2015-26445 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazine Taşınmazlarında Kira İşleminde Ek Kesin Teminat Alınamayacağı)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı : 10765071-310.050-(3364-2045)-26445    23/10/2015

Konu: İlave Kesin Teminat    (YAZININ PDF HALİ:2015-26445)    

Edirne Valiliğinin (Defterdarlık) 06/1 0/20 15 tarihli ve 5877 sayılı yazısı eki Bakanlığımız Maliye

Uzmanlığı tarafından yapılan teftiş sonucunda düzenlenen 14/09/2015 tarih ve 2015/04,05 sayılı Cevaplı Raporun 50. maddesinde özetle; “bazı kiralama işlemlerinde her kira döneminde kiracıdan kira bedelinin artış oranının %6′ sı oranında ilave kesin teminatın talep edildiğinin, bazı kiralama işlemlerinde ise ilave teminatın talep edilmediğinin anlaşıldığı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun kesin teminata ilişkin 54, 56, maddeleri ile Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 49. ve 52. maddelerinde yer alan hükümlerde kesin teminatın alınma amacının taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesinin sağlanması olduğu, ayrıca mevzuatta alınacak kesin teminatın ihale bedeli üzerinden alınacağının belirlendiği, sözleşmelerde her yıl yeniden belirlenen ödeme tutarından ilave kesin teminat alınacağına dair bir düzenleme yapılmadığının, yapılan değerlendirmede ilave kesin teminat alınmamasının gerektiğinin, ancak uygulamada kesin teminat alındığı bilindiğinden bu husustaki tereddütlerin Bakanlığımızca giderilmesinin, ilgili dosyalardaki işlem birliğini sağlayabilmek için ilave kesin teminatın alınıp alınmayacağının Bakanlığımıza sorularak alınacak cevaba göre işlem edilmesi gerektiğinin” ifade edildiği anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere Kamu İhale Kanununa göre yapılan ihalelere ilişkin sözleşmelerin düzenlenmesi ve uygulanması ile ilgili esas ve usullerin belirlendiği 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun “Ek kesin teminat” başlıklı 12’nci maddesinde “Fiyat farkı ödenmesi öngörülerek ihale edilen işlerde fiyat farkı olarak ödenecek bedelin, sözleşme bedelinde artış meydana gelmesi halinde bu artış tutarının % 6 ‘sı oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat. farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat hak edişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir” hükmü yer almakta olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerinde ihale bedeli üzerinden yüzde altı oranında kesin teminat alınacağı hüküm altına alınmış olup, ek teminat alınacağına dair herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir,

Buna göre; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında yapılan kiralama işlemlerine ilişkin ilave teminat alınmasına gerek bulunmamaktadır

Bilgi edinilmesini, gereğini ve konuyla ilgili olarak ilinize bağlı ilçelere de bilgi verilmesini rica ederim.

H. Abdullah KAYA Bakan a. Genel Müdür

DAĞITIM: 81 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın