık) gönderilen ilgi yazımızda özetle; Bakanlığımızın görev ve yetkileriyle ilgili işlemlerde Bakanlığımız (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) ile ikinci bir yazışmaya mahal vermeksizin 2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesinden alınan istisnalar doğrultusunda işlem yapılması ve Bakanlığımıza (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) gönderilen, ancak bu yazımız tarihine kadar talimat verilmemiş olan Başbakanlık Genelgesinden istisna tutulan İşlemlerin Bakanlığımızca taşınmazlara ilişkin talep edilen bilgi, belge ve defterdarlık uzmanı incelemesi hususları da dikkate alınmak suretiyle Valiliklerince (Defterdarlık) Bakanlığımızdan talimat beklenilmeksizin sonuçlandırılması gerektiği bildirilmişti.

Konuya ilişkin yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda; Valiliklerce (Defterdarlık) gerçekleştirilecek tüm işlemlerde yürürlükte olan mevzuatın doğru bir şekilde uygulanmasına hassasiyet gösterilmesi, Başbakanlıktan izin alınması gereken durumlarda söz konusu iznin alınması, tereddüt edilen konularda Bakanlığımızdan bilgi alınması ve daha dikkatli ve özenli davranılması hususunda gereğini önemle rica ederim.

H. Abdullah KAYA Genel Müdür

DAĞITIM: 80 il Valiliğine (Defterdarlık)

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın