231 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Hazine Taşınmazlarıyla İlgili İşlemlerden Döner Sermaye Ücreti Alınmayacağı)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Millî Emlâk Genel Müdürlüğü

SAYI:B.07.0.MEG.0.9/3251-12616/33004                                                         08.08.1997

KONU:Kadastro

MİLLÎ EMLÂK GENEL TEBLİĞİ

(Sıra No: 231)

Başbakanlık Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 23.02.1993 tarih ve 1993/2 no.lu Genelgesi ile yürürlüğe konulan ‘TKGM Kadastro Müdürlüklerinde Döner Sermaye Uygulamasına İlişkin Yönerge” ile ilgili olarak 14.05.1993 tarih ve 179 sayılı Millî Emlâk Genel Tebliği yürürlüğe konulmuştur.

179 sayılı Millî Emlâk Genel Tebliği ve eki protokolde, hangi işlemlerin bedelsiz karşılanacağı belirtilmiştir.

Başbakanlıkça yayımlanan 02.06.1997 tarih B.02.0.PPG.0.12.383/10803 sayılı Genelgenin 6 ncı maddesine göre, “Hazinenin özel mülkiyetinde bulunanlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altında olan taşınmaz mallara ilişkin taleplerin kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanması sırasında vergi, resim ve harçlarda olduğu gibi, döner sermaye ve diğer adlar altında hiç bir ücret alınmayacaktır.”

Başbakanlığın bu Genelgesine dayanılarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce, konu ile ilgili 25.07.1997 tarih ve B.021.TKG.0110002-230/801 sayılı Genelge çıkarılmıştır. Bir örneği ekli Genelgeye göre, “Millî Emlâk Genel Müdürlüğü veya Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından talep edilecek Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmaz mallar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmaz mallara ilişkin 1993/2 sayılı Genelgenin eki Yönergenin 2/a ve 2/b maddesi kapsamındaki işlemlerden döner sermaye ücreti alınmayacaktır.”

Bilgi ve gereği ile bu Tebliğin çoğaltılarak ilinize bağlı ilçelere de gönderilmesini rica ederim.

EK : 1 TKGM Genelgesi

                                                                                                    M. Akif HAMZAÇEBİ

                                                                                                              Bakan a.           

                                                                                                           Genel Müdür         

DAĞITIM :

Gereği :

80 il valiliğine

T.C.

BAŞBAKANLIK

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Fen Dairesi Başkanlığı

SAYI:B021TKG0110002-320/801                                                         Ankara, 25.7.1997

KONU:Döner sermaye hizmet bedeli

TAPU VE KADASTRO BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

İLGİ :   a) 14.05.1993 tarihli protokol.

b) 19.04.1994 tarihli protokol.

c) Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 02.06.1997 gün, B.02.0.PPG.0.12-383-10803 sayılı genelgesi.

Bilindiği gibi Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmaz mallar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmaz mallarla ilgili olarak 1993/2 sayılı Genelge eki Yönerge kapsamına giren işlemler, Genel Müdürlüğümüz ile Millî Emlâk Genel Müdürlüğü arasında düzenlenen ilgi (a) protokol çerçevesinde yürütülmektedir.

Bu konuda yayımlanan ilgi (c) Genelgenin 6. maddesi; “Hazinenin özel mülkiyetinde bulunanlar ile Devletin hüküm ve tasarruf altında olan taşınmaz mallara ilişkin taleplerin kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanması sırasında vergi, resim ve harçlarda olduğu gibi, döner sermaye ve diğer adlar altında hiçbir ücret alınmayacaktır” hükmündedir.

Buna göre; Millî Emlâk Genel Müdürlüğü veya Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından talep edilecek Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmaz mallar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmaz mallara ilişkin 1993/2 sayılı Genelge eki Yönergenin 2/a ve 2/b maddesi kapsamındaki işlemlerden döner sermaye ücreti alınmayacaktır.

Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün mülkiyetindeki taşınmaz mallarla ilgili olarak Genel Müdürlüğümüz ile Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü arasında düzenlenen ilgi (b) protokol uygulamasına devam edilecektir.

Bilgilerinizi ve Bölge Müdürlüğünüze bağlı tapu sicil ve kadastro müdürlüklerine ivedilikle duyurularak bildiriş doğrultusunda işlem yapılmasının teminini rica ederim.

                                                                                                          Genel Müdür a.      

                                                                                                       Şinasi BAYRAKTAR  

                                                                                                   Genel Müdür Yardımcısı

Eki : İlgi (c) Genelgenin bir örneği