260 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Bulgaristandan Zorunlu Göçe Tabi Tutulanlara Satış İşlemleri)

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ

(Sıra No: 260)

07.02.2002

Bulgaristan’dan zorunlu göçe tabi tutulan ve daha sonra Türk vatandaşlığına kabul edilenleri konut sahibi yapmak üzere 1991 yılında başlatılan çalışmalar çerçevesinde başvuruda bulunanların bir kısmı konut sahibi olmuş, bir kısmına yatırdıkları avans tutarları geri ödenmiş, büyük bir kısmı ise bugüne kadar konut sahibi olamamıştır.

Bu nedenle, Devlet tarafından başlatılan bu uygulama dolayısıyla, avans ödemesinde bulunan ve bugüne kadar konut sahibi olamayan vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla 12/12/2001 tarihli ve 4726 sayılı 2002 Mali Yılı Bütçe Kanununun 48 nci maddesinde aşağıdaki düzenlemeye yer verilmiştir.

 “Bulgaristan’dan zorunlu göçe tabi tutulan ve daha sonra Türk vatandaşlığına alınanlardan, konut veya arsa sahibi olmak üzere başvuruda bulunarak, öngörülen avansı açılan banka hesaplarına yatırmış olanların (avansları iade edilenler hariç) kurdukları kooperatiflere, mülkiyeti Hazineye ait arsa veya arazileri, metrekare değeri üçyüzyetmişbeşbin Türk Lirasından aşağı olmamak üzere harca esas değerinden satmaya; satış bedelinden, avansın yatırıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankası Amerikan Doları alış kurundan karşılığının, satışın yapılacağı tarihteki T.C. Merkez Bankası Amerikan Doları alış kuru karşılığı Türk Lirasına çevrilerek bulunan tutarı mahsup etmeye ve bu konudaki esas ve usulleri belirlemeye Maliye Bakanı yetkilidir.”

Bakanlığımıza verilen bu yetkiye dayanılarak mülkiyeti Hazineye ait arsa ve arazilerin; üyeleri bu maddede belirtilen hak sahiplerinden oluşan kooperatiflere satışında aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde işlem yapılması gerekmektedir.

1- Satışın Yapılacağı Tüzel Kişilik ve Satış Şekli

1.1. Tüzel kişilik

Söz konusu maddede geçen kooperatif deyimi; 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ana sözleşme hükümleri çerçevesinde bu amaçla kurulan ve üyeleri Bulgaristan’dan zorunlu göçe tabi tutulan ve daha sonra Türk vatandaşlığına alınanlardan oluşan sınırlı sorumlu konut yapı kooperatiflerini ifade etmektedir.

1.2. Satış şekli

Hazine taşınmaz mallarının; Bulgaristan’dan zorunlu göçe tabi tutulan ve daha sonra Türk vatandaşlığına alınanların üye olduğu kooperatiflere, bedeli peşin ödenmek suretiyle doğrudan satışı yapılacaktır.

2- Başvuru Şekli, Yeri ve Eklenecek Belgeler

2.1. Başvuru şekli

Satış talebi; 1989 yılında Bulgaristan’dan zorunlu göçe tabi tutulan ve daha sonra Türk vatandaşlığına alınanlardan konut veya arsa sahibi olmak üzere başvuruda bulunarak öngörülen avansı açılan banka hesaplarına yatırmış olanların adına hiç bir hak sahipliği (Devletçe verilmiş haklardan hiç bir hissesi) bulunmayanların üye olduğu kooperatifler tarafından uygulamanın 2002 Mali Yılı Bütçe Kanunu ile sınırlı olması nedeniyle 01/10/2002 tarihine kadar ilgili yerlere dilekçe ile yapılacaktır.

2.2. Başvuru yeri

Kooperatifler; Hazineye ait taşınmaz malları satın alma taleplerini, taşınmaz malların bulunduğu defterdarlık veya malmüdürlüklerine yapacaklardır.

2.3. Eklenecek belgeler

Kooperatifler satın alma taleplerine ilişkin dilekçelerine, kooperatif üye listesi ile birlikte, üyelerinin her birine ait;

a) Bulgaristan’dan ülkemize göçmen olarak geldiklerine ve daha sonra Türk vatandaşlığına kabul edildiklerine ilişkin ilgili Bakanlıktan alınacak belgeleri,

b) Konut veya arsa sahibi olmak üzere başvuruda bulunarak öngörülen avansın açılan banka hesaplarına yatırıldığına ilişkin ilgili banka dekontlarını ve buna ilişkin olarak düzenlenmiş tasdikli bir listeyi,

c) Adına Devletçe verilmiş hiçbir hak sahipliği bulunmadığına dair ilgili Devlet Bakanlığından ve köy hizmetleri il müdürlüklerinden alınacak belgeyi,

d)Varsa verilmesinde fayda olacağına kanaat getirilen diğer belgeleri,

ekleyeceklerdir.

3-Satışa İlişkin Esas ve Usuller

3.1. Konut sayısının belirlenmesi

Hazine taşınmaz malları; öncelikle, konut ve arsa sahibi olmak üzere başvuruda bulunulan illerle sınırlı olmak kaydıyla kooperatif merkezinin bulunduğu il sınırları dahilinde olacaktır.

Hak sahiplerinin konut ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla satılacak Hazine taşınmaz malları mevcut imar durumu da dikkate alınarak tespit edilecektir. Bu amaçla yetkili makamlarca onaylanmış 1/5000 ölçekli nazım ve/veya 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının bulunduğu ve konut yapımı için ayrılan alanlar seçilecektir. Bu nitelikteki taşınmaz malın/malların bulunmaması halinde, plansız alanlardaki Hazine taşınmaz mallarından konut yapımına uygun olanları, imar planlarına ilişkin her türlü masrafı ilgili kooperatifler tarafından karşılanmak şartıyla isteyen kooperatiflere satılabilecektir. Plansız alanlarda satılabilecek taşınmaz malın miktarı, kooperatifin üye sayısıyla 500 m² nin çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçemez. Ancak taşınmaz mallardaki %10’a kadar fazlalık, ifrazın mümkün olmaması durumunda kooperatifin talep etmesi halinde, rayiç bedel üzerinden satılabilir.

Bu alanlarda, satılabilecek Hazine taşınmaz mallarının bulunmaması halinde aynı şartlarla Maliye Bakanlığınca belirlenecek diğer il sınırları içinde yer alan Hazine taşınmaz malları da satılabilecektir.

Hazine taşınmaz malları üzerinde belirlenen planlar doğrultusunda yapılabilecek maksimum konut sayısı, net 85 m² lik kullanım alanı baz alınmak suretiyle hesaplanarak satış işleminden önce, plansız taşınmaz mallarda ise planlar kesinleşmeden idarenin uygun görüşünün alınmasından sonra belirlenecektir.

Kooperatife satışı uygun görülen taşınmaz malların üzerinde kooperatif üye sayısından fazla oluşacak bağımsız bölümlerin mülkiyeti kat karşılığı paylaşım esasına göre %50 oranında Hazineye kalacaktır.

3.2. Pazarlık usulü ile satış

Hazineye ait taşınmaz mallar, kooperatiflere pazarlık usulü ile doğrudan ve bedeli peşin alınarak satılacaktır. Aynı taşınmaz malı birden fazla kooperatifin talep etmesi durumunda en fazla bedeli teklif eden kooperatif tercih edilecektir.

3.3. Taşınmaz malın bedelinin tespiti

Hazineye ait taşınmaz malların satış bedelinin 2002 Mali Yılı Bütçe Kanununun 48 nci maddesinde üçyüzyetmişbeşbin Türk lirasından aşağı olmamak üzere harca esas değer üzerinden hesaplanacağı hüküm altına alınmıştır. Bu durumda taşınmaz malların satış bedelinin tespitinde öncelikle harca esas değerin tespiti gerekmektedir.

Harca esas değer; 492 sayılı Harçlar Kanununun 63 üncü maddesine göre hesaplanacaktır.

Yapılan hesaplamalar neticesinde harca esas değerin, maddede belirtilen asgari bedelden aşağı olması halinde Hazineye ait taşınmaz malların satışında asgari m² birim değeri olarak 375.000.- (üçyüzyetmişbeşbin)TL, aksi durumda ise harca esas değer dikkate alınacaktır.

3.4. Yatırılan avans tutarlarının güncelleştirilmesi

Söz konusu maddede; Hazineye ait taşınmaz malların satış bedelinden, daha önce bu amaçla açılan banka hesaplarına yatırıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankası Amerikan Doları alış kuru cinsinden karşılığının, satışın yapılacağı tarihteki T.C. Merkez Bankası Amerikan Doları alış kuru karşılığı Türk Lirasına dönüştürülerek mahsubu öngörülmüştür.

Kooperatif üyeleri farklı tarihlerde ve farklı miktarlarda Amerikan Doları karşılığı Türk Lirası avans yatırmış olabilirler. Öncelikle yatırılan bu avanslar Hazine hesabına aktarılacaktır.

Satış bedelinden mahsup edilecek tutar, avans olarak yatırılan tutarın Amerikan Doları karşılığının Hazine taşınmaz malının satıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankası Amerikan Doları alış kuru ile çarpımı suretiyle hesaplanacaktır.

Bu şekilde her bir üye için ayrı ayrı hesaplanan miktarlar toplanacak, böylece bulunacak toplam tutar; kooperatifin ödeyeceği taşınmaz mal satış bedelinden mahsup edilecek tutar olacaktır.

Taşınmaz mal satış bedelinden mahsup edilecek tutar düşüldükten sonra kalan tutar satışın yapıldığı kooperatif tarafından bu tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde ödenecektir.

3.5. Ferağ

Taşınmaz malın satış bedeli ile diğer giderlerin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içerisinde ilgilisi tarafından ödenmesinden sonra tapuda ferağ verilir.

3.6. Devir şartları

a) Söz konusu kooperatiflere satışı yapılan taşınmaz mallar satış amacına aykırı olmamak şartıyla üyelerine kat mülkiyeti esaslarına göre devredilir.

b) Devir yapılan üyeler adına Devletçe verilmiş başka bir hak sahipliğinin sonradan tespit edilmesi halinde verilen hak geri alınır. Kişi bu durumda hiçbir hak talebinde bulunamaz.

3.7. Amaç dışı kullanım

Bu amaçla yapılan satışlarda, taşınmaz mallar amaç dışında kullanılamaz. Bu hususta mal sahibi Hazinenin, Medeni Kanununun 736 ncı maddesi uyarınca 10 yıl süre ile geri alım hakkına sahip olduğu yönünde tapu kütüğüne şerh verilir.

Borçlar Kanununun 213 üncü maddesi uyarınca bu Tebliğ ekinde yer alan geri alım hakkına ilişkin sözleşme örneği resmi şekilde taraflar arasında düzenlenir.

4- Diğer Hususlar

Bu Tebliğde hüküm bulunmayan hallerde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanunun 74 ncü maddesine istinaden çıkarılan Devlete Ait Taşınmaz Mal Satış, Trampa, Kiraya Verme, Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesis, Ecrimisil ve Tahliye Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Tebliğ olunur.

 

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın