230 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Kamu Konutları Birim Bedelleri ve Konutların Yönetimi)

MİLLÎ EMLÂK GENEL TEBLİĞİ

(Sıra NO: 230)

(7.8.1997 tarih ve 23073 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanmıştır)

Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 543 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 13/e maddesi gereğince, Devlete ait konutları yönetmek ve kamu kurum ve kuruluşlarına ait konutların yönetimi konusundaki politikaları belirlemek, her yıl yurt içi ve yurt dışındaki kamu konutlarının kira ve yakıt bedelleri ile işletme, bakım ve onarım esaslarını tesbit etmek görevi Maliye Bakanlığına verilmiştir.

Bu yetkiye dayanılarak, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarının yurt içinde bulunan kamu konutları ile ilgili olarak aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde işlem yapmaları uygun görülmüştür.

1- KİRA BEDELİ

1.1. Konut alanlarının hesaplanması

Konutların aylık kira bedeli, konutun brüt inşaat alanı esas alınarak hesaplanır. Brüt inşaat alanı, müstakil bir evin veya apartman dairesinin dış duvarlar dahil olmak üzere, bu duvarlar içinde kalan metrekare cinsinden toplam alandır. Brüt inşaat alanının tesbitinde ölçüler dıştan alınır. Balkon alanlarının 1/2’si brüt inşaat alanına eklenir. Merdiven, asansör, havalandırma ve aydınlık boşlukları ile otlak kullanılan benzeri alanlar hesaplamada dikkate alınmaz. Metrekarenin kesirleri tama iblağ edilir.

1.2. Beher metrekareden alınacak kira bedeli

Yurt içindeki kamu konutlarından aylık beher metrekare için; kerpiç, ahşap, bağdadî ve benzerlerinde 36.000.- lira; kalorifersiz konutlarda 54.000.- lira; kaloriferli konutlarda 72.000.- lira kira bedeli alınır.

1.3. Meskende korunmaları mutlak surette zorunlu bulunanlardan alınacak kira bedeli

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 10.03.1993 tarih ve 3871 sayılı Kanunla değişik 20 nci maddesi gereğince, korunmaya alınmış emekli personelden, meskende korunmaları mutlak surette zorunlu bulunanların konut kira bedellerinin tesbiti yetkisi Maliye Bakanlığına verilmiştir.

Bu yetkiye dayanarak, söz konusu personelin yararlandığı konutlardan alınacak kira bedeli, konutların yakıt bedelleri ile tüm giderlerinin emekli personel tarafından karşılanması kaydıyla, bu Genel Tebliğin 1.2. bölümünde belirlenen kira birim bedellerinin iki katı olarak tesbit edilmiştir.

1.4. Konutların özellikleri itibariyle alınacak ilave kira bedelleri

Konutların aşağıda belirtilen özellikleri haiz olanlarından; yukarıda belirlenen rakamlara ilave olarak aylık beher metrekare başına aşağıda belirtilen miktarlarda ilave kira bedeli alınır.

ÖZELLİKLERİ İLAVE BEHER M2/TL FİYATI

A) Kalorifercinin ve / veya kapıcının kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılandığı konutlar 13.000

B) Sayaçların ayrılmasının mümkün olmaması nedeniyle elektrik veya suyun hizmet binası ve fabrika tesislerinden karşılandığı konutlar:

a) Elektrik sayacının ayrılmasının mümkün olmaması 24.000

b) Su sayacının ayrılmasının mümkün olmaması 24.000

c) Elektrik ve su sayacının ayrılmasının birlikte mümkün olmaması 48.000

(B fıkrasında belirtilen bedeller asgarî olup bu giderlerin gerçek miktarları üzerinden kullananlarca karşılanması esastır)

Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili birimleri, konutların yukarıda belirtilen özellikleri haiz olması halinde, bu durumu maaş tahakkuk memurlarına ve saymanlıklara bildirecektir.

1.5. Kurum ve kuruluşların bedel artırma yetkisi

Yukarıda belirtilen şekilde hesaplanan kira bedelleri asgarî olup, kurumlar konutların özelliklerini dikkate alarak gerektiğinde daha yüksek kira bedeli belirleyebilirler.

1.6. Kira bedelinden yapılacak indirimler

1.6.1. Bodrum katlarda kira bedelinin hesaplanması

Bodrum katlarda hesaplanan aylık kira bedelinin %50’si alınacaktır. Zemin katın altındaki bölümler bodrum kat sayılır. Ancak, zemin kattan aşağıda birden fazla kat varsa, bu indirim yalnız en alttaki bir kat için uygulanır.

1.6.2. Kalkınmada öncelikli yöreler ile benzeri yerlerde kira bedelinin hesaplanması

Bu Genel Tebliğin 12., 1.3. ve 1.6.1 bölümleri dikkate alınarak hesaplanan aylık kira bedelleri toplamından;

a) Kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde %25,

b) Kalkınmada birinci derecede öncelikli yöreler kapsamı dışında olup da son nüfus sayımında belirlenen nüfusu 10.000’den az olan yerleşim yerlerinde %10,

c) Meskûn yerlerden uzak, ulaşım ve iskân imkânları kısıtlı olan yerler ile benzeri yerlerde bulunan konutlarda (kampüs içinde bulunan konutlar hariç) %50, oranında indirim yapılır.

Konutun bulunduğu yer dikkate alınarak yukarıda belirtilen indirimlerden sadece birisi uygulanır.

Bu Genel Tebliğin 1.4. bölümünde belirlenen ilave kira bedelleri indirime tabi değildir.

1.7. Konutlarda oturma süresini doldurduğu halde oturmaya devam edenlerden alınacak kira bedeli

Kamu Konutları Yönetmeliğinin 33 üncü maddesi gereğince konutta oturma süresini doldurması nedeniyle tahliye için tebligat yapıldığı halde konutu tahliye etmeyenlerden, tahliye tarihine kadar geçecek süreler için kira bedeli %50 fazlasıyla tahsil edilecektir. Bu oran asgarî olup, kamu kurum ve kuruluşları, bu oranın üzerinde ilave kira bedeli tespit ve tahsil edebilirler.

Ancak, bu şekilde oturulan süreler Kamu Konutları Yönetmeliği ile belirlenmiş olan sürelerin uzatılması sonucunu doğurmaz ve oturanlar yönünden bir hak teşkil etmez.

2. YAKIT GİDERLERİ

2.1. Kamu konutlarının yakıtının konutlarda oturanlar tarafından tedariki ve bedellerinin konutlarda oturanlarca karşılanması esastır.

Ancak, tamamı kamu kurum ve kuruluşlarının (634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa tabi olanlar hariç) mülkiyetinde bulunan veya tamamı kiralanan konutların tahsisli olduğu idarenin gerek görmesi halinde, yakıtı idarece temin edilebilir. İdarece temin edilecek yakıt Kamu Konutları Kanunu ile bu Kanuna ilişkin Yönetmeliğe göre hesaplanân’k6ntenjan için geçerlidir. Bu halde, bütçe imkânları ve tasarruf tedbirleri göz önünde bulundurulur. Ancak, doğalgazla ısıtılan kamu konutlarında yakıtın tedarikinde bir güçlük sözkonusu olmadığından (Devlet mahalleleri, hizmet binası ile aynı kazandan ısıtılan konutlar gibi konutlar hariç) bu konutların yakıt giderleri kesinlikle idarelerce karşılanmayacak ve oturanlarca karşılanmaya devam edilecektir.

2.2. Kamu Konutları Yönetmeliğine ekli (I) sayılı Cetvelin (A) bölümünde yer alan ve temsil özelliği nedeniyle kira bedeli alınmayanlar ile mezkûr cetvelin (B-C) bölümünde belirtilen, Kamu Konutları Yönetmeliği gereği kira bedeli alınan makam ve rütbe sahiplerinin oturmakta oldukları kamu konutlarının yakıtı kurumlarca tedarik edilecek ve anılan makam ve rütbe sahiplerinden yakıt bedeli tahsil edilmemesi uygulamasına devam edilecektir.

23. Metrekare yakıt bedeli, Kamu Konutları Yönetmeliğinin 29 ve 30 uncu maddeleri ile bu Yönetmeliğe ekli yıllık yakıt miktarlarını gösteren 9 ve 10 sayılı Cetvellere göre hesaplanan kontenjan yakıt miktarı için geçerlidir. Zorunlu nedenlerle kontenjandan fazla tüketilen yakıtın bedeli, gerçek miktarı üzerinden kullananlardan tahsil edilir: Bu tahsilat, kış mevsiminin bitiminde, Temmuz ayından itibaren yapılır.

2.4. Yakıt maliyetlerindeki artışlar dikkate alınarak, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşların yurt içindeki kaloriferli konutlarından, yakıtı kurum tarafından tedarik edilenlerde oturanlardan, beher metrekare için 50.000.- lira yakıt bedeli tahsil edilir. Ancak, kurum ve kuruluşlar, yakıt maliyetlerini dikkate alarak gerekli gördükleri takdirde, bu bedelin üzerinde yakıt bedeli tahsil edebilirler.

2.5. Kamu kurum ve kuruluşlarının tesisleri ile fabrika binalarından çıkan atık buhar, sıcak su gibi diğer enerji kaynakları ile ısıtılan konutlarda yeni tesis kurulmaması ve maliyet artırıcı herhangi bir harcama yapılmaması kaydıyla bu konutlarda oturanlardan da kira bedeline ilave olarak bu Genel Tebliğin 2.4. bölümünde belirtilen yakıt bedeli % 50 indirimli olarak tâhsil edilir.

3- İŞLETME, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ

3.1. Yönetim ve ortak giderlerin karşılanması

Konut blok veya gruplarının müşterek hizmet ve giderleriyle ilgili yönetimi, konut tahsis edilenlerin aralarında seçecekleri yönetici tarafından, Kamu Konutları Yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre yürütülecektir.

Hizmet binalarındaki konutların elektrik, su, doğalgaz ve havagazı sayaçlarının ayrılmasının mümkün olmaması halinde, tüketimin gerçek miktarı kurumlarca teknik elemanlar vasıtasıyla hesaplanır ve tüketim bedelleri ilgililerden tahsil edilir.

3.2. Konut tahsis edilenler tarafından karşılanacak giderler

a) Millî Emlak Genel Tebliğlerinde belirtilen istisnalar dışında, konutların ısınma giderleri,

b) Kamu konutlarının küçük bakım ve onarım giderleri (Asansör bakım gideri, kırılan camların takılması, bozulan batarya ve muslukların değiştirilmesi veya tamir edilmesi, eviye, lavabo, w.c. taşı, banyo küveti veya rezarvuarın değiştirilmesi ve onarımı, pencere çerçevelerinin onarılması, kapı değiştirilmesi, kilit onarımı veya değiştirilmesi, boya ve badana yapılması, mutfak tezgâhının değiştirilmesi veya onarımı, konutlarda bulunan seramik, fayans, yer ve duvar döşemeleri ile marley, parke vs gibi zemin döşemelerinin bakımı, onarımı, değiştirilmesi, mutfak, elbise ve yük dolaplarının bakım ve onarımı, şofben, termosifon ve banyo kazanının onarımı, elektrik anahtarı, prizi, sigortası ve kapı zilinin değiştirilmesi ve onarımı ile bunlara benzer diğer bakım ve onarımlar),

c) Konutların aydınlatma, elektrik, su, gaz giderleri,

d) Millî Emlak Genel Tebliğlerinde belirtilen istisnalar dışında, ortak kullamm alanlarındaki aydınlatma, elektrik, su, gaz, otomat ve benzeri giderler, e) Ortak kullanım alanlarının küçük bakım ve onarımları.

3.3. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından karşılanacak giderler

a) Özel tahsisli konutların ısınma, işletme, bakım ve onarım giderleri ile demirbaş eşya ve mefruşat giderleri ve konutun aydınlatma, elektrik, su, gaz, temizlik, telefon, kapıcı, aşçı, kaloriferci, bahçıvan ve benzeri giderleri,

b) Eşyalı görev tahsisli konutların demirbaş eşya ve mefruşat giderleri,

c) Konutların, tahsis edilenlerce karşılanacak giderleri dışındaki esaslı bakım ve onarım giderleri,

d) İdarelerce inşa veya satın alma yoluyla edinilenler hariç olmak üzere; diğer yollarla edinilen kullanılmış konutlardan ilk defa kamu konutu olarak kullanılacak olanlardan onarıma İhtiyaç duyulan kamu konutlarının, bu Genel Tebliğin 3.2. bölümünde belirtilen hükümlere uyulmadan, söz konusu konutların kullanıma uygun duruma getirilmesi için yapılması gereken onarım giderleri.

4- DİĞER HUSUSLAR

4.1. Yakıtı kurumlarca tedarik edilen kamu konutlarında, ortak kullanım alanlarındaki aydınlatma, elektrik, su, gaz, otomat ve benzeri giderlerin zorunlu nedenlerle kurumlarca karşılanıyor olması halinde, bu giderler karşılığında kira ve yakıt bedellerine ilave olarak beher metrekare başına 5.000.- lira tahsil edilir.

4.2. Kira ve yakıt bedellerinin hesaplanmasında konutların brüt inşaat alanının 120 metrekareden fazla olan kısmı dikkate alınmaz.

5. YÜRÜRLÜK

5.1. 27.12.1996 tarih ve 226 sayılı ve 11.01.1997 tarih ve 227 Millî Emlâk Genel Tebliğleri yürürlükten kaldırılmıştır.

52. Bu Genel Tebliğ, 15.09.1997 tarihinde yürürlüğe girer.

Tebliğ olunur.