2017-24500 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (4706 sayılı Kanun’un 7. maddesi)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: 41574005-600-(3230-0)-24500 18/08/2017                                                                                

Konu: 4706 sayılı Kanunun 7. maddesi     (YAZININ PDF HALİ:2017-24500)

… VALİLİĞİNE

Bakanlığımızca Hazine taşınmazlarının yönetiminde benimsenen paydaş odaklı ve etkili yönetim yaklaşımı çerçevesinde, sunulan hizmet kalitesinin artırılması, iş ve işlemlerimizin en kısa sürede sonuçlandırılması ve paydaş taleplerinin daha kısa sürede karşılanması hedeflerimiz arasındadır.

Bilindiği üzere; Hazineye ait taşınmazların ekonomiye kazandırılması sürecinde, mevzuat çerçevesinde birçok bilgi ve belgenin ilgili kurumlardan temin edilmesi uzun sürede yapıldığından ve beklenen verim alınamadığından, ilgili idarelerin söz konusu bilgi ve belgeleri öncelikle göndermeleri ve görüş yazılarını en geç iki ay içinde cevaplandırmaları amacıyla, 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 7 ncİ maddesinin birinci fıkrasında “Hazineye ait taşınmazların değerIendirilmesi ile ilgili işlemlerde Bakanlık tarafından istenilen bilgi ve belgeler, kamu kurum ve kuruluşlarınca öncelikle gönderilir ve görüş yazıları en geç iki ay içinde cevaplandırılır. Bu süre içinde cevap verilmediği takdirde olumlu görüş verilmiş sayılır… ” hükmüne yer verilmiştir.

Ancak uygulamada taşra teşkilatımızca Hazine taşınmazları işlemlerine ilişkin olarak görüş sorulan kamu idarelerinin söz konusu Kanunda belirtilen süreye uymadığı ya da ara yazışmalar yapmak suretiyle araç gereç veya personel talebinde bulunarak görüş verme süresini uzattığı veya hiç görüş vermediği görülmektedir. Bu durum, bahsi geçen maddenin etkin bir şekilde uygulanmasına engel teşkil etmekte, dolayısıyla milli emlak iş ve işlemlerinde bürokratik sürecin uzamasına sebebiyet vermektedir.

Bununla birlikte, 313 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin “XV. Son Hükümler” başlıklı kısmında yer alan (a), (b) ve (ğ) bentlerinde söz konusu maddenin uygulamasına ilişkin hükümler bulunmaktadır.

Buna göre, Hazineye ait taşınmazların ekonomiye kazandırılmasına yönelik iş ve işlemlerde sunulan hizmet kalitesinin artırılması ve iş ve işlemlerimizin en kısa sürede sonuçlandırılmasını teminen, bahse konu Kanun ve genel tebliğ hükümlerinin etkin bir şekilde uygulanabilmesi hususunda gereğini, konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek yazımızın İlinize bağlı ilçelere duyurulmasını önemle rica ederim.

Naci AĞBAL Bakan

DAĞITIM: 81 İl Valiliğine

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın