2016-08311 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (6292 sk. 12. madde Hazineye ait tarım arazileri)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: 22387626-300-(3313-0)-8311 25/03/2016

Konu: 6292 SK. 12 nci madde (Hazineye ait tarım arazileri)     (YAZININ PDF HALİ:2016-08311)

78 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

Bilindiği üzere, 19/04/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun 26/04/2012 tarihli ve 28275 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve Kanunun 12 nci maddesinde Hazineye ait tarım arazilerinin satışı düzenlenmiş olup anılan Kanun maddesinin üçüncü fıkrasında; “kamu hizmetine tahsis edilmiş veya fiilen bu amaçla kullanılanlar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte geçerli olan belediye ve mücavir alan sınırları içinde kalan yerler, belediye ve mücavir alan sınırları dışında olmakla birlikte kamu kurum ve kuruluşlarının hazırladıkları planlarda tarım dışı kullanıma ayrılmış alanlar, denizlerde kıyı kenar çizgisine beş bin metre, tabii ve suni göllerde kıyı kenar çizgisine beş yüz metreden az mesafede bulunan alanlar ile içme suyu amaçlı barajların mutlak ve kısa mesafeli koruma alanları içinde kalan yerler, satış tarihi itibarıyla arazi toplulaştırılması yapılacak yerler, özel kanunları kapsamında kalan ve özel kanunlarına göre değerlendirilmesi gerekenler ile diğer sebeplerle satılamayacağı Maliye Bakanlığınca belirlenecek Hazineye ait tarım arazileri bu madde kapsamında hak sahiplerine satılmaz…” hükmü yer almaktadır.

Buna göre; anılan Kanunun 12 nci maddesi kapsamında satış işlemleri öncesinde satışı mümkün olabilecek parsel saylarının belirlenebilmesi ve satışa hazırlık çalışmalarında etkinlik ve verimliliğin sağlanabilmesi amacıyla, anılan Kanun maddesi kapsamında doğrudan satın alma başvurusunda bulunulan taşınmazlardan;

-Mülga 4070 saydı Kanuna göre yapılan başvurular,

-Satış tarihi itibarıyla arazi toplulaştırılması yapılacak olan yerler,

-6292 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra belediye ve mücavir alan sınırları dışına çıkarılan yerler (Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte belediye iken daha sonra köye dönüşen yerler)

hariç olmak üzere, Kanunun 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında kalan başvuruların; doğrudan satın alma başvurusunda bulunan talep sahiplerine taşınmazın satılamayacağına ilişkin resmi yazı gönderilmeksizin başvuruların MEOP sisteminden pasif hale getirilmesinin ivedilikle sağlanması gerekmektedir.

Bu kapsamda özellikle 6292 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle belediye ve mücavir alan sınırları içinde kalan, denizlerde kıyı kenar çizgisine beş bin metre, tabii ve suni göllerde kıyı kenar çizgisine beş yüz metreden az mesafede bulunan alanlar, 2/B vasfında olup 12 nci madde kapsamında başvuruda bulunulanlar ile özel kanun kapsamında kaldığına ilişkin tereddüt bulunmayan başvuruların 31 Mart 2016 Cuma gününe kadar MEOP sisteminden pasif hale getirilmesi gerekmektedir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Tufan BÜYÜKUZUN Bakan a. Genel Müdür

DAĞITIM: 78 İl Valiliğine (Defterdarlık) (İstanbul, Kocaeli ve Hatay hariç)

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın