229 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Karayolları Trafik Kanununa Göre Müsadere Edilen Taşıtların Satışı)

T.C.

MALİYE  BAKANLIĞI

Millî Emlâk Genel Müdürlüğü

SAYI: B.07.MEG.0 24/3302-0/30347                                                                         25.07.1997

KONU: Taşıt satışları

MİLLÎ EMLÂK GENEL TEBLİĞİ

(Sıra No: 229)

“Karayolları Trafik Yönetmeliği”, 18.07.1997 tarih ve 23053 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Sözü edilen Yönetmeliğin 70 ve 73 üncü maddeleri, taşıt satışlarını ilgilendirdiğinden aşağıya aynen alınmıştır.

“Millî Emlâk Müdürlüğü ve Memurluklarınca Satışı Yapılan Araçlar Hakkında Yapılacak İşlemler

Madde 70 – Millî emlâk müdürlüğü veya memurluklarınca, hurda olarak veya ekonomik ömrünü doldurduğunda satışı yapılacak araçların, satıştan önce tescil kuruluşlarındaki kayıtlarının kurumca sildirilmesi mecburîdir.

Bu şekilde satışı yapılan araçlardan hurdaya ayrılmış olanlar tamir edilmiş olsalar dahi yeniden tescil edilemezler.

Ekonomik ömrünü doldurduklarından dolayı satılan taşıtların ise,Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkındaki Yönetmeliğe uygun durumda olması ve yetkili muayene istasyonunca yapılacak muayenesi sonunda tescile engel bir durumun bulunmadığının anlaşılması halinde, alıcı adına tescili yapılır.

Ancak bunlardan tescil kuruluşlarında tescile tabi olmayan (askerî araçlar gibi) araçların alıcı adına tescili esnasında millî emlâk müdürlüğü veya memurluklarınca verilen belge tescile esas alınır.”

“Zapt ve Müsadere Edilen Araçlar Hakkında Yapılacak İşlemler

Madde 73- Çeşitli nedenlerle zapt ve müsadere edilen taşıt üzerindeki mülkiyet ve tasarruf hakkı, sahibinin elinden alınmış olacağından;

a) Taşıtın, zapt ve müsadere edildiğinden bahisle kaydının silinmesine dair vaki olacak müracaatlarda, tescil kuruluşunca ilgili yargı organlarından durum resmen sorulmak suretiyle;

1- Zapt tarihi ve devam edip etmediği,

2- Müsaderesine karar verilen hallerde, zapt tarihi ile müsadere kararının infaz edildiği tarihler ve bu iki tarih arasında taşıtın yediemin ve sair suretlerle trafiğe çıkmasına izin verilip verilmediği,

öğrenilir.

Taşıtın müsadere edildiğinin anlaşılması halinde, nitelikleri (plakası, cinsi, markası, modeli, rengi, motor ve şasi numaraları) belirtilerek ilgili mahkemeden plakaları ve belgeleri istenir ve zapt edildiği tarihten geçerli olmak üzere tescili silinir.

b) Taşıt sahibinin tasarruf hakkının elinden alındığı tarihten itibaren kaydının silindiği,bağlı bulunduğu vergi dairesine bir yazı ile bildirilir.

c) Aynı taşıtın sahibine iadesi veya başkasına satılması halinde buna dair ibraz edilecek belge ile yeniden tescil veya kayıt silme işlemi yapılır.”

Yukarıda belirtilen hükümlere göre; hurda olan, ekonomik ömrünü dolduran, zapt ve müsadere edilen taşıtların, satış işleminden önce tescil kuruluşlarındaki kayıtlarının sildirilmesi, daha sonra satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Zapt ve müsadere edilen taşıtlardan bazıları “ticarî taşıt” niteliğinde bulunmaktadır. Bunların plakaları, bazı illerimizde yüksek bedelle satılmaktadır. Gerekli araştırma yapılarak, alım-satım bedeli olan “ticarî plakaların” değer tespiti yapıldıktan sonra, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini, gereğini ve bu Genel Tebliğin çoğaltılarak ilinize bağlı ilçelere de gönderilmesini rica ederim.

                                                                                                       M. Akif HAMZAÇEBİ

                                                                                                                Bakan a.

                                                                                                            Genel Müdür

DAĞITIM :

Gereği için : 80 il valiliğine.